Engasjer deg på Universitetet

Studentparlamentet ved UiO er universitetets høyeste tillitsorgan. Til oss kan du bringe saker som påvirker din studiehverdag. Ta kontakt med Arbeidsutvalget, eller en politisk liste med din sak.  På fakultetet ditt finnes det et Studentutvalg som kan hjelpe deg med ting som ikke fungerer på studiet eller fakultetet ditt. Se oversikt over studentutvalgene her

Valgresultater fra konstituerende møte for Studentparlamentet 2021/2022

Arbeidsutvalget 2021/2021
AU 2021/2022: (f.v.) Julianne Sørflaten Grovehagen, Karl Oskar Lie Bjerke, Jørgen Hammer Skogan, Oline Marie Sæther og Runa Jarsve

STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG 2021/2022

Leder av Studentparlamentet:

Jørgen Hammer Skogan

Kommunikasjonsansvarlig:

Runa Jarsve

Studie- og læringsmiljøansvarlig:

Oline Marie Sæther

Universitetsstyrerepresentanter:

Karl Oskar Lie Bjerke

Julianne Sørflaten Grovehaugen

Nestleder:

Karl Oskar Lie Bjerke

 

En representant (for to år) og tre varaer (for ett år) til utdanningskomiteen (UK) ved Universitetet i Oslo:

Victoria Ovedie Chruickshank Langø

Jens Kristian Øvstebø (1. vara)

Karl Henrik Storhaug Reinås (2. vara)

 

En representant (for to år) og fire varaer (for ett år) til læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Oslo:

Trym Fjeldheim Karlsen

Karl Henrik Storhaug Reinås (1. vara)

 

Leder av læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Oslo:

Oline Marie Sæther

 

Tre medlemmer av Studentparlamentets kontrollkomité:

Johannes Saastad

Markus Christopher Barkenæs

 

To representanter og to varaer til bibliotekstyret ved Universitetet i Oslo:

Astrid Sophie Ulleland

Joachim Teruel Sandnes

Malene Iren Eilertsen (1. vara)

Kristin Labori Brattberg (2. vara)

 

To representanter og to varaer til den sentrale klagenemnd ved Universitetet i Oslo:

Jens Kristian Øvstebø med personlig vara Thomas Huh Tangen

 

To representanter til skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo:

Frida Rasmussen

Adrian Leander Skagen

 

To representanter og to personlige varaer til styret for Naturhistorisk museum:

Merita Fjetland med personlig vara Maiken Sætran Lium

Are Frode Kvanum med personlig vara Mathias Meyer

 

To representanter og to personlige varaer til styret for Kulturhistorisk museum:

Øystein Fossbråten Wennersgaard med personlig vara Pietro Berger Lapolla

Dunia Zeinalzadeh

 

To representanter og to varaer til styret for LINK – senter for læring og utdanning ved Universitetet i Oslo:

Frida Rasmussen

Karl Henrik Storhaug Reinås

 

Fem medlemmer til Studentparlamentets studie- og forskningskomité:

Karl Henrik Storhaug Reinås

Sara Mediå

Victoria Langø

 

Fem medlemmer til Studentparlamentets miljøkomité:

Simon Ormestad Eid

Idar Henrik Seem

 

Fem medlemmer til Studentparlamentets internasjonale komité:

Nora Marie Hager

Malene Iren Eilertsen

Kristine Vilde Sandtrøen

Rifat Naim Islam

 

Fem medlemmer til Studentparlamentets promoteringskomité:

Malene Iren Eilertsen

 

 

To representanter med personlige vararepresentanter til styret for den internasjonale sommerskolen:

Marius Frans Linus Hillestad

Kristine Vilde Sandtrøen

Veronica Dahlby Tveitan (vara)

 

 

To representanter og to varaer til ressursgruppe for tros- og livssynspraksis ved Universitetet i Oslo

Theodor Halvorsen

 

To representanter og en vara til hovedbrukergruppen for livsvitenskapsbyggeprosjektet ved Universitetet i Oslo:

Victoria Ovedie Cruickshank Langø

 

To representanter og en vara til temabrukergruppen for undervisningslokaler og læringsmiljø i livsvitenskapsbyggeprosjektet ved Universitetet i Oslo:

Sara Mediå

Skjalg Jørgen Thomassen Nes

 

En representant og en vara til det sentrale valgstyret ved Universitetet i Oslo:

Kasper Syvertsen

 

En representant og en vara til Universitetet i Oslos priskomité:

Joachim Teruel Sandnes

Karl Henrik Storhaug Reinås (vara)

 

En representant og en vara til forum for vitenskapsteori:

Karl Henrik Storhaug Reinås (vara)

 

En representant og en vara til styret for Senter for tverrfaglig kjønnsforskning:

Martine Moen

Øystein Fossbraten Wennersgaard (vara)

 

En representant og en vara til senterrådet ved norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo:

Adrian Leanger Skagen

Malene Iren Eilertsen (vara)

 

Valg av en representant og en vara til utvalg for Nord-Sør samarbeid ved Universitetet i Oslo:

Kristine Vilde Sandtrøen

 

En representant og en vara til Sasakawa-fondet:

Mathias Meyer

Victoria Ovedie Cruickshank Langø (vara)

 

En representant og en vara til Universitetet i Oslos Scholars at Risk-komité:

Sivert Arntzen

Kasper Syvertsen (vara)

 

En representant og en vara til styret i UiO:Energi:

Mathias Meyer

Joachim Teruel Sandnes (vara)

 

To representanter og to varaer til styret for UiO:Livsvitenskap:

Sara Mediå

 

En representant og en vara til styret i UiO:Norden:

Marius Frans Linus Hillestad

 

En representant og en vara til ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger uten fakultetstilknytning ved Universitetet i Oslo:

Martine Moen

Øystein Fossbraaten Wennersgaard (vara)

 

Valg av en representant og en vara til nettverk for studentrekruttering ved Universitetet i Oslo:

Karl Henrik Storhaug Reinås

 

En representant og en vara til kunstfaglig råd ved Universitetet i Oslo:

Ayna Mousavi

 

En representant og en vara til tildelingskomiteen for Universitetet i Oslos aktivitetsmidler:

Anna Glæserud Samuelsen

Joachim Teruel Sandnes (vara)

 

En representant og en vara til styret for Osloforskning:

Idar Henrik Seem

Jens Kristian Øvstebø (vara)

 

En representant og en vara til styret for Den Weis-Rosenkroneske Stiftelse:

Runa Kristine Fiske

Eivind Yrjan Stamnes (vara)

Jan Magnus Aronsen er vinneren av Studentparlamentets undervisningspris 2021

Jan Magnus Aronsen er vinner av undervisningsprisen. Bilde av vinner

Hvert år deler Studentparlamentet ut en undervisningspris for å premiere fremragende undervisning. Meningen med prisen er å skape oppmerksomhet rundt- og inspirere til- god undervisning. I år går prisen til Jan Magnus Aronsen fra Det medisinske fakultet.

Priskomiteens begrunnelse:

Aronsen viser et gjennomgående fokus på studentinvolvering og læring på samtlige nivåer i sin forskning og undervisning, godt vist gjennom prosjekter som CardioLearn og ferdighetsbasert Læring. Dette er prosjekter han har fått støtte for å gjennomføre både av Olav Thon Stiftelsen og DIKU. Ferdighetsbasert læring tar sikte på å utvide CardioLearn til å involvere flere fagretninger enn kun kardiologi. Prosjektet er et undervisningsprosjekt med undervisningsvideoer som også benyttes av eldre kull til repetisjon. Det som komiteen mener gjør dette arbeidet verdig undervisningsprisen er som nevnt hans involvering av studentene, men også hans sterke engasjement for sine studenter som individer.

Under nedstengingen det siste året har Aronsen laget en egen “Drop-in poliklinikk” for sine studenter hvor de kan møte opp i et zoom-rom og diskutere sine faglige spørsmål. Komiteen anerkjenner arbeidet og tiden det går i dette og mener dette utgjør nok et godt eksempel på hvorfor kandidaten tildeles prisen. Dette gjenspeiles i kandidatskjemaet gjennom forklaringen av hans samarbeid med studentenes tillitsvalgte.

Priskomiteen ser at Aronsens tilnærming til utdanning gir ringvirkninger utover hans eget virke. Arbeidet hans kan inspirere andre, og studenter som møter ham ønsker ofte å ta rollen som bidragsyter i undervisningen videre også til andre undervisningssituasjoner.

Avslutningsvis ønsker komiteen å peke på at Aronsens arbeid har vært viktig for UiOs omstilling til digital undervisning i møte med korona-pandemien. Han har vært en pådriver for å skape et digitalt undervisningsprosjekt som inkluderer studentene og er nyttige for eldre kull etter 4. semester i medisin. Aronsen har jobbet hardt for å tilrettelegge for at studentene hans får en så god eksamenstid som mulig selv under lockdown. Priskomiteen er overbevist om at Aronsen er et verdig eksempel som andre undervisere kan følge.

Ny leder og arbeidsutvalg valgt på konstituerende møte 27. mai

Den 27. Mai ble ny leder og nytt arbeidsutvalg valgt på Studentparlamentets konstituerende møte. Det nye Arbeidsutvalget ble valgt digitalt. 

Følgende personer er valgt: 

Leder: Jørgen Hammer Skogan 

Nestleder: Karl Oskar Lie Bjerke 

Kommunikasjonsansvarlig: Runa Jarsve
Studie- og læringsmiljøansvarlig: Oline Marie Sæther

Kvinnlig Universitetsstyrerepresentant: Julianne Sørflaten Grovehagen 
Mannlig universitetsstyrerepresentant: Karl Oskar Lie Bjerke 

"Jeg er ydmyk over å ha fått tilliten til å lede Studentparlamentet i året som kommer. Vi har mange viktige oppgaver å ta fatt på, og jeg gleder meg til et spennende år sammen med resten av det nyvalgte Arbeidsutvalget." -Jørgen Hammer Skogan. Påtroppende leder.

Studentparlamentet ønsker å takke alle som har stilt til valg til arbeidsutvalget 2021/22. Vi ønsker også å takke av det sittende arbeidsutvalget for året 2020/2021

Studentparlamentets undervisningspris 2021

Har du en ekstra engasjert foreleser? Er det noen på instituttet ditt som bidrar ekstra til god undervisning? Da vil vi gjerne vite om det!

Hvert år deler Studentparlamentet ut sin undervisningspris. Prisen går til enkeltpersoner, grupper eller enheter som har gjort en innsats for å bedre undervisningen ved Universitetet i Oslo. Nå ser vi etter kandidater som oppfyller en eller flere av disse kriteriene:

  • Gjort en ekstra innsats for å bidra til god læring
  • Jobbet for nyskapning i undervisningen
  • Sørget for at nyskapningen har en effekt utover enkeltpersoner eller enhetens eget fagområde
  • Økt det faglige engasjementet til studentene

Nominasjoner, og en begrunnelse for nominasjonen, kan sendes til undervisningsprisen@sp.uio.no. Legg gjerne ved kontaktinfo til en referanse som kan gi mer bakgrunnsinformasjon. 

Nominasjonsfrist er 2. mai 2021.

Studentpolitisk plattform og handlingsplan 2020-2021

Studentparlamentet 2020/2021

Studentparlamentet avholdt i september sitt handlingsplansseminar. Der ble studentpolitisk plattform for 2020-2021 og handlingsplanen for 2020-2021 vedtatt. Studentpolitisk platform er Studentparlamentets grunnpolitiske program, og legger føringer for det politiske arbeidet det neste året. Handlingsplanen er parlamentets arbeidsinstruks til Arbeidsutvalget. Handlingsplanen inneholder konkrete fokusområder som Studentparlamentet mener er viktige det neste året, og i årets handlingsplan legges det spesielt fokus på Circle U Student Union, mangfold og likestilling, miljø og arbeidslisvrelevans. På seminaret ble det også vedtatt tre resolusjoner

Studentparlamentets kontorer på Villa Eika holdes stengt

Våre kontorer på Villa Eika holdes stengt for besøkende.

Kontaktinformasjon til Arbeidsutvalget og administrasjonen finner du her. Vårt sentralbord på telefon 22 85 70 44 er betjent.

Følg oss!

preview   preview

Si fra om læringsmiljøet!

Du kan også si fra om læringsmiljøet ditt direkte til UiO! Både ris og ros. Du kan melde fra om alt fra kald luft på lesesalen til alvorlige, kritikkverdige forhold.