Universitetsstyret og utvalg

Universitetet har en rekke styrer og utvalg som tar avgjørelser eller debatterer saker som angår studentene. Universitets- og høyskoleloven sikrer studentene 20% representasjon i alle styrer, råd og utvalg som behandler saker som angår studenter.

Universitetsstyret

Universitetsstyret er øverste organ ved UiO. Alle beslutninger i andre organer ved UiO skjer på fullmakt delegert av styret. Styret behandler store saker for virksomhet, blant annet det strategiske arbeidet, UiOs samlede budsjett, faglig utvikling ved UiO og den interne organiseringen ved UiO.
 

Sakskart og møtereferater finner du her.

Universitetsstyret består 2017-2018 av:

Svein Stølen, rektor ved UiO (styrets leder)

Representanter valgt av studentene
Kristine Berg Heggelund, Studentparlamentets Arbeidsutvalg
Henrik Paulsen Mandelid, Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Representanter valgt av de vitenskapelige ansatte
Anne Birgitte Rønning, professor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Erling Sverdrup Sandmo, professor ved Institutt for arkeologi, konservering og historie
Ingrid Lossius Falkum, forsker ved Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling

Representant valgt av de teknisk-administrativt ansatte
Marianne Midthus Østby, Det medisinske fakultet

Eksterne styrerepresentanter:

Anne-Marie Engel, Lundbeckfonden

Idar Kreutzer, Finans Norge

Qaisar Farooq Akram, Forskningsdirektør i Norges bank.

Elisabeth B. Kvalheim, Direktør for forskning og teknologi i Statoil

 

Utdanningskomitéen

Utdanningskomitéen er et rådgivende organ for Universitetsstyret, i saker som angår Universitetets studie- og utdanningstilbud. I denne komiteen har studenter mulighet til å ta opp saker og komme med innspill til saker som blir tatt opp av fakultetene. For mer informasjon se UiOs nettsider her.
Det sitter tre studentrepresentanter i Utdanningskomitéen, og du kan kontakte disse om det er noe du lurer på:

Susann Andora Biseth-Michelsen

Ruben Haugland

Jens Lægreid

 

Læringsmiljøutvalget (LMU)

LMU behandler alle saker som angår læringsmiljø ved Universitetet. I mandatet til LMU fra Universitetsstyret står det at:

Læringsmiljøutvalget skal:
- Arbeide i kontakt med studentorganene sentralt og på fakultetsnivå om spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd.
- Aktivt innhente informasjon fra miljøene ved å gjøre seg kjent med aktuelle studentevalueringer og lignende.
- Ha et særlig ansvar for studenter med funksjonshemming.
- Aktivt holde universitetsledelsen orientert om områder med særlig behov for tiltak for bedre læringsmiljø.
- Bidra til å styrke det studentsosiale miljø ved studieprogrammene.
- Avgi årlig rapport til universitetsstyret om sin virksomhet og forslag til tiltak. Rapporten skal foreligge før budsjettbehandlingen finner sted.
- I saker hvor det finnes hensiktsmessig skal utvalget samarbeide med universitetsstyrets studiekomité og et eventuelt permanent kvalitetssikringsutvalg.

Har du spørsmål om LMU, kontakt Susann Andora Biseth-Michelsen, Studie- og læringsmiljøansvarlig


Se mer informasjon på UiOs nettsider her.

Av Grete Godtland Noem
Publisert 9. mars 2011 11:17 - Sist endret 14. feb. 2018 10:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere