Miljø og klima på UiO

Her finner du en oversikt over sider som handler om miljø- og klima relatert til universiteter. En del av sidene under er direkte knyttet til UiO, mens andre er gode eksempler på hva andre universiteter eller studenter gjør. Du finner undersøkelser, forskningsarbeider og nyttig informasjon om hva som foregår på UiO. Dersom du har spørsmål eller tips om sider som bør ligge her, ikke nøl med å ta kontakt!

 

Overordnede dokumenter UiO:

UiOs straetgiske plan for perioden 2010-2020 inneholder retning og ambisjonsnivå for alle UiOs aktiviteter, herunder miljø:

Strategi 2020

 

UiOs masterplan for forvalting av eiendom. Masterplanen for UiOs eiendommer gir en oversikt over hvor UiO står i dag, hvor UiO vil – på kort og lang sikt – og hvordan UiO skal komme dit. Dokumentet fastlegger overordnede føringer og prioriteringer for å nå UiOs ambisjoner, diskuterer og anbefaler finansieringsløsninger og annet rammeverk. Masterplanen kalles "Rom for et fremragende grønt universitet - og kunnskapsbyen Oslo":

Masterplan 

 

Samleside for UiOs miljøpolitikk laget av "Grønt UiO! (nå nedlagt):

UiOs miljøpolitikk

 

Miljødokumenter i regi av Eidendomsavdelingen:

Miljøstrategien for UiOs eiendommer. Dette dokumentet redegjør for langsiktige miljøambisjoner og miljømål for UiO. Det er fremmet miljømål for to tidshorisonter, hhv. for de neste tre år (2013–2016), og for tidsperioden frem mot 2020. De langsiktige miljømålene (2020) er retningsgivende for UiOs langsiktige miljø- satsingsarbeid, og det er lagt opp til at disse revideres ved behov:

Miljøstrategi 2013-2015

 

Miljørapport fra Eiendomsavdelingen fra 2014:

Miljørapport 2014

 

Grønt UiO

Miljøenheten "Grønt UiO" ble etablert i 2011 med formål å bidra til at miljøsatsningen som UiO satte seg som mål i strategisk plan 2010-2020 skulle bli en realitet. "Grønt UiO" er nå nedlagt som en sentral enhet, men dokumentene de laget og logoen er fortsatt gjeldene. Det er nå opp til hver enkelt del av universitetet å gjennomføre UiOs miljøpolitikk. 

Prosjekt Grønt UiO (2009-2011) kartla miljørelatert forskning, miljørelevant utdanning og grønn praksis ved UiO. Her finner du rapportene:

Aktuelle rapporter

 

Som et ledd i arbeidet med å nå målet, ble det i månedsskiftet februar/mars 2013 gjennomført en transportvaneundersøkelse ved UiO. Arbei­det ble gjennomført av to studenter engasjert av Grønt UiO, med Transportøkonomisk institutt (TØI) som faglig samarbeidspartner. Hensik­ten var å få et bilde av hvordan studenter og ansatte kommer seg til og fra UiO i dag og å kunne bruke resultatene til å tilrettelegge for mer miljøvennlige transportvaner.

Undersøkelsen fikk inn 7030 svar, som gir en svarprosent på 20,4. Undersøkelsen er repre­sentativ i forhold til studenter/ansatte, kjønn, alder og arbeidssted.

Artikkelen presenterer hovedfunn fra undersøkelsen med fokusering på mulighe­tene for overgang fra bil til kollektivtransport og sykkel, samt på mulighetene for å redusere antall lange tjenestereiser gjennom økt bruk av videomøter:

Transportvaneundersøkelsen

 

Her er rapporten beskrevet over i sin helhet:

Rapport fra Transportvaneundersøkelsen

 

Juni 2012 gjennomførte et team på 4 personer engasjert i Grønt UiO-arbeidet ved UiO en turné i på Vestkysten av USA og Canada. Denne bloggposten samler lenker til ulikt bruk fra hvert av de fem universitetene de besøkte og begge konferansene de deltok på. Du vil også finne lenker til bloggposter de skrev underveis, bilder de tok og andre saker de publisert i perioden de var på tur:

Korleis blir gode universitet grøne universitet?

 

Grønt UiO opprettet en blogg der de samlet et knippe bloggere som skrev om arbeidet til Grønt UiO og andre grønne tiltak på univeristetet.Her vil du finne alt fra poster om kjøttfri madag, reultater fra undersøkelser og utfyllende referater om konferanser:

Bloggartikler om ulike temaer, herunder studentprosjekter

 

Grønt UiO oppretten en egen innspillside, der både studenter og ansatte kunne gi innspill til hva de mente kunne føre UiO i en grønnere retning. Her kan du lese tidligere innspill:

Grønne idèer fra UiO til Grønt Energi

 

Dette er presentasjonen av forprosjektet til Grønt UiO. Her vises sammenhengen mellom miljøsatsningen og prosjektet Grønt UiO. Den er laget i 2010, men like relevant i dag:

Forprosjekt Grønt UiO

 

I 2010 skrev Maryam Faghihimani en masteroppgave for Grønt UiO. Her kom hun frem til 50 miljøkriterier for universiteter:

Masteroppgave med 50 miljøkriterier for universiteter (på oppdrag fra Grønt UiO):

 

Andre universiteter

 

Gøteborgs universitet er lang fremme når det gjelder bærkraftig drift, her kan dere lese om Gøteborg universitets arbeid:

Gøteborgs Universitets miljøsider

 

Den grønne guiden for universiteter er laget av International Alliance of Research Universities. IARU Green Guide for universiteter, utviklet i fellesskap av de ti IARU universitetene og den internasjonale tenketanken Sustainia, beskriver viktige spørsmål, anbefalinger og erfaringer fra IARU universiteter. Boka adresserer utfordringer og muligheter for et bærekraftig campus, med særlig fokus på miljøaspektene. Guiden inneholder 23 inspirerende saker som har gjort en forskjell hos IARU universiteter:

Green guide for universities

 

Vil du vite mer om The International Alliance of Research Universities (IARU), kan du lese om alliansen her:

Om IARU

 

Green Office er en studentledet avdeling av universitetet som forvalter
universitetets arbeid med bærekraft. De undersøker og gjennomfører bærekraftige løsninger i
utdanning, forskning, de daglige aktiviteter og universitetes rolle i samfunnet.
Green Office startet i 2010 og har siden tiltrukket seg oppmerksomhet - blant annet har de vunnet Sustainabul Award;
som belønner transparente og bærekraftige strategier, og prisen
Excellence i Student Ledelse av ISCN, International Sustainable
Campus Network. Les mer om The Green Office Movement her:

RootAbility, The Green Office Movement

 

Utdanning og forskning på UiO

På UiO kan du ta mastergrad i bærekraftig utvikling, les mer om den her:

UiOs mastergrad om bærekraftig utvikling

 

Her kan du lese om andelen miljørelaterte utdanninger på UiO:

Miljørelevante studier UiO

 

 

Publisert 14. jan. 2016 16:27 - Sist endret 23. juli 2021 10:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere