Forslage til nye progresjonskrav står til stryk

UiO har foreslått en innstramming av progresjonskravene for programstudenter. Forslaget innebærer at den jevne studenten må produsere 20 studiepoeng hvert semester for å beholde studieretten. Dette skaper store problemer av mange grunner, og bør trekkes.

 

1.       Begrenser man progresjonskravene til å gjelde semestervis, står man i overhengende fare for å frata studieretten til studenter som helt enkelt er uheldige. Studenter som tar 20- eller 30 poengsemner vil dermed ikke ha rom for å feile.

2.       Uansett bør studentene ha muligheten til å vite at de står i faresonen, og få muligheten til å ta igjen det tapte i et påfølgende semester. Slik forslaget står, vil alle studentene til enhver tid være i fare for å ryke ut første semesteret man produserer mindre enn 20 studiepoeng. Dette er svært uheldig, urettferdig og uklokt.

3.       Man vet allerede fra SHoT-undersøkelsen at eksamen skaper psykiske problemer for en hel del studenter. Vissheten om at man lever i et regimé som består av «stryk-og-forsvinn», vil bare forsterke dette problemet.

4.       Frivilligheten blant studentene kommer til å bli svært skadelidende, da studenter kommer til å kvie seg for å satse på frivillig studentarbeid i frykt for å miste studieretten. Frivillige studenter bidrar sterkt til å skape gode, sterke, faglig-sosiale miljøer, og deres innsats er kritisk for UiOs muligheter til å oppnå studentmålsetninger nedfelt i UiO2020 og i de rullerende årsplanene. I tillegg betyr det veldig mye for enkeltstudentenes utvikling og dannelse.

5.       Forslaget kommer til å kreve mer administrasjon; studenter som mister studieretten kommer til å bruke mye ekstra tid på veiledning, nyopptak gjennom Samordna Opptak, etc.

6.       Siden studenter som mister studieretten likevel bare trenger å søke opptak på ny gjennom Samordna Opptak, kommer rekrutteringen til UiO å bli mindre, pga nye plasser opptas av studenter som har vært tatt opp tidligere.

Studentparlamentet ber studieavdelingen og universitetsledelsen om å trekke det fremlagte forslaget til innstramming av studieprogresjon, og oppfordrer fakultetene og de andre høringsinstansene om å tale mot forslaget slik det foreligger.

Vedtatt av Studentparlamentet 16. februar 2012

 

Publisert 28. feb. 2012 15:48 - Sist endret 28. feb. 2012 15:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere