Instituttlederordningen på Psykologisk institutt ved UiO

Studentparlamentet ved UiO vedtok 4. mars 2015 en resolusjon om kvalifikasjonskravet foreslått ved ansettelse av instituttleder for Psykologisk institutt (PSI).

Studentparlamentet stiller seg sterkt kritisk til instituttstyrets beslutning av 20. januar 2015 om at kun profesjonsutdannede psykologer kan bli instituttleder for Psykologisk institutt (PSI). Det diskriminerer en stor andel av de ansatte og sender et meget uheldig signal til både ansatte og studenter samt andre fagmiljøer.

Studentparlamentet er spesielt sterkt bekymret for det prinsipielle og at PSI sitt vedtak vil få negative ringvirkninger. Vi frykter at liknende fagmiljøer preget av sterke profesjonskonflikter på UiO eller andre utdanningsinstitusjoner kan få inspirasjon til å fatte tilsvarende beslutninger. Studentparlamentet ønsker å sende et sterkt og tydelig signal om at det er fullstendig uakseptabelt å ta avgjørelser av denne typen som medfører regelrett diskriminering av ansatte eller studenter på samme institutt basert på deres programtilhørighet. Studentparlamentet krever svar på hvilke egenskaper psykologer har som gjør dem bedre egnet til å lede et institutt enn de med annen bakgrunn, f. eks. organisasjon og ledelse.

På grunn av den pågående profesjonsstriden er det allerede et betent arbeidsmiljø på PSI. Det er viktig med gode arbeidsmiljø på UiO. Vi frykter at vedtaket skaper en ytterligere kløft mellom profesjonsutdannede og de med annen utdanning innen psykologi, og dermed dårligere arbeidsmiljø. Vi frykter at dette vil resultere i et dårligere læringsmiljø for instituttets studenter.

Studentparlamentet har stor respekt for nærhetsprinsippet for organisering og styring av universitetet og tar til etterretning at beslutningen ble tatt med et formelt demokratisk flertall. Vi vil likevel påpeke at beslutningen har en sterkt udemokratisk substans. Studentparlamentet har forståelse for psykologenes behov for å hegne om egen profesjon, men dette hensynet legitimerer ikke instituttets beslutning. Det er et paradoks at nettopp psykologer har vedtatt en ordning som diskriminerer og kan bidra til et dårligere sosialt og faglig arbeids- og læringsmiljø.

Studentparlamentet viser til at studentene og deres tillitsvalgte selv reagerer på avgjørelsen og var de eneste som stemte imot forslaget. Vi er bekymret for det uheldige signalet beslutningen sender instituttets studenter. Studentparlamentet frykter at vedtaket underbygger A- og B-rangeringen av utdanningene på PSI. Dette er sterkt kritikkverdig.

  • Med bakgrunn i ovennevnte krever Studentparlamentet at instituttstyret omgjør sin beslutning.
  • Studentparlamentet krever at arbeidsutvalget drøfter saken med sentral ledelse ved UiO og bidrar konstruktivt til å få instituttets beslutning omgjort.
  • Prinsippet om demokratisk valgt instituttledelse der alle fagmiljøer er likestilte og inkludert må ivaretaes på alle UiOs institutter.
Publisert 5. mars 2015 13:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere