Forretningsorden for Studentparlamentet ved UiO

Vedtatt av Studentparlamentet 22.02.18

1 INNLEDNING

§ 1–1 Hjemmel

Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i § 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved universitetet i Oslo. I kollisjonstilfeller viker denne forretningsorden for bestemmelser gitt i nevnte reglement.

 

§ 1–2 Fravikelse

I det enkelte tilfelle kan Studentparlamentet under sine møter fravike forretningsordenen med 2/3 flertall blant de fremmøtte representanter.

Dette kan dog ikke gjøres med bevilgningssaker eller mistillitsforslag.

§ 2 STUDENTPARLAMENTSMØTENE

§ 2–1 Møtehyppighet

Studentparlamentet holder minst 3 møter hvert semester.

 

§ 2–2 Innkalling

Innkalling med foreløpig saksliste sendes ut senest 14 dager før møte. Fullstendige sakspapirer og orienteringer fra Arbeidsutvalget sendes ut 7 dager før møtet.

Arbeidsutvalget fastsetter instruks for hvilke steder dagsorden og referater sendes.

 

§ 2–3 Rett til å melde saker

Samtlige studenter som er semesterregistrert ved Universitetet i Oslo har rett til å få satt opp saker på dagsorden etter reglene i § 2-4.

 

§ 2–4 Innleveringsfrist

Saker må være meldt senest 14 dager før møtet og sakspapirer må være innlevert Arbeidsutvalget senest klokka 09.00, 7 dager før møtet skal avholdes. Studentparlamentet kan på møtet sette opp hastesaker med 2/3 flertall blant de fremmøtte representanter uten å ta hensyn til første ledd.

 

Saker kan behandles under Eventuelt uten annen frist enn at saken varsles ved møtets begynnelse. Vedtak kan ikke fattes i saker som er reist under Eventuelt.

Resolusjoner må forelegges Studentparlamentet skriftlig senest klokken 11.00, 2 dager før møtet for å kunne behandles på inneværende møte.

 

§ 2–5 Faste saker på dagsorden

 • Valg av møteledelse og referent
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Godkjenning av referat fra siste Studentparlamentsmøte
 • Referat fra Arbeidsutvalgsmøter skal legges frem til orientering
 • Orientering fra Arbeidsutvalget, med påfølgende kort debatt om innholdet i orienteringen. Orientering fra leder av Læringsmiljøutvalget når en student innehar ledervervet og Studentparlamentets tillitsvalgte ved behov
 • Arbeidsutvalget gir en kort redegjørelse for de mest sentrale sakene opp mot neste møte i Studentparlamentet.

 

§ 2–6 Konstituerende Studentparlamentsmøte

På Konstituerende møte skal følgende saker behandles:

 • Valgprotokoller
 • Valg av nytt Arbeidsutvalg, representanter til Universitetets sentrale styrer og utvalg og Studentparlamentets komiteer

 

§ 2–7 Oppstartsmøte

På Oppstartsmøte skal følgende saker behandles:

 • Handlingsprogram
 • Studentpolitisk plattform
 • Revidert budsjett for inneværende år

 

§ 2–8 Tilstedeværelse

Dersom representantene kommer etter at navneopprop er foretatt eller går før møtet er hevet, skal dette meldes til møteledelsen.

 

§ 2–9 Tidsramme for saker

Møteleder fastsetter i samarbeid med Arbeidsutvalget tidsramme for saker. Tidsrammen skal gjøres tilgjengelig for Studentparlamentets representanter ved møtets begynnelse.

§ 3 MØTERETT OG -PLIKT, TALE- OG FORSLAGSRETT

§ 3–1 Studentparlamentets valgte medlemmer

Studentparlamentets valgte medlemmer har møteplikt med tale- og forslagsrett på Studentparlamentets møter.

 

Ved forfall varsles ledelsen i Studentparlamentet og de valgte varamedlemmer som da har møteplikt.

 

§ 3–2 Studentparlamentets faste observatører med møteplikt, og tale- og forslagsrett

 • Studentparlamentets Arbeidsutvalg
 • Kontrollkomiteen

 

§ 3–3 Studentparlamentets observatører med møte-, tale- og forslagsrett

 • Velferdstingets Arbeidsutvalg 
 • Studentrepresentanter i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus' Hovedstyre
 • Norsk studentorganisasjons Arbeidsutvalg 
 • Studentparlamentets administrasjon
 • Et medlem av studentutvalgene ved Senter for Utvikling og Miljø, og Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning
 • Leder av SAIH og ISU, eller disses stedfortredere
   

§ 3–4 Personer uten møte-, tale- eller forslagsrett

Studentparlamentet kan ved simpelt flertall vedta å gi en person møte- og/eller tale- og/eller forslagsrett for et bestemt angitt Studentparlamentsmøte, eller en bestemt sak under et bestemt Studentparlamentsmøte.

§ 4 DEBATTEN

§ 4–1 Taletid

Forslagsstillerne gis 5 minutter taletid, før det åpnes for spørsmål.

Innlegg til debatten gis 2 minutter taletid, med adgang til to replikker à 1 minutt og svarreplikk à 1 minutt.

Saksopplysning eller innledning til voteringsorden, dagsorden og forretningsorden gis 1 minutt taletid, uten adgang til replikk. Taletiden, samt antall replikker kan reduseres ved alminnelig flertallsvedtak.

 

§ 4–2 Taleliste

Møteleder fører taleliste og fremmer forslag om når strek skal settes. Det skal opplyses i god tid om når strek settes.

Møteleder kan redigere talelisten etter at strek er satt dersom tidsrammen overskrides. Følgende prioriteringsliste benyttes når talelisten redigeres:

 • Studentparlamentets representanter som ikke tidligere har tatt ordet i saken
 • Studentparlamentets representanter som tidligere har tatt ordet i saken
 • Andre med talerett
 • Strek kan oppheves med alminnelig flertallsvedtak.
   

§ 4–3 Forslag

Forslag og endringsforslag skal fremmes muntlig innen strek er satt, og leveres møtelederbordet skriftlig.

 

§ 4–5 Innleggsprioritering

I kollisjonstilfelle blir innlegg til voteringsorden prioritert foran forretningsorden, som igjen blir prioritert foran dagsorden. Disse blir igjen prioritert foran innlegg til debatten.

§ 5 VOTERING

§ 5–1 Flertall

Vedtak fattes med simpelt flertall, med mindre annet fremgår av Reglement for Studentparlamentet eller denne forretningsorden.

 

§ 5–2 Voteringsmåte

Votering skjer ved håndsopprekning, med mindre minst 5 representanter krever avstemning ved navneopprop. Forslaget må fremsettes skriftlig.

Personvalg skal være skriftlig, dersom minst 1 representant krever det.

 

§ 5–3 Voteringsorden

Voteringsorden vedtas med simpelt flertall før voteringen.

Krav om delt votering må fremmes før voteringssekvensen begynner.

§ 6 FRAKSJONSMØTER

Alle Studentparlamentets representanter kan kreve fraksjonsmøte, og Studentparlamentsmøtet blir da midlertidig hevet. Det kan ikke kreves fraksjonsmøte etter at voteringssekvensen er innledet.

§ 7 ENDRINGER I FORRETNINGSORDEN

§ 7–1

Forretningsorden kan endres av Studentparlamentet med 2/3 flertall av de tilstedeværende valgte representantene.

 

§ 7–2

Endringsforslag til forretningsorden fremsettes skriftlig på Studentparlamentsmøte og kan ikke realitetsbehandles før neste ordinære Studentparlamentsmøte. Kontrollkomiteen innstiller overfor Studentparlamentet på endringene. Innstillingen skal lyde på "kan vedtas", "bør ikke vedtas", eller for følgeendringer "bør vedtas".

 

§ 7–3

Eventuelle endringer av forretningsorden trer i kraft etter at møtet er hevet, dersom ikke annet er vedtatt.

§ 10 IKRAFTTREDELSE

Denne forretningsorden trer i kraft fra den 6. februar 1993, og opphever alle tidligere forretningsordener og retningslinjer gitt i tråd med disse.

 

Publisert 9. mars 2015 15:06 - Sist endret 5. mars 2018 17:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere