Forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og forslag til endring i egenbetalingsforskriften

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (SP-UiO) takker for mulighet til å svare på høring om forslag til ending av universitets- og høyskoleloven og forslag til endring i egenbetalingsforskriften. SP-UiOs kommentarer til forslagene er listet opp i den rekkefølge som ligger i høringsbrevet. 

 

1.       Sammensetning i NOKUTS styre

SP-UiO støtter forslaget om å øke sammensetningen i NOKUTs styre med ett studentmedlem fra fagskolesektoren. Det er positivt at fagskolestudentene er representert i NOKUTs styre, da fagskolestudenter må på lik linje med andre få mulighet til å ytre seg om saker som vedrører dem. Vi mener videre det er nødvendig med fagskolestudentenes kompetanse i et slikt styre.

 

2.       Nasjonale deleksamener

SP-UIO støtter ikke forslaget fra regjeringen om innføring av nasjonale deleksamener. Vi mener det er viktig å verne om fagmiljøenes integritet og egenverdi. Ved å pålegge institusjoner og eller fagmiljø å avholde nasjonale deleksamener risikerer regjeringen at utdanningsinstitusjonenes særegenhet og spesialkompetanse blir erstattet med et mer homogent utdanningsmiljø. Vi anser det som uansvarlig å innføre en generell hjemmel uten hverken faktagrunnlag eller planlegging om innhenting av fakta for de berørte utdanningene. Piloten som er nevnt i høringen omfatter kun rammeplanstyrte utdanninger, og tar ikke for seg utdanninger som ikke er rammeplanstyrte. Vi godtar ikke premisset om mangelfull innhenting av data som grunnlag for innføring av generell hjemmel til å pålegge institusjoner eller fagmiljø å avholde nasjonale deleksamener.

 

Innføring av fusjoner for å heve kvaliteten i høyere utdanning og forskning fokuserer i stor grad på institusjoner med tydelige faglige og strategiske profiler som bygger på egne fortrinn. Vi har forståelse for at det kan ses på som hensiktsmessig å innføre nasjonale deleksamener for å følge opp stortingsmelding 18: Konsentrasjon for kvalitet- Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. Vi mener det er viktig å stille spørsmålet om nasjonale deleksamener vil sikre robuste fagmiljøer, eller om det vil føre til et uforholdsmessig stort fokus på nasjonale deleksamener, og være til hinder for institusjonenes autonomi.

 

I universitets- og høyskoleloven § 1-5 står det at «Universiteter og høyskoler skal fremme vern av akademisk frihet, og at Universiteter og høyskoler har rett til å utforme sitt eget faglige og verdimessige grunnlag innen for de rammer som er fastsatt i eller i medhold av lov.» Ved å innføre nasjonale deleksamener innskrenkes universitetenes og høyskolenes frihet til å utforme sitt eget faglige og verdimessige grunnlag. Det står videre at «Universiteter og høyskoler ikke kan gis pålegg eller instrukser om læreinnholdet i undervisningen og innholdet i forskingen eller i det kunstneriske og faglige utviklingsarbeidet», vi mener på bakgrunn av dette at innføring av generell hjemmel til å pålegge institusjoner og eller fagmiljø å avholde nasjonale deleksamener bryter direkte med Universitets og Høyskoleloven.

 

Videre mener vi det er for stor forskjell mellom grunnopplæringen og høyere utdanning til at det er forsvarlig å sammenlikne. Universitetene skal være grunnleggende autonome. Vi setter også spørsmålstegn om det er mulig eller hensiktsmessig at fagmiljøer sammenlikner seg med tilsvarende fagmiljøer, da det er en egenverdi i ulike faglige profiler på utdanningsinstitusjonene i Norge. I dag brukes karaktersetting som vurdering av studentenes kunnskapsnivå, dersom dette ikke er dekkende nok vil vi heller foreslå å sette inn flere eksterne ressurser slik at karaktersettingen på de ulike institusjonene er av høyere kvalitet.

 

 

3.       Adgang til å utstede overtredelsesgebyr

SP-UiO støtter forslaget om å ilegge overtredelsesgebyr ved misbruk av tittel, grad eller yrkesutdanning samt uaktsom bruk at vernet institusjonsbetegnelse. Det er viktig å senke terskelen for å håndheve bestemmelsene, slik at en kan komme institusjoners urettmessige bruk av de lovbeskyttede titlene universitet eller høyskole i møte. Vi mener det er sentralt at studenter blir presentert for fakta når de søker på høyere utdanning, og at de ikke bruker tid eller energi på studier som urettmessig er betegnet som universitet eller høyskole uten akkreditering fra NOKUT.

 

4.       Krav om lovlig opphold som vilkår for studierett

Studentparlamentet har ikke tatt stilling i denne saken.

 

 

5.       Beregning av tjenestetid for stipendiater

Studentparlamentet har ikke tatt stilling i denne saken.

 

6.       Endring av egenbetalingsforskriften - innføring av krav om egen PC for studenter

SP-UiO støtter forslaget om å endre definisjonen av læremidler til å inkludere bruk av digitale hjelpemidler, da vi ser dette som avgjørende middel i å heve kvaliteten på høyere utdanning.

 

SP-UiO støtter allikevel ikke forslaget om at institusjonen kan kreve at studenten har egen bærbar PC. SP-UiO mener at institusjonene skal kunne strukturere utdannelsen med utgangspunkt i at alle studenter har egen PC, men at de samtidig skal tilrettelegge for utlån av PCer til de studentene som ikke har mulighet til å stille med en egen PC. Ved å kreve at studenten har egen bærbar PC vil UH-loven bryte med prinsippet om lik rett til utdanning, noe som vi stiller oss kritisk til.

 

SP-UiO anser dette som et rimelig krav, da Digital Tilstand 2014 rapporterer at 98 prosent av studentene har egen PC. Dette viser at store deler av studentmassen sitter på egen PC, men at de resterende 2 prosent risikerer å ikke kunne delta i læringsaktiviteten. For å sikre prinsippet lik rett til utdanning, mener SP-UiO at studentene som ikke har egen PC må kunne låne dette av institusjonen der det vil være nødvendig for læringsaktiviteten.

 

SP-UiO støtter departementets forslag om at institusjonene skal dekke nødvendig programvare knyttet til bruk av datamaskin for å gjennomføre studiene og læringsaktivitetene.

Publisert 22. jan. 2016 14:32 - Sist endret 22. jan. 2016 14:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere