Økonomiske retningslinjer for Studentparlamentet ved UiO

Vedtatt av Studentparlamentet 22.02.18

§ 1.0 GENERELT

§ 1.1

Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og hjemlet i reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo.

 

§ 1.2

AU er fullmaktsgiver for Studentparlamentet.

 

§ 1.3

Studentparlamentets signatur innehas av Studentparlamentets Administrasjon og Leder sammen. Ingen andre enn Leder og Studentparlamentets Administrasjon har anledning til å forplikte organisasjonen økonomisk. Dersom disse trer tilbake før periodens utløp, kan AU midlertidig gi andre signatur.

 

§ 1.4

For økonomiske enkeltdisposisjoner og forpliktelser tilsvarende beløp over kroner 50.000,- skal leder og Studentparlamentets Administrasjon tegne i fellesskap samtidig.

 

§ 1.5

Økonomiske avtaler på større beløp enn 15.000 fremlegges Studentparlamentet til orientering. Økonomiske avtaler som forplikter Studentparlamentet i mer enn 12 måneder skal godkjennes av Studentparlamentet.

Utgifter over 5000 kroner skal godkjennes av arbeidsutvalget.

 

§ 1.6

Alle regnskapsbilag skal signeres av leder og Studentparlamentets Administrasjon. Signering må ikke skje samtidig i tid, men innen utgangen av regnskapsåret.

 

§ 1.7

Opptak av lån, kassekreditt eller pantsetting skal kun skje etter vedtak i Studentparlamentet.

 

§ 1.8

Fullmakter, utenom signatur, kan delegeres til Studentparlamentets Administrasjon eller andre medlemmer av AU etter vedtak i Arbeidsutvalget.

 

§ 1.9

Ved kjøp av varer og tjenester skal Arbeidsutvalget finne et så rimelig og miljøvennlig alternativ som mulig. Miljøhensyn skal som en hovedregel veie tyngst.

 

§ 1.10

Penger fra Studentparlamentets budsjett skal ikke gå til alkohol. Unntak er varekjøp til parlamentets pub under fadderuken.

 

§ 2.0 BUDSJETT, ØKONOMISK PLANLEGGING

§ 2.1

Studentparlamentet vedtar budsjett og skal samtidig orienteres om 3-årig økonomiplan. AU innstiller overfor Studentparlamentet.

 

§ 2.2

Studentparlamentet kan revidere budsjettvedtak når endrede rammebetingelser, nye opplysninger eller nye prioriteringer gjør det nødvendig.

 

§ 2.3

Kontantkjøp og bestilling av varer og tjenester på kreditt, samt andre disposisjoner som pådrar organisasjonen kostnader, skal foretas med bakgrunn i Studentparlamentets vedtak om budsjett.

 

§ 2.4

Arbeidsutvalgets leder og økonomiansvarlig er ansvarlig for å planlegge økonomien slik at organisasjonen til en hver tid er i stand til å oppfylle sine forpliktelser.

 

§ 3.0 REGNSKAP, RAPPORTERING

§ 3.1

Studentparlamentets regnskap føres av en autorisert regnskapsfører. Studentparlamentets Administrasjon er ansvarlig for at alle regnskapsbilag blir attestert. Studentparlamentets Administrasjon er ansvarlig for at regnskapsfører mottar bilag for alle økonomiske hendelser.

 

§ 3.2

Regnskapsrapport skal forelegges Studentparlamentet årlig, eller oftere dersom Kontrollkomiteen, arbeidsutvalget, Studentparlamentets Administrasjon, eller minst 1/4 av Studentparlamentet krever det.

 

§ 3.3

Regnskapsrapport skal forelegges arbeidsutvalget minst hvert kvartal, eller oftere dersom Kontrollkomiteen, arbeidsutvalget eller Studentparlamentets Administrasjon krever det.

 

§ 3.4

Arbeidsutvalget kan vedta innkjøpsstopp ved omfattende avvik i forhold til budsjett, eller dersom Arbeidsutvalget mener dette er nødvendig for å oppfylle organisasjonens økonomiske forpliktelser. Studentparlamentet skal orienteres senest på første møte etter vedtak om innkjøpsstopp.

 

§ 3.5

Studentparlamentets Arbeidsutvalg kan ikke gi generell driftsstøtte til organisasjoner som mottar lignende støtte fra andre instanser, slik som SiOs Kulturstyre.

 

§ 4.0 REVISJON

§ 4.1

Valg av revisor skal opp på første ordinære Studentparlamentsmøte. Arbeidsutvalget innstiller overfor Studentparlamentet.

 

§ 4.2

Arbeidsutvalget (AU) skal orientere Studentparlamentet om revisors funn etter at et regnskap er ferdig hos revisor. AU skal gjøre revisors rapport tilgjengelig for Studentparlamentet i forkant av endelig godkjenning av regnskapet.

 

§ 5.0 FORDRINGER OG GJELD

§ 5.1

Alle fordringer skal drives inn.

 

§ 6.0 REISE, REISEREFUSJON

§ 6.1

Alle reiser som foretas på Studentparlamentets regning skal klareres med Studentparlamentets Administrasjon.

 

§ 6.2

Ved reiser som foretas på Studentparlamentets regning skal man finne et så billig og miljøvennlig alternative som mulig. Miljøhensyn skal som en hovedregel veie tyngst. Unntak kan innvilges av arbeidsutvalget i særskilte tilfeller.

 

§ 6.3

Dersom egen bil benyttes ved reisen, godtgjøres dette med kr. 1,50 per kilometer. Studentparlamentets Administrasjon kan utover dette ved spesielle behov innvilge et tillegg på kr. 0,50 per kilometer per ekstra passasjer. Ingen har imidlertid krav på å få dekket mer enn billigste reisemåte.

 

§ 6.4

Regning for reiser på Studentparlamentets regning skal skrives på eget skjema og leveres eller sendes til organisasjonens sentrale kontor uten unødig opphold og senest en måned etter reisens slutt. Reiseregninger som kommer inn etter fristens utløp blir normalt ikke refundert. Studentparlamentets Administrasjon kan i særlige tilfeller gjøre unntak.

 

§ 7.0 LØNN STUDENTPARLAMENTETS ADMINISTRASJON

§ 7.1

Lønn og annen godtgjørelse for Studentparlamentets administrasjon, vikariater og andre engasjementer godkjennes av Studentparlamentets arbeidsutvalg. Arbeidsutvalgets leder er ansvarlig for at kontrakter er i henhold til vedtaket fra Arbeidsutvalget samt arbeidsmiljøloven.

 

§ 7.2

Studentparlamentets administrasjon lønnes etter avtalt lønnstrinn i statens lønnsregulativ. Lønnen justeres når en endring av statens lønnstrinntabeller trer i kraft.

 

§ 7.3

Arbeidsutvalgets leder har årlige lønnsforhandlinger med faste ansatte i administrasjonen.

 

§ 7.4

Det gis ikke overlappingskompensasjon utover to uker, og på bakgrunn av førte timelister kan det nye Arbeidsutvalget med simpelt flertall avkorte honorar.

 

§ 8.0 GENERELLE BESTEMMELSER OM HONORAR

§ 8.1

Honoraret utbetales etterskuddsvis.

 

§ 8.2

Alle som mottar honorar skal skrive under et personalmeldingsskjema med nødvendig person- og kontoinformasjon for utbetalingen og registrering i Studentparlamentets og UiOs systemer.

 

§ 8.3

Honoraret utbetales månedlig, med mindre annet er avtalt.

 

§ 9.0 ARBEIDSUTVALGETS HONORAR

§ 9.1

Arbeidsutvalget skal honoreres i tråd med lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ.

 

§ 9.2

Det utbetales honorar tilsvarende inntil 13 måneders arbeid. Honoraret gir ikke grunnlag for opparbeidelse av feriepenger.

 

§ 9.3

Alle som sitter i AU skal få dekket sine rentekostnader fra Lånekassen etter at søknad om rentefritak er avslått fra Lånekassen.

 

§ 9.4

Arbeidsutvalgets medlemmer får et årlig beløp av sine telefonutgifter dekket av Studentparlamentet. Beløpet/-ene fastsettes årlig av Studentparlamentet, og utbetales i desember og juni.

 

§ 9.5

Det er ikke mulighet til å gi AU andre former for honorar ut over lønn, rentekompensasjon og telefongodtgjørelse.

 

§ 9.6

Dersom det vedtas mistillit mot noen i AU, er Studentparlamentet forpliktet til å honorere denne tilsvarende ordinært AU-honorar i tre måneder fra vedtaket fattes. Unntak er mistillitsvedtak som fattes når det gjenstår mindre enn tre måneder av AU-perioden, hvor honoreringen opphører ved utgangen av AU-perioden.

 

§ 10.0 KONTROLLKOMITEENS HONORAR

§ 10.1

Leder honoreres med 1 500 kroner hvert semester. Honoraret utbetales i desember og i juni.

 

§ 10.2

Øvrige medlemmer honoreres med 750 kr hvert semester. Honoraret utbetales i desember og juni.

 

§ 11.0 ORDSTYRERNES LØNN

§ 11.1

Ordstyrerne får 125 kroner hver påbegynte time møtet varer. Det kan lønnes inntil 2 timer forberedelse til møte.

 

§ 11.2

Dersom SP ikke er settedyktig lønnes ordstyrerne med 500 kroner.

 

§ 11.3

For Handlingsplanseminaret, eller lignende seminar, kan det gjøres egne avtaler om lønn.

 

§ 12.0 FORSKUDD

§ 12.1

Ved spesielt behov kan Studentparlamentets Administrasjon gi forskudd. I slike tilfeller må mottakeren skriftlig pådra seg ansvaret for å sende inn regning på eget skjema senest en uke etter reisen eller betale forskuddet tilbake. Dette skal gjøres før reisens start. I disse særlige tilfellene bør det ikke utbetales mer enn 80 % av estimerte reisekostnader i forskudd.

 

§ 12.2

Forskudd på lønn kan ytes med et beløp opptil størrelsen på neste netto månedslønn.

 

§ 13.0 ENDRINGER I RETNINGSLINJENE

§ 13–1

Disse retningslinjene kan endres av Studentparlamentet med 2/3 flertall av de tilstedeværende valgte representantene.

 

§ 13–2

Endringsforslag til retningslinjene fremsettes skriftlig på Studentparlamentsmøte og kan ikke realitetsbehandles før neste ordinære Studentparlamentsmøte. Kontrollkomiteen innstiller overfor Studentparlamentet på endringene. Innstillingen skal lyde på «kan vedtas», «bør ikke vedtas», eller for følgeendringer «bør vedtas».

 

§ 13–3

Eventuelle endringer av disse retningslinjene trer i kraft etter at møtet er hevet, dersom ikke annet er vedtatt.

 

 

Publisert 28. apr. 2015 14:45 - Sist endret 5. mars 2018 17:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere