Ekspertutvalgets rapport

Studentparlamentet ved UiO vedtok 5. februar 2015 en resolusjon om rapporten fra ekspertgruppen som har utredet finansiering av universiteter og høyskoler.

Kunnskapsdepartementet fikk 7. januar overlevert rapporten «Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill: Nytt fiansieringssystem for universiteter og høyskoler». Rapporten inneholder flere forslag som kan ha stor påvirkning på Universitetet i Oslo og studentene. Det er derfor viktig at Studentparlamentet tar stilling til forslagene som har kommet fra dette utvalget.

Studentparlamentet er i all hovedsak fornøyde med rapporten. Forslaget om utvikling-, kvalitets- og profilavtaler som del av basisbevilgningen mener vi er en interessant idé. For at disse avtalene skal fungere er det viktig at Kunnskapsdepartementet og universitetene har en klar idé om hva man mener at konstituerer kvalitet i utdanningen. Å utvikle gode indikatorer for studiekvalitet er dermed essensielt for at avtalene skal fungere. Det er en mulighet for at avtalene kan legge sterke føringer på hvordan universitetet styrer seg selv og dermed begrense institusjonenes autonomi. Det kan også lede til mer papirarbeid og byråkrati dersom rammene for avtalene blir for rigide. Det er derfor viktig at prosessen ved inngåelse av slike avtaler vektlegger institusjonenes behov får oppnå målene satt av institusjonene selv. Det er også essensielt at studentenes interesser ivaretas og studentene må derfor aktivt involveres i utarbeidelsen av slike avtaler.

Idéen om å premiere internasjonalisering på den måten rapporten legger opp til er en strålende idé. Rapporten UiO mottok fra Strategic Advisory Board (SAB) i fjor peker blant annet på at UiO må bli mer utadrettet og internasjonal. UiO har også store ambisjoner innenfor internasjonalisering og en premiering av internasjonalisering vil være et velkomment bidrag i dette arbeidet. Studentene mener et internasjonalt miljø på campus og muligheten til å utveksle til andre utdanningsinstitusjoner i utlandet med andre fagmiljøer og akademiske tradisjoner enn de vi finner hjemme er essensielt for å styrke utdanningskvaliteten.

Ideen om å premiere studenter som fullfører på normert tid er Studentparlamentet skeptisk til. Norske studenter har ikke nok i studiefinansiering til å jobbe på fulltid med studiene. Heller enn å forsøke å presse studentene gjennom studier på tiden med deltidsjobb ved siden burde regjeringen heller sette alle kluter til for å realisere lik mulighet til å være student på heltid for alle. Det er også en fare for at en premiering av fullføring på normert tid gir et insentiv for at institusjonene satser på grader som er lette å dytte studentene gjennom. Dersom en student innser at hen har startet på et program vedkommende ikke ønsker å jobbe med videre burde det legges til rette for at man kommer over i et spor man vil trives bedre med og prestere bedre på.

Studentparlamentet er kritiske til å øke antallet publikasjonspoeng for publikasjoner med flere forfattere. Vi mener dette kan skape uheldige insentiver i et finansieringsystem som allerede har lett manipulerbare indikatorer.

Publisert 13. feb. 2015 11:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere