Utfyllende retningslinjer for valg til Studentparlamentet ved UiO

Vedtatt av Studentparlamentet 22.02.18

§ 1 GENERELT

§ 1-1 Hjemmel

Dette reglementet er hjemlet i Universitets- og høyskoleloven som trådte i kraft 1. august 2005 og bygger på Universitetet i Oslos valgreglement av 5. mai 2015. Disse retningslinjer utfyller Reglement for Studentparlamentet og reglementer, forskrifter og retningslinjer gitt av Universitetet i Oslo.

 

§ 2 VALGBARHET OG KRAV TIL KANDIDATER

For å kunne stille til valg eller på liste ved et Studentparlamentsvalg må følgende krav være oppfylt:

a) Kandidaten må være semesterregistrert ved Universitetet i Oslo i valgsemesteret. Studenter som har fått innvilget permisjon av UiO er likevel valgbare.

b) Kandidaten er i dette Studentparlamentsvalget ikke oppført på mer enn en liste til hvert valg.

 

Studenter som er foreslått som kandidat ved et valg, må gi beskjed senest en uke etter mottatt melding om forslaget, dersom vedkommende ikke er villig til å motta valg. Studenter som blir valgt etter dette reglementet plikter å fungere i vervet i hele valgperioden eller så lenge vedkommende er valgbar, med mindre det i henhold til Kontrollkomiteens vurdering foreligger grunnlag for fritak.

 

Leder av fraksjon/ liste som stiller til valg plikter å ha kontaktet og forespurt alle kandidater på listen. Kun kandidater som har takket ja, kan stå på listen.

Dersom Valgstyret blir klar over at en kandidat ikke ønsker å stå på listen eller er valgbar, skal denne kandidaten strykes av listen før valget.

Dersom Valgstyret først i etterkant av avholdt valg blir kjent med at en kandidat ikke ønsket valg eller er valgbar, skal kandidaten og eventuelle stemmer kandidaten har fått, strykes.

 

§ 3 VALGTIDSPUNKT

Studentparlamentet fastsetter tidspunkt for valg innen 31. januar hvert år. Valget skal foregå over en sammenhengende periode der minimum 3 dager er virkedager.

Arbeidsutvalget plikter å offentliggjøre frist for å stille liste til valg innen utgangen av januar.

 

§ 4 VALGFORM OG GJENNOMFØRING

Valg til Studentparlamentet avholdes som elektronisk valg ved listevalgsmetoden, i henhold til UiOs valgreglement.

Valg av representanter til SP/SU-plassene er ved urnevalg eller elektronisk valg som preferansevalg, i henhold til UiOs valgreglement, ved det respektive fakultet. Det lokale valgallmøtet kan vedta forenklet valg i henhold til § 10-1.

 

§ 5 VALGALLMØTE

§ 5-1 Innkalling av valgallmøter

Arbeidsutvalget plikter å kalle inn til valgallmøte. Innkallingen skal sendes ut til fraksjonslederne senest to uker før møtet.

 

§ 5-2 Dagsorden på valgallmøtet

På Valgallmøtet skal følgende behandles:

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av to personer til å skrive under protokoll
  • Valg av Valgstyre
  • Fremming av lister

 

§ 6 KRAV TIL LISTER OG FREMMING AV LISTER OG KANDIDATER

§ 6-1 Registrering av lister

Fraksjoner som ønsker å stille til valg skal være registrert hos SP/AU innen 15.februar. Med registrering menes her hvilket navn fraksjonen skal stille til valg under og hvem som er leder for fraksjonen. Registreringen gjelder til et år etter at listen stilte til valg for siste gang. Andre året listen ikke stiller til valg er navnet fritt.

 

§ 6–2 Krav til fremming av lister ved listevalg

En liste kan fremmes dersom:

  • Alle navn på listen må oppfylle kravene i § 2.
  • Listen må være fremmet til SP/AU innen valgallmøtets slutt.
  • Listene skal skrives under av listetoppen eller av den som er registrert som leder av fraksjonene hos SP/AU

Listen skal inneholde fullt navn, e-postadresse og telefonnummer samt studieretning eller studieprogram, for alle kandidatene på listen. På den enkelte liste som framlegges velgerne, skal det framkomme alle kandidatenes navn og studieretning eller studieprogram.

Lister som fremmes etter møteslutt kan ikke stille til valg til Studentparlamentet ved UiO.

 

§ 7 VALGSTYRET

Valgstyret velges på valgallmøtet, og valgstyret skal kontrollere at valget er gjennomført etter gjeldende regelverk.

 

§ 8 OPPTELLING AV VALG

§ 8-1 Personstemmer

En valgliste skal vektes med et antall personstemmer tilsvarende antall SP-representanter som skal velges, uavhengig av antallet kandidater (inklusive kumuleringer) på den enkelte liste.

 

§ 8-2 Kumuleringer og slengere

Det er mulig å kumulere forhåndskumulerte, men ingen kandidat kan få mer enn tre personstemmer. Slengere telles først, deretter kumulerte, så forhåndskumulerte før resten av listen telles opp. Slengere telles en gang, og kan ikke kumuleres.

 

§ 8-3 Vararepresentanter

Vararepresentanter regnes med i alle valg. Det er mulig å inneha flere varaverv. Vararepresentanter velges på samme måte som de faste representantene.

 

§ 9 SP/SU-PLASSENE

§ 9-1 Forenklet valg

Det lokale valgallmøtet kan enstemmig vedta forenklet valg på allmøtet eller gi studentutvalget fullmakt til å foreta valget på et ordinært møte i studentutvalget. Tidspunktet for allmøtet fastsettes av det respektive studentutvalg, men senest slik at en valgt representant kan stille på Studentparlamentets konstituerende møte, og representanten bør sitte i hele valgperioden til Studentparlamentet.

 

§ 9-2 Forholdet SP/SU plass og ordinære SP-medlemmer

En person kan stille til valg til både SP/SU-plassen og på liste til Studentparlamentet. Ved et eventuelt valg har SP/SU-plassen forrang.

 

§ 10 KLAGEADGANG

Alle valg som omfattes av dette valgreglementet kan påklages til Valgstyret. Valgstyret plikter å behandle klager senest innen 5 virkedager etter at klagen er mottatt. Behandles ikke klagen innen 5 virkedager, oversendes den til Den sentrale klagenemnden og gis den oppsettende virkning inntil Den sentrale klagenemnden har fått behandlet saken.

Vedtak fattet av Valgstyret kan alltid klages inn til Den sentrale klagenemnden.

 

§ 11 ENDRINGER I RETNINGSLINJENE

§ 11–1

Disse retningslinjene kan endres av Studentparlamentet med 2/3 flertall av de tilstedeværende valgte representantene.

§ 11–2

Endringsforslag til retningslinjene fremsettes skriftlig på Studentparlamentsmøte og kan ikke realitetsbehandles før neste ordinære Studentparlamentsmøte. Kontrollkomiteen innstiller overfor Studentparlamentet på endringene. Innstillingen skal lyde på «kan vedtas», «bør ikke vedtas», eller for følgeendringer «bør vedtas».

§ 11–3

Eventuelle endringer av retningslinjene trer i kraft etter at møtet er hevet, dersom ikke annet er vedtatt.

Publisert 28. apr. 2015 15:14 - Sist endret 5. mars 2018 17:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere