Høringssvar Organisasjonsgjennomgang NSO

Organisasjonsgjennomgangen skal evaluere og komme med forslag til forbedringer for NSO som organisasjon. Studentparlamentet sendte inn høringssvar til Komité for Organisasjonsgjennomgang 02. november 2012

Vi takker for muligheten til å komme med en uttalelse om NSOs organisasjonsgjennomgang.

Vi vil vise til komitéens mandat som er å foreta en omfattende gjennomgang av organisasjonen noe som består av tre deler: beskrivelse, analyse og en forslagsgivende del . Mandatet består av en stor rekke spørsmål som KOG er satt til å besvare. Mange av disse er ikke behandlet i dokumentet særlig kommunikasjonen i NSO og medlemslagenes legitime krav til organisasjonen

For å komme med løsninger kreves det en grundig beskrivelse av nåsituasjonen der man tar for seg målsettingene til NSO og hvilke oppgaver som følger med disse. Hvilke utfordringer har man for å nå sine mål? Trengs det mer ressurser, kunnskap eller folk, og hvorfor? Hva fungerer bra med dagens modell? Hvilke utfordringer har man med dagens modell? Vi vil gjerne at komitéen tar stilling til disse . Nå oppfatter vi det som at komitéen sender spørsmålene tilbake til medlemslagene uten at vi har tilstrekkelig kunnskap om de interne forholdene til å kunne besvare disse.

Fraværet av analyse og begrunnelser gjør det også vanskelig for oss å vurdere de modellene som foreslås i dokumentet. Vi håper at komitéen vil gjøre noe med dette i det neste utkastet og at denne også sendes på høring. Dette vil sannsynligvis gjøre det lettere å få fattet vedtak på Landsmøtet.

En utfordring for NSO slik vi ser det er at organisasjonen fortsatt er ung. Det har enda ikke fått satt seg en kultur, og de ulike organene må bli vant til den organisasjonsmodellen som finnes. Det trekkes fram at dette særlig er et problem  i forholdet mellom AU og LS der det virker som at organene sitter og venter på hverandre med å fatte vedtak. Dette kan endres etter hvert som organisasjonen modnes. Å vedta omfattende endringer i organisjonen på et så tidlig tidspunkt vil kunne føre til at dette vil ta lengre tid.

Vi mener at det er mest hensiktsmessig å se på de foreslåtte tiltakene enkeltvis og ikke som del av en modell da de fint kan implementers hver for seg uten å komme i konflikt med verken dagens eller noen av de foreslåtte modellene.                                                                                                                            

Studentparlamentet mener det bør ses på muligheten for at de faglige og politiske komitéene skal kunne innstille direkte til Landsmøtet i stedet for å måtte gå gjennom AU da dokumentene i for stor grad redigeres før de legges fram.

Komitéene burde heller følges bedre opp underveis noe AU ikke har tid til idag. Her burde man se på muligheter for å øke eller overføre kapasitet. Kursing burde være en viktig del av dette og vi ser det som positivt å styrke kursgruppa.

Til slutt ser vi at det foreslås å øke sekretariatet med to årsverk uten at det redegjøres godt nok for hvilke konkrete oppgaver disse skal fylle. En slik økning vil medføre økte kostnader og vi lurer på om komitéen har vurdert hvor disse ressursene skal hentes fra.

Vi ønsker dere lykke til i det videre arbeidet og venter spent på neste utkast som vi håper vil inneholde en grundigere analyse. Ved et nytt utkast står vi klare til å skrive en ny uttalelse om dere ønsker dette.

 

Med vennlig hilsen

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo

Av Ådne Hindenes
Publisert 17. juli 2013 14:35 - Sist endret 13. nov. 2013 12:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere