Reglement for Studentparlamentet ved UiO

Vedtatt av Studentparlamentet 22.02.18

§ 1 FORMÅL

§ 1-1 Formål

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet i Oslo, og skal ivareta studentene ved UiOs interesser på Universitetet i Oslo, nasjonalt og internasjonalt.

 

§1-2 Studentparlamentets representanter og tillitsvalgte

Semesterregistrerte studenter ved UiO og studenter med permisjon innvilget av UiO er valgbare til Studentparlamentet og som representant for Studentparlamentet.

 

§ 1-3 Reglementsvirkeområde

Reglementet gjelder alle deler av Studentparlamentets virksomhet.

 

§ 2 KOMPETANSE

§ 2-1 Studentparlamentets oppgaver

Studentparlamentet er valgforsamling til sentrale og interfakultære organer og styrer ved UiO. Studentparlamentet drøfter og eventuelt uttaler seg om saker som forelegges organet fra UiO, andre saker som gjelder Universitetet og dets virksomhet, og forøvrig spørsmål som Studentparlamentet anser viktige for studentene ved de tilknyttede læresteder.

Studentparlamentet holder studentutvalgene og studentene orientert om sin virksomhet. Studentparlamentet fungerer som bindeledd og koordinerende organ mellom studenter tilknyttet Studentparlamentet, Velferdstinget i Oslo og Akershus og Norsk studentorganisasjon.

Velferdstinget er bindeleddet mellom studentene ved UiO og Studentsamskipnaden.

 

§ 2-2 Uravstemning

Enkeltsaker fra Studentparlamentet kan sendes ut til uravstemning dersom over halvparten av Studentparlamentets delegater krever det, eller 300 semesterregistrerte studenter krever det ved sin underskrift. Uravstemningen er bindende dersom minst 15 % av de stemmeberettigede avgir gyldig stemme.

 

§ 2-3 Stemmerett

Alle valgte representanter til Studentparlamentet har stemmerett på Studentparlamentets møter. SP- SU-delegater har ikke stemmerett ved personvalg. Dersom representanten ikke kan møte, trer vara inn med fulle rettigheter.

 

§ 3 VALGFORM OG MANDATBEREGNING

§ 3-1 Valgform

Til Studentparlamentet skal det velges representanter og vararepresentanter etter § 1-2. Ved valgoppgjøret fungerer Universitetet som en samlet valgkrets der alle semesterregistrerte studenter har stemmerett, og mandater fordeles til valglister basert på stemmetallene i kretsen.

 

§ 3-2 Mandatberegning

Studentparlamentet består av et antall representanter tilsvarende en representant per påbegynte 1 000 semesterregistrerte student ved Universitetet i Oslo, samt en representant fra det enkelte fakultets studentutvalg. Beregningsgrunnlaget for SP-representanter utgjøres av antall semesterregistrerte studenter i Database for Statistikk for Høyere Utdanning høstsemesteret før valg til Studentparlamentet finner sted.

 

§ 3-3 Utfyllende retningslinjer

Valg til Studentparlamentet ved UiO er nærmere regulert iUtfyllende retningslinjer for valg til Studentparlamentet.

 

§ 4 KONSTITUERING AV STUDENTPARLAMENTET

§ 4-1 Studentparlamentets konstituerende møte

Studentparlamentet avholder konstituerende møte innen utgangen av det sittende Studentparlamentets funksjonstid.

 

§ 4-2 Funksjonstid

Representantene i Studentparlamentet, i Studentparlamentets faste utvalg og komiteer samt Arbeidsutvalget har en funksjonstid på ett år fra 01.07 til 30.06, med unntak av valg til Velferdstinget der representantene følger Velferdstingets funksjonstid.

Dersom nytt Arbeidsutvalg ikke er valgt innen funksjonsperiodens utløp, forlenges valgperioden for det

sittende Arbeidsutvalget, inntil nytt Arbeidsutvalg er valgt.

 

§ 5 PERSONVALG

§ 5–1 Valgform

Alle personvalg og nominasjoner til personvalg i Studentparlamentet skjer ved preferansevalgsmetoden etter UiOs reglement, med unntak av valg til Norsk Studentorganisasjons Landsmøte og representanter til Velferdstinget.

 

§ 5–2 Arbeidsutvalgets kompetanse i personvalg

Arbeidsutvalget kan foreta valg til ikke-permanente organer. I hastesaker kan Arbeidsutvalget oppnevne representanter midlertidig. Disse må godkjennes på førstkommende Studentparlamentsmøte.

 

§ 5–3 Stemmelikhet

Ved stemmelikhet ved personvalg foretas først omvalg før loddtrekning benyttes.

 

§ 5–4 Kjønnsmessig fordeling

Til samtlige tillitsverv og ombud Studentparlamentet velger eller innstiller til, skal det tilstrebes en kjønnsmessig fordeling og en rimelig representasjon fra de forskjellige fakulteter.

 

§ 6 PLASSFRATREDELSE I STUDENTPARLAMENTET

§ 6–1 Automatisk plassfratredelse

Følgende medlemmer og varamedlemmer av Studentparlamentet fratrer midlertidig sin plass eller varaplass i Studentparlamentet til fordel for sine respektive varamedlemmer:

- Fungerende medlemmer av det sittende Studentparlaments Arbeidsutvalg

- Fungerende medlemmer av Kontrollkomiteen

- Fungerende medlemmer av Norsk studentorganisasjons Arbeidsutvalg

- Fungerende medlemmer av Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

- Fungerende medlemmer av Velferdstingets Arbeidsutvalg

 

§ 7 STUDENTPARLAMENTETS MØTER

§ 7–1 Vedtaksdyktighet

Studentparlamentet er sette- og vedtaksdyktige når minst halvparten av representantene er tilstede.

 

§ 7–2 Stemmelikhet

I tilfeller av stemmelikhet i Studentparlamentet blir det først avholdt ny avstemning. Dersom det fortsatt er stemmelikhet innvilges Studentparlamentslederen stemmerett. Dersom leder stemmer avholdende, utsettes votering til førstkommende møte.

 

§ 7–3 Innkalling

Studentparlamentets møter innkalles av Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget fastsetter tid og sted for

møtene, dersom dette ikke følger av tidligere vedtak i Studentparlamentet.

Ekstraordinært møte skal kalles inn dersom ¼ av Studentparlamentets representanter krever det. Dersom ikke Arbeidsutvalget etter dette kaller inn til møte innen 10 virkedager, påligger det Kontrollkomiteen å kalle inn til møte.

 

§ 7–4 Studentparlamentet og offentlighet

Alle saksdokumenter er offentlige, dersom de ikke ved spesielt vedtak er unndratt offentlighet. Studentparlamentets møter er åpne, men møtet kan vedta at enkelte saker skal behandles for lukkede dører. Debatten om hvorvidt et Studentparlamentsmøte skal lukkes holdes for lukkede dører. Personalsaker som angår enkeltpersoner er unntatt offentlighet, og skal behandles i lukket møte.

I møter som holdes for lukkede dører har utelukkende Studentparlamentet, Arbeidsutvalget, Kontrollkomiteen eller deres møtende varaer, rett til å være tilstede.

Det føres eget referat for slike saker.

 

§ 7–5 Utfyllende retningslinjer

Studentparlamentets møter er nærmere regulert iForretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo.

 

§ 8 STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG

§ 8–1 AUs kompetanse

Arbeidsutvalget skal være Studentparlamentets daglige ledelse og fungere som Studentparlamentets utøvende organ. Arbeidsutvalgets primærfunksjon er å gjennomføre Studentparlamentets politikk og respektive vedtak. Hvis to innstillinger foreligger skal Arbeidsutvalgets innstilling legges til grunn for parlamentsbehandlingen og avstemningsrekkefølgen.

 

§ 8–2 Valget av representanter til Arbeidsutvalget

Til Studentparlamentets Arbeidsutvalg skal det velges tre personer samlet, og mer enn ett kjønn skal være representert. Studentparlamentet velger så leder, kommunikasjonsansvarlig og studie- og læringsmiljøansvarlig blant disse. Kandidaten må være semesterregistrert ved Universitetet i Oslo i valgsemesteret. Studenter som har fått innvilget permisjon av UiO eller allerede sittende medlemmer av Arbeidsutvalget er likevel valgbare. Studentparlamentet velger to Universitetsstyrerepresentanter samlet, og begge kjønn skal være representert. Begge disse er medlemmer av Studentparlamentets Arbeidsutvalg.

 

Dersom en valgt kandidat trekker seg under konstituerende møte, skal valget der kandidaten ble valgt umiddelbart gjennomføres på nytt med de resterende kandidatene. Om det ikke finnes flere kandidater, skal det gjennomføres et nytt valg på et nytt møte innen to uker.

 

Arbeidsutvalget internkonstituerer seg selv og skal blant medlemmene velge økonomiansvarlig og øvrige internkonstituerte verv.
 

Nestleder velges deretter direkte av Studentparlamentet i separat valgrunde.


Studie- og læringsmiljøansvarlig sitter i kraft av sitt verv i Universitetets utdanningskomité og i universitetets læringsmiljøutvalg.

 

Dersom et medlem av arbeidsutvalget trekker seg i funksjonsperioden jf. § 4 - 2, skal medlemmet suppleres så rask som mulig.

 

 

§ 8-3 Utfyllende retningslinjer

Arbeidsutvalgets oppgaver er nærmere regulert iArbeidsbeskrivelse for Studentparlamentets arbeidsutvalg.

 

§ 9 STUDENTPARLAMENTETS POLITISKE KOMITÉER

§ 9–1 Formål

Komitéene er en diskusjonsarena for Universitetspolitiske, nasjonale og internasjonale saker. Komitéene kan være saksforberedende til Studentparlamentet, brukes som formøter til Universitetets komitéer, og står ellers fritt til å påta seg arbeidsoppgaver.

 

§ 9–2 Studentparlamentets komitéer

Studentparlamentet velger på konstituerende møte medlemmer til følgende saksforberedende komitéer

 

§ 9-2a Studie- og forskningskomitéen

Studie- og forskningskomitéen jobber med saker knyttet til studie- og forskningsvirksomhet ved UiO. Komiteen skal bistå Arbeidsutvalget og Studentparlamentet i saker som faller innenfor dets virksomhetsområdet.

Det skal velges 5 medlemmer til Studie- og forskningskomitéen på konstituerende møte. Videre består komitéen av studentrepresentantene i Universitetets utdanningskomité og Universitetets forskningskomité. Studentparlamentets vararepresentanter i UiOs forskningskomité og UiOs utdanningskomité har møterett i Studie- og forskningskomitéen.

 

§ 9-2b Miljøkomitéen

Miljøkomitéen skal jobbe med saker tilknyttet bærekraft- og miljøvirksomhet ved UiO. Komitéen skal bistå Arbeidsutvalget og Studentparlamentet i saker som faller innenfor dets virksomhetsområdet.

 

Det skal velges 5 medlemmer til Miljøkomiteen på konstituerende møte.

 

§ 9-2c Internasjonal komité

Internasjonal komité skal jobbe med saker tilknyttet internasjonalt virksomhet på Universitetet i Oslo. Komitéen skal jobbe for å øke Studentparlamentets fokus på internasjonal aktivitet ved universitetet. Komitéen skal bistå Arbeidsutvalget og Studentparlamentet i saker som faller innenfor dets virksomhetsområdet.

5 medlemmer velges til Internasjonal komité på konstituerende møte til Studentparlamentet. Det skal tilstrebes at minst ett eksternt medlem i komitéen. ISU, SAIH og ESN kan oppnevne en observatør til Internasjonal komité.

 

 

§ 9-2d Promoteringskomitéen

Promoteringskomitéen har i samarbeid med Arbeidsutvalget som oppgave å synligjøre Studentparlamentet. Komitéen skal bistå Arbeidsutvalget og Studentparlamentet i saker som faller innenfor dets virksomhetsområdet.

5 medlemmer velges til Promoteringskomitéen, hvor minst ett medlem er ekstern. Medlemmene velges på konstituerende møte til Studentparlamentet.

 

§ 9–3 Komitéenes plikter

Komitéene plikter å arkivere dokumenter av interesse for fremtidige tillitsvalgte.

Komitéene forutsettes å avlaste Studentparlamentets Arbeidsutvalg med oppgaver Arbeidsutvalget er pålagt å utføre av Studentparlamentet, på oppfordring fra Arbeidsutvalget.

 

§ 10 KONTROLLKOMITEEN

§ 10–1 Kontrollkomiteens kompetanse

Kontrollkomiteen skal på oppfordring, eller kan på eget initiativ, gå gjennom Arbeidsutvalgets disposisjoner og beslutninger, og kontrollere at disse er innenfor retningslinjer og vedtak fattet av Studentparlamentet.

Kontrollkomiteen skal hvert år kontrollere at Studentparlamentets økonomiske disposisjoner er i tråd med vedtatte budsjetter og retningslinjer.

Kontrollkomiteen innstiller ovenfor Studentparlamentet i ovennevnte saker, samt på godkjennelse av representantenes fullmakter.

Kontrollkomiteen skal uttale seg om fortolkninger av reglementer, instrukser o.l., etter forespørsel fra

Studentparlamentet, underkomiteene eller Arbeidsutvalget.

 

§ 10–2 Antall medlemmer i Kontrollkomiteen og valg av leder

Studentparlamentets Kontrollkomité har 3 medlemmer, internkonstituerer leder av komitéen blant disse.

 

§ 11 STUDENTPARLAMENTETS TILLITSVALGTE

§ 11-1 Årsrapport

Representanter som er oppnevnt av Studentparlamentet skal ved valgperiodens slutt levere en skriftlig rapport til Arbeidsutvalget.

 

§ 11-2 Møte- og informasjonsplikt

Studentparlamentet, Arbeidsutvalget og Studentparlamentets komiteer kan kalle inn

Studentparlamentets tillitsvalgte til møter, hvor de da både har møte- og informasjonsplikt.

 

§ 12 MISTILLIT

Studentparlamentet kan ved 2/3 flertall blant de tilstedeværende valgte representantene vedta mistillit mot tillitsvalgte. Den som får mistillit vedtatt mot seg fratrer umiddelbart som tillitsvalgt for Studentparlamentet.

 

§ 13 ØKONOMI

§ 13–1 Studentparlamentets økonomi

Økonomiske forhold rundt Studentparlamentet er nærmere regulert i Økonomiske retningslinjer for Studentparlamentet.

 

§ 14 FRAVIKELIGHET

§ 14-1 Organisatoriske dokumenter

I kollisjonstilfeller skal følgende dokument ha forrang i denne rekkefølgen: Reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Økonomiske retningslinjer for Studentparlamentet, Utfyllende retningslinjer for valg til Studentparlamentet, Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Arbeidsbeskrivelse for Studentparlamentets arbeidsutvalg.

§ 14-2 Politiske dokumenter

I kollisjonstilfeller skal følgende dokument ha forrang i denne rekkefølgen: Studentpolitisk plattform, handlingsplanen, politiske dokumenter, enkeltvedtak, resolusjoner. Resolusjoner kan vedtas dersom de utdyper gjeldende politikk eller omhandler områder der Studentparlamentet ikke allerede har politikk.

 

 

§ 15 ENDRING AV REGLEMENTET

§ 15–1 Vedtak om endring av reglementet

Dette reglementet kan endres av Studentparlamentet med 2/3 flertall av de tilstedeværende valgte representantene.

 

§ 15–2 Saksgang endringsforslag

Endringsforslag til reglementet fremsettes skriftlig på Studentparlamentsmøte og kan ikke realitetsbehandles før neste ordinære Studentparlamentsmøte. Kontrollkomiteen innstiller overfor Studentparlamentet på reglementsendringene. Innstillingen skal lyde på «kan vedtas», «bør ikke vedtas», eller for følgeendringer «bør vedtas». Kontrollkomitéen har fullmakt til å gjennomføre redaksjonelle endringer i innkomne forslag.

 

§ 15–3 Ikrafttredelse

Eventuelle endringer av dette Reglement trer i kraft etter at møtet er hevet, dersom ikke annet er vedtatt.

 

§ 16 IKRAFTTREDELSE

Dette reglement trer i kraft fra den 6. februar 1993, og opphever alle tidligere reglementer for Studenttinget og Studentrådet, samt NSUs (UiO) forretningsorden. Reglementet viker for forskrifter og lov gitt av offentlig myndighet.

 

§ 17 OPPLØSNING

Oppløsning av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo vedtas med 2/3 kvalifisert flertall på to etterfølgende møter, og trer i kraft etter at det andre møtet er hevet. Forslag om oppløsning skal gjøres kjent for Arbeidsutvalget fire uker før første behandling. Studentutvalgene ved UiOs fakulteter skal komme med en uttalelse.

Publisert 9. mars 2015 12:47 - Sist endret 5. mars 2018 17:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere