Fraksjonsstøtte

Reglement for tildeling og fordeling av fraksjonsstøtte og aktivitetsmidler.

Fraksjonsstøtte

  • Eksisterende lister må levere et budsjett, et regnskap og redegjørelse for hvordan midlene har blitt brukt foregående år, for å motta støtte påfølgende år.
  • Nye lister som stiller med minst 14 unike navn på listen støttes med grunnstøtte. Dersom listen har mindre enn 14 personer vil det trekkes 200 kroner fra støtten per manglende person. Nye lister regnes som alle lister som ikke kom inn i Studentparlamentet året før.
  • Er en liste ikke representert i parlamentet en periode, skal støtten som tidligere er gitt, og ikke brukt, kreves tilbake.
  • Hver fraksjon skal ha leder og økonomiansvarlig.
  • Midlene skal stå på egen organisasjonskonto, hvis ikke kan listen velge et alternativ der direkte utlegg utbetales av SP.
  • Der det ikke foreligger påkrevet dokumentasjon innen fristen skal SP-AU ta søknaden til særskilt behandling, de står da fritt til å avslå søknaden.
  • Fraksjonsstøtten fra foregående år kan ikke overføres til året etter. Ubrukte midler vil bortfalle ved årets utløp.
  • Dersom man har egen organisasjonskonto og hele utbetalingen fra foregående år ikke blir brukt opp, vil denne summen bli fratrukket neste års utbetaling.
  • Fristen for å søke er 1. mars, dersom en liste ikke har søkt innen fristen mister listen retten til de innvilgede midlene. Gjenværende midler overføres til Studentorgansmidlene.

 

Fordeling av fraksjonsstøtte 2022:

 

Flat grunnstøtte på totalt 60 000 kroner.

 

Eksempel ved ti lister:

60 000 kroner/10= 6.000 kroner per liste

 

Dersom det tilkommer nye lister vil totalbeløpet fordeles på antall lister som oppfyller kravene, se over.

30 000 kroner settes av til aktivitetsmidler.

 

Disse tallene oppdateres regelmessig av Arbeidsutvalget i tråd med det til enhver tid gjeldende budsjett.

 

 

Aktivitetsmidler

 

Aktivitetsmidlene inngår i fraksjonsstøtteordningen, og er midler øremerket aktivitet for de studentpolitiske listene.

Midlene skal brukes til aktiviteter som går utenfor normal drift av listene.

Det er Studentparlamentet som hvert år fastsetter totalsummen av aktivitetsmidler for budsjettåret.

Alle lister som oppfyller kravet i “Utfyllendende retningslinjer for valg til Studentparlamentet ved UiO”, § 6 (“Krav til lister og fremming av lister og kandidater”), på søketidspunktet er støtteberettiget.

Det tilstrebes å ikke dele ut mer enn 10 % av potten for hver søknad.

Det tilstrebes å ikke dele ut mer en 70 % for et semester.

En liste skal i utgangspunktet ikke få innvilget mer enn 25 % av den totale summen av aktivitetsmidlene. Dersom tilstrekkelige midler gjenstår i siste kvartal kan Arbeidsutvalget innvilge søknader om midler utover disse 25 %.

Studentparlamentet fastsetter hvert år totalsummen for aktivitetsmidlene.

Lister som mottar aktivitetsmidler skal promotere Studentparlamentet i arrangementet/konferansen ved å inkludere Studentparlamentet ved UiOs logo i det grafiske materiale og nevne Studentparlamentet ved UiO i promoteringsteksten.

 

 Hva er støtteberettiget?

 

Aktiviteter som fremmer studentpolitiske saker og studentdemokratiet ved UiO.

Lister som ikke har fått innvilget søknad tidligere i perioden blir prioritert.

 

Hva er ikke støtteberettiget?

 

Vanlig drift av lister, som intern møtevirksomhet eller medlemsfordeler.

Politiske arrangementer som ikke faller innenfor studentpolitikk.

Utstyr til valgkamp, da dette skal gå av grunnbevilgningen til listene.

Til alkohol, reisevirksomhet eller lønn/honorar.

Midler som tilfavner andre organisasjoner.

 

Endringer i reglementet

 

Dette reglementet kan endres av Studentparlamentet med alminnelig flertall av de tilstedeværende valgte representantene. Eventuelle endringer av dette reglementet trer i kraft etter at møtet er hevet, dersom ikke annet er vedtatt.

 

Hvordan søke?

Publisert 18. jan. 2011 16:03 - Sist endret 19. jan. 2022 13:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere