Universitetsstyret og utvalg

Universitetet har en rekke styrer og utvalg som tar avgjørelser eller debatterer saker som angår studentene. Universitets- og høyskoleloven sikrer studentene 20% representasjon i alle styrer, råd og utvalg som behandler saker som angår studenter.

Universitetsstyret

Universitetsstyret er øverste organ ved UiO. Alle beslutninger i andre organer ved UiO skjer på fullmakt delegert av styret. Styret behandler store saker for virksomhet, blant annet det strategiske arbeidet, UiOs samlede budsjett, faglig utvikling ved UiO og den interne organiseringen ved UiO.
 

Sakskart og møtereferater finner du her.

Universitetsstyret består 2021-2022 av:

Svein Stølen, rektor ved UiO (styrets leder)

Representanter valgt av studentene
Karl Oskar Lie Bjerke, Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Julianne Sørflaten Grovehagen, Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Representanter for fast vitenskaplig ansatte
Finn-Erik Johansen, professor ved Institutt for biovitenskap
Ingrid Lossius Falkum, førsteamanuensis ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Vara: Helge Jordheim, professor ved Institutt for kulturstudier og orientalsk språk

Vara: Helene Amundsen Nissen-Lie, professor ved Psykologisk institutt

Representanter for midlertidig vitenskaplig ansatte
Stipendiat Elisabet Garcia Gonzalez, ved Senter for flerspråklighet

Vara: Stian Kogler, Stipendiat ved Kjemisk institutt

Vara: Linda Kristina Joelsson, Postdoktor ved Det teologiske fakultet

Representant valgt av de teknisk-administrativt ansatte
Marianne Midthus Østby, Det medisinske fakultet

Eksterne styrerepresentanter:
Kristin Clemet, dalig leder i tankesmien Civita

Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft

Maria Strömme, professor i nanoteknologi ved Uppsala universitet

Qaisar Farooq Akram, analysedirektør i Norges bank

 

Utdanningskomiteen (UK)

Utdanningskomiteen er et rådgivende organ for Universitetsstyret, i saker som angår Universitetets studie- og utdanningstilbud. I denne komiteen har studenter mulighet til å ta opp saker og komme med innspill til saker som blir tatt opp av fakultetene. 

Det sitter tre studentrepresentanter i Utdanningskomiteen, og du kan kontakte disse om det er noe du lurer på:

Victoria Ovedie Chruckshank Langø

Jens Kristian Øvstebø (1. vara)

Karl Henrik Storhaug Reinås (2. vara)

 

Læringsmiljøutvalget (LMU)

LMU behandler alle saker som angår læringsmiljø ved Universitetet. I mandatet til LMU fra Universitetsstyret står det at:

Læringsmiljøutvalget skal

  • Arbeide i kontakt med studentorganene sentralt og på fakultetsnivå om spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd.
  • Aktivt innhente informasjon fra miljøene ved å gjøre seg kjent med aktuelle studentevalueringer og lignende.
  • Ha et særlig ansvar for studenter med funksjonshemming.
  • Aktivt holde universitetsledelsen orientert om områder med særlig behov for tiltak for bedre læringsmiljø.
  • Bidra til å styrke det studentsosiale miljø ved studieprogrammene.
  • Avgi årlig rapport til universitetsstyret om sin virksomhet og forslag til tiltak. Rapporten skal foreligge før budsjettbehandlingen finner sted.
  • I saker hvor det finnes hensiktsmessig skal utvalget samarbeide med universitetsstyrets studiekomité og et eventuelt permanent kvalitetssikringsutvalg.

Har du spørsmål om LMU, kontakt Oline Marie Sæther

Av Grete Godtland Noem
Publisert 9. mars 2011 11:17 - Sist endret 29. juni 2022 16:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere