Studentene krever tilrettelegging!

Universitetet i Oslo skal tilby utdanning for alle. På UiO må det være mulig å få en god utdanning også om man har lese- og skrivevansker, ikke har norsk som morsmål, eller har andre funksjonsnedsettelser eller særskilte utfordringer. Vi trenger et universitet som tilrettelegger studier, tilbyr pedagogisk støtte for dem som trenger det og som har tydelig informasjon om tilrettelegging og universell utforming det er lett å finne fram til. Studentparlamentet ved UiO krever at universitetet forbedrer sin tilrettelegging snarest.

 

Likestilling og diskrimineringsloven § 21 sier at: “Elever og studenter med funksjonsnedsettelse ved skole- og utdanningsinstitusjoner har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter.” UiO gjør i dag bare et minimum for å oppfylle lovens krav. Dagens system gjør at bare de som har god kunnskap om egne rettigheter får den hjelpen de har krav på. Det er ikke studentenes ansvar å finne informasjon om sine rettigheter, men studiestedets plikt å tilgjengeligjøre denne.

 

Universitetet imøtekommer for sjeldent tilretteleggingen som gjentatte ganger blir bedt om av studentene. Som oftest er begrunnelsen at det blir for kostbart å tilrettelegge for alle studenters sammensatte behov. Det har blant annet vært sendt inn varslinger via Sifra-systemet i 2020, som ikke har ført fram til nye tiltak. Normalt skal det måtte være svært kostbare og inngripende tiltak før universitetet ikke lenger har en plikt til å tilrettelegge individuelt for en student. Det finnes få eksempler på tiltak som har vært så kostbare at de rettslig sett gjør at studentene ikke skal få det de har krav på. Det er også studiestedets oppgave å verne mot diskriminering på grunn av forhold som funksjonsnedsettelser. Dette er en aktiv plikt.

 

Studentparlamentet ved UiO krever at:

 • Studenter med permanente eller vedvarende funksjonsnedsettelser ikke må behøve å søke hvert semester for tilrettelagt eksamen og studiehverdag.
 • UiOs nettsider må oppdateres for å gi tydelig og presis informasjon om hvilke rettigheter alle studenter har, eksempler på tilrettelegging man kan få etter individuell vurdering, og nødvendig informasjon om universell utforming.
 • Pensumlisten må være klar i god tid før studiestart slik at alle som har behov for tilrettelegging skal få den hjelpen de har krav på.
 • Alle med behov skal få tilrettelagt pensum, i form av tilgang på pensum på lyd eller andre lignende løsninger og tilgang på de tekniske hjelpemidlene man behøver for å gjennomføre studieløpet. UiO må sette en frist til publisering av pensumlister og undervisningstimer på sine nettsider.
 • UiO må følge en ny minstestandard for universell utforming av læringsmiljøet.
  • UiO må umiddelbart skaffe universelt utformet evakuerings- og brannvarslingsanlegg i alle sine bygg.
 • UiO må følge forvaltningsloven i saker om tilrettelegging og universell utforming, samt informere om saksgang og følge opp klager på mangler i tilrettelegging.
 • UiO må organisere en sentral tilretteleggingstjeneste, som et supplerende alternativ til tilretteleggingstjeneste på institutt- eller fakultetsnivå. Denne tjenesten kan benyttes dersom det ikke gis tilstrekkelig hjelp og tilrettelegging på instituttnivå. Dagens tilretteleggingstjeneste må også samkjøres og gjennomføres på tvers av fakultetene, slik at man slipper å gjennomføre samme prosessen flere ganger.
 • UiO må tilby spesielt tilrettelagte og universelt utformede rom og tiltak, blant annet lesesalsplasser med hev-senk-pult, hvilerom, enerom for leseplass og tilrettelegging av obligatorisk aktivitet.
 • UiO sine arrangement skal være tilgjengelige for alle..
 • Nødvendige forhold rundt universell utforming og tilrettelegging for den enkelte student skal være tilgjengelig senest fra studiestart.

 

                                                                                 Vedtatt av Studentparlamentet 15.10.20

Publisert 3. nov. 2020 14:55 - Sist endret 3. nov. 2020 14:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere