Styrke studenters rettssikkerhet rundt muntlig eksamen

15. oktober 2009 vedtok SP at man ønsker mulighet til å gjennomføre opptak enten med lyd eller bilde på muntlig eksamen for å gjøre det mulig å klage på muntlig eksamen

 

Forslag om endring av Lov om universiteter og høyskoler

Formål: Styrke studenters rettssikkerhet rundt muntlig eksamen

 

Innledning.

 

§5-3 (5) i Lov om universiteter og høyskoler (2005) sier at ” Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisopplæring eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages….”. Paragrafen er en videreføring fra universitetsloven av 1989.

Det er av Studentparlamentet i Oslo sin oppfatning at loven svekker studentenes rettssikkerhet rundt sensur av muntlig eksamen når karakterfastsetting og formelle feil ikke kan påklages på lik linje med skriftlig eksamen. Her er rettssikkerhet forstått som studentenes juridiske rettigheter til å minimalisere og forebygge muligheten for vilkårlighet og overgrep. Argumentasjonen i teksten faller på sin egen urimelighet når det finnes gode muligheter for å sikre at etterprøvbarhet kan gjennomføres med dagens teknologi i forhold til i 1989.

 

Rettssikkerheten for BA-studenter allerede svekket

§3-9 (2) pålegger universiteter og høyskoler å benytte minst to sensurer, hvorav minst en er ekstern i høyere grad. Før 2005 gjaldt dette også for lavere grad. Intensjonen i loven er å sikre at rettferdig bedømmelse finner sted. Lovendringen kan dermed sees som en oppmykning av rettssikkerheten hos den enkelte student på bahelornivå. Begrunnelsen er hovedsakelig økonomisk: Ordningen er for dyr da eksterne sensorer ofte må flys inn og i noen tilfeller betales for å sette seg inn i pensum. Dette er midler som heller kan brukes på kvalitet i undervisningen, noe institusjonene selv påpeker. Resultatet er imidlertid at BA-studenter har mistet krav på ekstern sensor.

 

Med dagens teknologi vil det lett gjøres å integrere lyd- eller bildeopptak i rom hvor muntlig eksamen foregår. Opptaket kan videre kreves lagret i 1 uke, tidsfristen for å levere en klage og vil ikke kreve mye ressurser til lagring og arkivering. Utviklingen mot eksempelvis podcasting av forelesninger og generelt mer bruk av interaktive medier legger til rette for at lyd og bilde blir en naturlig del av formidlings- og dermed naturlig nok eksamineringmetoder ved moderne utdanningsinstitusjoner. Når undervisningsformene moderniseres er det naturlig at også eksamensformene følger utviklingen. Som en forlengelse av forslaget om videofilming av muntlig eksamen kan det føyes til at dette også åpner for bruk av ekstern sensur gjennom videokonferanse på en måte som sikrer bedre kostnadseffektivitet. Mulighetsområdet utvides.

 

Utfordrer kultur

Valgfritt lyd-/ bildeopptak av muntlig eksamen kan åpne for muligheten til å kunne etterprøve karakter eller formelle feil. Studentene ved NTNU i Trondheim krever nå at universitetet åpner for et prøveprosjekt  med lyd- og bildeopptak av muntlig eksamen. Det er derfor kun loven, og ikke ”eksamenens art” som hindrer for klagerett. Det er ikke i mistro til sensorers faglige vurdering av kandidaters prestasjon at dette kravet fremmes. Det handler derimot om å skape gode systemer som legger til rette for best mulig å kunne behandle en eventuell uenighet når man samtidig erkjenner at det er studenten som er den svake part i forholdet mellom sensor og student. Slik må det nødvendigvis være. Derfor kreves det gode, rettferdige og etterprøvbare ordninger rundt alle eksamineringsmetoder.

 

 

 

Forslag til vedtak:

 

Studentparlamentet i Oslo går inn for at §5-3 (5) endres til:

 

” Bedømmelse av muntlig prestasjon som kan etterprøves ved lyd- eller bildeopptak kan påklages. De samme retningslinjer for klager som ved skriftlig eksamen vil da gjelde. Vurdering av praksisopplæring eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages…”

 

 

Publisert 10. nov. 2009 13:26 - Sist endret 13. nov. 2013 12:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere