Bedre oppfølging av masterstudenter

Studentparlamentet vedtok 28. september 2010, i sammenheng med høring til UiOs forskrift for studier og eksamen, denne resolusjonen om bedre oppfølging av masterstudenter. Resolusjonen setter fokus på tilretteleggingen for masterstudneter til å gjennomføre studiene på normert tid.

En stor andel av masterstudentene ved Universitetet i Oslo (UiO) har i dag problemer med å fullføre mastergraden på normert tid. Masterstudiet er i stor grad et selvstendig arbeid. Mange masterstudenter opplever i dag at de er overlatt til seg selv når det gjelder å utarbeide prosjektbeskrivelse, få tilbakemelding på prosjekt og gjennomføring, og med henblikk på fremdrift i masteroppgaven. Det er Studentparlamentets (SP) inntrykk at det er en manglende satsing fra institusjonens side på oppfølging og veiledning av masterstudenter, noe som er en vesentlig årsak til at masterstudenter har problemer med å fullføre på normert tid.

Mange masterstudenter ved UiO opplever i dag å få tildelt veileder for sent i studieløpet. SP er av den mening at UiO her må ta større del av ansvaret for at masterstudenter fullfører graden på normert tid. Dette krever en rekke tiltak som:

  • At masterstudenter får tildelt veileder i begynnelsen av første semester
  • At masterstudenter får grundig oppfølging og veiledning i prosessen med valg av oppgaveprosjekt og planleggingen av gjennomføringen av denne.
  • At en forpliktende fremdriftsplan utarbeides i samarbeid mellom veileder og masterstudent i første semester
  • At veileder innkaller til planlagte veiledingsmøter
  • At det på alle masterprogrammer gis tilbud om gjennomføring av masteroppgaven i tilknytting til et forskningsprosjekt, veileders forskning, eller i tilknytning til praksisopphold.
  • Innføre fadderordning på masterstudiene.

Det er SPs mening at slike tiltak  vil legge til rette for at masterstudenter kommer tidligere og bedre i gang med masteroppgaven, og slik vil ha bedre muligheter til å fullføre graden på normert tid. Men også andre forhold rundt gjennomføringen av masteroppgaven har betydning for hvorvidt masterstudenter leverer på normert tid. Her kan det nevnes problemer i forhold til samarbeid med veileder, veileders kompetanse til temaet, og problemer med gjennomføring av feltarbeid/bruk av informanter.

For at UiO skal kunne legge bedre til rette for at flere får fullført på normert tid er det nødvendig at studenter som har passert normert tid får bedre oppfølging. SP mener at masterstudenter i det de når normert tid uten å levere skal bli innkalt til studieveiledning for å avdekke årsakene til forsinkelsen. Avdekking av mulige strukturelle årsaker må resultere i tiltak fra fakultetene for å forhindre unødvendige forsinkelser. SP ønsker at fakultetene i sine årlige studiekvalitetsrapporter rapporterer andel av masterstudenter som leverer på normert tid.

Det at det er en lav andel masterstudenter som leverer på normert tid blir av UiO i dag møtt med innstramming av reglement, større krav og økt press på studentene. SP finner det uheldig at problemstillingen rundt forsinkelse i studieløpet blir fremstilt ene og alene som studentenes egen feil. UiO har etter SPs mening et betydelig ansvar for at masterstudenter evner å fullføre på normert tid. UiO må ta dette ansvaret på alvor, og sette i gang tiltak som vil bøte på problemet. SP skal derfor arbeide for at UiO:

  • Tilbyr omfattende studieveiledning til masterstudenter som ikke leverer ved normert studietid.
  • Utarbeider bedre og mer fullstendig data over hvor stor del av programstudentene ved masterprogrammer som fullfører graden på normert tid, og at slik data rapporteres i fakultetenes årlige studiekvalitetsrapporter.
  • Utreder årsaker til at masterstudenter ikke klarer å fullføre på normert tid (studentundersøkelser)
Publisert 13. okt. 2010 15:23 - Sist endret 27. okt. 2017 13:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere