Mottak av nye studenter

POLITISK DOKUMENT OM MOTTAK AV NYE STUDENTER

Studentparlamentet mener at:

Semesterstart sentralt:

 • Det burde innføres faddervakter i semesterstartuken. Dette er et tiltak som skal bidra til at alle får en trygg semesterstart. De vil kunne hjelpe nye studenter å finne frem i byen, dele ut vann og andre tiltak som bidrar til at semesterstart blir en tryggere aktivitet som flere kan ta en del i.
 • UiO må ta initiativ til en digital tjeneste der nye studenter og faddere kan be om hjelp i vanskelig situasjoner på kvelds- og nattestid.

 

Fadderukene må gjennomføres lokalt:

 • Under første uke av studiet må målet være å skape samhold på studieprogramnivå. Dette innebærer at hvert studieprogram bør ha en egen fadderukeplan. For å sikre lokalt eierskap og oppslutning i studentmassen, er det viktig å inkludere studenter i utarbeidelsen av studiestartsopplegget. Fadderuka skal være en del av studiestartsopplegget.
 • Fakultetenes rolle i planlegging og gjennomføring av fadderukene bør være å bistå instituttene.
 • Instituttene har ansvar for planlegging og gjennomføring av fadderukene for sine

studieprogrammer.

 • Instituttene bør inkludere kjellerpubene i fadderarbeidet, dersom det er ønskelig fra kjellerpubenes side.
 •  

Fakultetene må øremerke midler til fadderuken:

 • For å sikre et godt møte med UiO må fakultetet øremerke midler til fadderuken på hvert institutt, og til opplæring og kursing av faddere. I dag er det for stor variasjon på hvorvidt fakultetene prioriterer og bevilger midler til gjennomføring av fadderordningen.
 • Alle fakulteter må sikre at det bevilges tilstrekkelige summer til fadderukene ved sine institutter. Det må bevilges en minstesum per nye student på hvert studieprogram. Den bevilgede summen per student skal være sammenlignbar på tvers av studieprogram og institutt.
 • Før fadderukene skal alle faddere kurses i grensesetting og seksuell trakassering. Fadderne skal videreformidle kunnskap og informasjon om både grenser og varsling på institusjonen og grensesetting i festsituasjoner. Fadderuka skal være en trygg arena for alle.
 • Der kjellerpubene bidrar til aktiviteter i fadderuken, skal de få midler til å dekke deler av utgiftene sine etter avtale med instituttet eller fakultetet.
 •  

Fakultetene oppretter en arena for erfaringsutveksling om mottak av nye studenter lokalt:

 • Fakultetene skal blant annet fasilitere erfaringsutveksling mellom instituttene og instituttenes faddersjefer.
 • Det må være en del av fakultetsfaddersjefenes oppgave å videreformidle erfaringer gjort under fadderukeavviklingen lokalt til relevante sentrale nettverk. Dette gjøres for å sikre erfaringsutveksling på tvers av fakulteter.

 

Fakultetene må legge opp til mer faglig innhold ved studiestart:

 • Nye studenter bør involveres i fagmiljøet tidligere. For å etablere et godt læringsmiljø, må fakultetet (instituttene) i samarbeid med fagmiljøene, være synlige og i tett kontakt med studentene allerede fra dag én.
 • Semesterstartsukene må ha faglig innhold. Faginnholdet skal inspirere, motivere og gi studentene en forsmak på studiet. Særlig er faglig aktiviteter som inviterer til dialog og samarbeid gunstige, da de også gir rammer for sosial samhandling. 
 • Fakultetene må jobbe spesifikt med overgangen til universitetet. Dette innebærer alt fra å lære om ulike studieteknikker, hva det vil si å skrive akademisk, hvordan man referer i tekster og hvordan arbeide godt i kollokviet.
 • I arbeidet med overgangen til universitet skal det særlig vektlegges en forventningsavklaring i semesterstart mellom studenten og institusjonen, slik at avstanden mellom studentenes forventninger og den faktiske studiehverdagen ikke blir for stor.
 • Det bør tilbys flere forkurs i forbindelse med studiestart.
 • Fakultetene innfører programseminar for nye studenter. Alle nye studenter skal få tilbud om sosialt og faglig introduksjonsseminar.

 

Utvidet semesterstart:

 • Arbeidet med studiestart må ses på som et arbeid som fortsetter hele det første semesteret, og helst hele det første studieåret.
 • Andre semester skal det holdes nye faglige arrangementer der studieteknikk, akademisk lese og skriving, tidsmestring, samt planlegging av studieløp med hensyn på videre studier og utveksling vektlegges. Det er ønskelig å kombinere dette med flere sosiale arrangementer, og på denne måten videreføre arbeidet fra fadderuken for å skape fagsosial tilhørighet.
 • Det bør opprettes flere arenaer for nye studenter, som åpner for å møte studenter på tvers av program og fakulteter utover de to første ukene.
 • Arbeidet med bygging av institusjonstilhørighet bør ikke utelukkende være konsentrert den første uken i semesterstart, men spres utover semesteret.
 • Studentparlamentet mener at UiO i samarbeid med DNS, SiO og andre aktører skal utvide tilbudet av samlingsarenaer hvor det er matservering og alternative aktiviteter.

 

Fakultetene ansetter faglige mentorer:

 • Studentparlamentet mener at alle studieprogrammer med førsteårsstudenter på lavere grad bør ha en faglig ansatt mentor, som jobber spesifikt med overgangen til universitetet. For å sikre kvalitet av faglig mentor bør mentorene få opplæring i pedagogikk, og at denne jobben skal kompenseres av fakultetet.
 • Fagmiljøer bør ansette undervisningsassistenter som kollokvieledere for førsteårsstudenter.
 • Studieprogrammene skal legge opp til at organisert læring i større grad tillegges det første året.

 

Fakultetene må tilby veiledning i starten av studiene:

 • Alle studenter bør få tilbud om møte med en rådgiver i løpet av første studieår hvor man tar for seg faglig og sosial trivsel, mestringsfølelse og tilretteleggingsbehov, med mål om å sørge for at studentene føler seg sett, og har en studiehverdag som sikrer best mulig gjennomføringsevne. Dette er viktig for å skape bevissthet rundt det utvidede studentmottaket.
 • UiO må ta ansvar for at nye studenter ved studiestart får informasjonen og verktøyene de trenger for å komme i gang. 

 

Studiestart tilbud til masterstudenter:

 • Masterstudenter bør også gis et tilbud i studiestart. Særlig nye masterstudenter fra andre institusjoner i inn- og utland bør gis et tilbud i studiestarten der de kan bli kjent med UiO, sine medstudenter og fagmiljøene de skal jobbe i.

 

Mottak av nye internasjonale studenter og utvekslingsstudenter:

 • For at norske studenter skal oppleve et internasjonalt miljø på campus, og for at internasjonale studenter og utvekslingsstudenter skal bli kjent med norske studenter, er det avgjørende at det etableres sosiale og akademiske møteplasser.
 • Fadderordningen for utveklsingsstudenter må oppdateres slik at utvekslingsstudenter får en fadder som har minst ett emne sammen med studenten. Denne ordningen trenger ikke ha overlapp med den eksisterende fadderuken for internasjonale studenter.
 • Internasjonale gradsstudenter må inkluderes i fadderukene for sine respektive studieprogrammer.

 

Publisert 13. apr. 2018 13:31 - Sist endret 13. apr. 2018 13:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere