Studentombud

På samme måte som de ansatte ved UiO har et verneombud ønsker Studentparlamentet at studentene skal få et eget ombud, kalt Studentombud.      

Studentombud

 

Dagens beskyttelse av studenter ikke er godt nok. Problemene forsvinner ikke av at de forbys gjennom lov, men det kan være med på å klargjøre hvem som har ansvar når overgrep skjer og fungere som et ris bak speilet for de som trakasserer. Det er viktig at universitetet tar ansvar for studentenes læringsmiljø lokalt, selv om de nasjonale rettighetene ikke er tydelige nok. Stabile og tydelige instanser som med legitimitet lokalt kan tolke det lappeteppe av regelverk som utgjør studentens læringsmiljø må på plass. Læringsmiljøutvalget skal beholde sin overvåkende rolle, men det trengs mer på den utøvende siden.

 

Det er viktig at tiltakene for læringsmiljøet lokalt ikke også blir et lappeteppe av ad hoc løsninger og tilfeldige tiltak spredt rundt på fakultetene. Nettverket av tiltak trenger en tydeligere struktur og forankring på universitetet. På dette området har UiO muligheten til å gå front både nasjonalt og internasjonalt gjennom å vise at de greier å gi studentene de rettighetene de burde hatt krav på.

 

Elever har det og arbeidstakere har det, men fortsatt finnes det nesten ikke lovverk som regulerer det fysiske og psykiske miljøet til studenter. Det lille lovverket vi har, har nok en gang vist seg å ikke være godt nok. Universitetet må ta inn over seg at kravene til en god læringssituasjon er annerledes enn hva som kreves for å skape et godt miljø for arbeid.

Et eget lokalt ombud for studentene må være et ledd i en slik realitetsorientering. Ombudet må få samme myndighet som hovedvernombudet og være totalt fristilt. Ombudet skal ikke ta over studentdemokratiets politiske rolle, men gi en mer profesjonell støtte til studenter som klager på universitetet.

 

Dagens lovverk tar heller ikke inn over seg det skjeve maktforholdet mellom student og ansatt. Frykten for at karakterene skal bli skadelidende og at man skal bli sosialt og faglig utesteng gjør at det er ekstra krevende å melde fra om overgrep. Det er et problem at de ansatte og lederne heller ikke er klar over hvilke rettigheter studentene har og dermed ikke er i stand til å gi dem det de har krav på. Denne usikkerheten skaper unødvendige misforståelser og kan være skadelig for studentene. En bedre opplæring av de ansatte og i særdeleshet den lokale ledelsen er derfor viktig.

 

Studenter som føler seg mobbet eller trakassert på universitetet, enten av andre studenter eller ansatte, må i dag anmelde sakene til politiet. På UiO har man i tillegg et klagesystem. Det er lite markedsført og utfallet av klagen kommer ikke klart frem. Verd å merke seg er det også at sakene på Odontologi ikke kom gjennom det sentralt etablerte klagesystemet, men gjennom de tillitsvalgte og arbeidstilsynet. Det må også bli tydeligere hva som skjer når man klager, når studenten kan regne med at klagesaken blir avgjort og ikke minst hvordan klagesaken kommer til å bli løst.

 

En som mobbes er en for mye og universitetet må ha en egen plan for hvordan de skal forhindre mobbingen, møte offeret og hva de skal gjøre når mobbing faktisk skjer. Mobbing er i tillegg ofte starten på en ukultur som legger opp til at det er greit å presse andre under seg. Særlig er dette farlig når mobbingen har innslag av seksuell trakassering. Det både mellom studenter og mellom student og ansatt.

 

Dagens lovverk plasserer ikke ansvaret tydelig nok og tar ikke studenters læringsmiljø på alvor. De som begår overgrep og ledere som lukker øynene må straffes og studentene må gis et ekstra vern. Universitetet må ta dette inn over seg å sy sammen lappeteppet slik at det gir studentene den sikkerheten vi har krav på i vår studiehverdag. Universitetene må være et trygt sted å være, ikke for overgripere, men for studentene.

 

Universitetet må:

-          Opprette et eget studentombud etter modell av de ansattes hovedvernombud

-          Markedsføre klageordningen universitetet har jevnlig til alle studenter

-          Gi klarere tilbakemeldninger til de som klager om hva som skjer videre etter at klagen er levert

-          Informere alle ansatte om hvilke rettigheter studentene har

-          Lage en egen handlingsplan mot mobbing

      -   Gjøre oppfølgning av klager til en fast del av den interne lederutdannelsen

Publisert 10. nov. 2009 13:11 - Sist endret 13. nov. 2013 12:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere