Høring om forslag om endring av valgreglementene.

Studentparlamentet takker for muligheten til å komme med innspill til høringen.

Det er positivt at man tar grep for å samordne universitetets valgreglementer. Vi er også fornøyd med at man samtidig har benyttet anledningen til å presisere mye som tidligere var implisitt ting som for hvilke valg reglementet gjelder. For de fleste studenter og ansatte er et slikt reglement noe det tar lang tid å sette seg inn i, og endringene bidrar til at reglementet blir mer tilgjengelig og styrker dermed lokaldemokratiet.

Valg av studentrepresentanter til universitetsstyret
Valg til universitetsstyret, § 19 Valgform og valgtidspunkt fastsetter at representanter for studentene må velges i april eller mai, og at valget må avholdes etter valg av rektor/prorektor. Om rektorvalget står det imidlertid at det holdes «normalt i perioden mars-mai». Representanter for midlertidig ansatte og for studenter velges til forskjell fra resten av styret hvert år. Valg av representanter for studentene foretas på Studentparlamentets konstituerende møte på vårsemesteret.

Man kan se for seg situasjoner hvor det hadde vært hensiktsmessig å kunne avholde konstituerende møte i slutten av mars måned. Koblingen mellom rektorvalget som normalt foregår hvert fjerde år virker også ikke til å være et hinder for at valget kan foretas i mars-mai. Alternativt, at studentrepresentantene velges «normalt i perioden april-mai».

Videre har det skjedd noe med redigeringen av samme paragraf: «Valgstyret fastsetter, i samråd med Studentparlamentet, [setning slutt]».

Bestemmelsene om prorektors/prodekans/instituttleders stedfortreders fratreden
Etter dagens § 21-2 vil enten rektor eller prorektors fratreden utløse automatisk nyvalg om det er mer enn seks måneder før funksjonstiden er ute. Forslaget til § 17-12 (rektors fratreden) endrer dette fra seks måneder til et år. Dette støttes.

Forslaget til § 17-13 (prorektors fratreden) åpner for en vesentlig endring, der universitetsstyret skal kunne avgjør om universitetsstyret skal velge prorektor for den gjenværende del av perioden. Dette er demokratisk problematisk, og støttes ikke.

Utkastet har to alternativer til forslag om § 17-13, og i høringsnotatet opplyses det om at rent flertall i styret er tilstrekkelig i alle andre saker som styret behandler.  Å velge at det ikke skal avholde nyvalg, men at man selv velger ny prorektor er ingen vanlig sak. Om forslaget skulle gå igjennom burde det i det minste kreves kvalifisering flertall (to tredeler) for avgjørelsen.

Publisert 2. mars 2015 14:56 - Sist endret 2. mars 2015 14:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere