Høringssvar IHR-IT

Gjennom IHR-prosessen skal UiO vurdere organisering og standardisering av Universitets IT-virksomhet. Studentparlamentet sendte høringssvar om dette til Universitetsdirektøren og Prosjektdirektøren for IHR 28. september 2012.

Høringssvar om organisering og standardisering av Universitetet i Oslos IT-virksomhet

Studentparlamentet takker for muligheten til å komme med innspill til UiOs IT-virksomhet. Generelt mener vi at forslagene til tiltak er gode og virker målrettede. Forslagene ser ut til å møte det som skisseres som IT-organisasjonens hovedutfordring, nemlig samspill mellom lokal og sentral IT. Vi mener imidlertid at plangruppen kan begrunne anda tydeligere hvordan tiltakene er rettet målbevisst inn mot bedre samhandling. Det er for eksempel ikke gitt at standardiserte kompatansekrav og  tilhørende kurs (jamfør II.a: Kompetanse) gir bedre samhandling mellom lokale og sentrale (ev. fakultære) enheter. En målrettet omorganisering trenger et tydelig fokus på hva som er problemet, og hvordan tiltakene skal gjøre ting bedre.

Nedenfor følger tiltakene vi særskilt ønsker å kommentere:

I.c: Audiovisuelt utstyr og anvendelser i undervisningsrom og andre lokaler

Forslag til tiltak: IT-organisasjonen overtar ansvar for innkjøp, forvaltning, drift, brukerstøtte og anvendelse knyttet til audiovisuelt utstyr (AV-utstyr) ved universitetet.

Studentparlamentet er veldig positiv til at UiOs fagpersoner på digitale hjelpemidler, får overta ansvaret for digitale hjelpemidler og liknende til bruk i undervisning. Hvis UiO bestemmer seg for å utrede dette forslaget, er det viktig at brukerne, undervisere og studenter, høres i hvilke utfordringer undervisningen har som digitale hjelpemidler kan være med å forbedre.

I.b.5: Etablering av felles brukerstøttesenter for samtlige henvendelser

            Forslag til tiltak: Det utredes etablering av ett felles senter for mottak av alle brukerhenvendelser

Siden forslaget er å utrede muligheten for å etablere et slikt senter, har vi ingen konkrete modeller å kommentere. Det blir dermed vanskelig å stille seg positiv eller negativ på generelt grunnlag. Det som er viktig for Studentparlamentet, er at IT-hjelp skal være umiddelbart tilgjengelig for studentene. Dagens ordning med Student-IT på/ved PC-salene, er etter vår erfaring et tilbud som treffer målgruppen og er godt likt. I dag har studentene IT-hjelp i umiddelbar nærhet når de jobber på PC og problemer oppstår. Det at man kan få hjelp umiddelbart, opplever vi som utrolig brukervennlig. Det er også viktig at man møter hjelpen fysisk og kan diskutere problemer i dialog, og få hjelp på stedet. Tjenesten er også synlig for studenter når de ansatte er fysisk plassert blant brukerne. Studentparlamentet ønsker at denne ordningen videreføres, og kommer gladelig med innspill til arbeidet med en eventuell utredning.

Helt til sist ønsker vi å kommentere den språklige stilen i dokumentet. Enkelte deler var vanskelig å forstå på grunn av utydelig språk; det brukes overlappende ord og setningene er gjennomgående i passiv form og ”substantivert”. Resultatet er at språket virker fjernt og det er vanskelig å se hva slags handlinger plangruppen foreslår. Et eksempel i II.b Tjenesteutvikling:  ”Etablering, forvaltning og videreutvikling av standardisering av prosjektrutiner for IT-virksomheter tilligger USIT”. En litt mer forståelig måte å si det på er: ”USIT har ansvaret for å starte opp, forvalte og utvikle standard prosjektrutiner for IT-virksomheten.” Når slike passive enkeltsetninger utgjør hele dokumentet, blir det vanskelig å forstå hva man skal kommentere. Høringer skal jo nettopp invitere til deltakelse, og da er det viktig at språket gjenspeiler dette.

Med vennlig hilsen
Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo

Av Ådne Hindenes
Publisert 12. juli 2013 09:04 - Sist endret 13. nov. 2013 12:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere