Høringssvar IHR Eksamen

IHR Eksamen omhandler hele prosessen forbundet med eksamen som planlegging, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med eksamensavviklingen. Studentparlamentet sendte inn høringssvar til Plangruppen for IHR Eksamen 15. mars 2013

Studentparlamentet takker for muligheten til å komme med høringssvar på IHR-prosessen angående eksamen. Høringsbrevet tar for seg utfordringer rundt den tradisjonelle skoleeksamen ved UiO, og foreslår generelt mange gode tiltak som vi støtter. Imidlertid mener vi at tiden er moden for å satse mer offensivt på digitalsering av eksamen, og at dette er det største enkelttiltaket for å bedre selve eksamenssituasjonen for den enkelte student.  Derfor var det skuffende å lese at man ikke vil gå inn for å nå målene i UiOs årsplan og fakultenenes årsplaner om 75% digitale eksamener innen 2014. (Selv om vi innser at dette i utgangspunktet er et ambisiøst mål!)

Standardisering
Et annet tiltak som Studentparlamentet støtter, er at eksamensregelverkene bør harmonere mer fakultetene imellom. Felles skjemaer for tilrettelegging, rutinebeskrivelser og informasjon på nettsidene  bør også være felles for hele institusjonen så langt det er hensiktsmessig. Vi tror det kan gjøre eksamen enkelere å forholde seg til for studentene, rent praktisk, slik at de kan bruke tiden på å forberede seg faglig. Hvis det skal være et mål at studenter tar eksamen i flere deler av organisasjonen (jf. mål om tverrfaglighet), bør det praktiske rundt eksamen være likest mulig på tvers av fakulteter og institutter. Et tydelig og gjenkjennbart regelverk er også i samsvar med prinsippet om forutsigbarhet i forvaltningen, og et  tiltak vi mener vil bedre studentenes rettsikerhet i forbindelse med eksamen. Spesielt viktig er det at det opprettes felles rutiner for klaging på karakterer, og på formelle feil rundt eksamen. Vi støtter forslagene som foreslås, og at Studieavdelingen har eierskap til nettsidene og vedlikehold av maler, skjemaer og rutinebeskrivelser som ligger der, ser vi på som hensiktsmessig.

Eksamensplanlegging og rom
Mangel på leseplasser i eksamenstiden er et problem som rapporteres inn til oss hvert semester. Likevel må dette veies opp mot kostnader knyttet til  å leie eksterne lokaler . (Med eksamen på PC kunne man jo frigjort midler til dette formålet.) Vi vil anbefale at man i større grad enn i dag tar i bruk andre lokaler, så lenge disse ligger rimelig til med tanke på kollektivtransport og fremkommelighet. Et verktøy som kan brukes til å planlegge kollisjonfrie eksamensløp for studentene, støtter vi å bruke penger på. Vi merker oss at det er tenkt at ansvaret her skal ligge i sentraladministrasjonen. En viktig forutsetning her er selvsagt veldig god kommunikasjon mellom sentralt og fakultetene/programmene for at eksamensavviklingen skal gå så knirkefritt som mulig. Hvilke rutiner/fora kan sikre at avgjørelser og planlegging blir tilpasset studentene det gjelder på en best mulig måte? er et spørmål IHR-prosjektgruppa må ta stilling til.

Eksamenspapir og eksamensnettverk
Tiltakene støttes av Studentparlamentet.

Arkiv
Med en heldigital eksamen etter den modellen vi ønsker oss, kan besvarelsene lett arkiveres elektronisk, i stedet for at universitetet bruker ressurser på å fysisk scanne inn besvarelsene. Frem til dette blir innført støtter vi nye kassasjonsregler, og er enig i at det er hensiktsmessig å makulere alle besvarelser etter at klagebehandlig er sluttført. Det vil også være mye bedre for studentene å slippe å skrive ut besvarelser som allerede ligger digitalt.

Forslag til elektroniske løsninger
Vi stiller oss generelt positive til forslagene om de elektroniske løsningene som skisseres i høringsdokumentet. Ved digital sensusering  og håndteing av begrunnelser og klager vil vi gjerne legge til at om sensor leser gjennom og kommenterer eksamenoppgavene digitalt  er dette noe som burde gjøres automatisk  tilgjengelig for studentene via for eksempel studentweb. I tillegg vil vi legge til at det er noe merkelig at man går inn for en rekke ulike digitale løsninger i forbindelse med eksamen, samtidig som man ikke går inn for digital skoleeksamen. Digital skoleeksamen med de andre tiltakene som er skissert i høringsdokumentet vil skape en heldigital eksamen.

Målformer
Til slutt ønsker vi å komme med en sterk oppfordring om å overholde nasjonale regelverk som gjelder målformer og eksamen. Som fastslått i Forskrift om målform i eksamensoppgåver, §2, skal eksamensoppgaver gitt på norsk foreligge på begge målformer. De tilbakemeldingene vi får, er at dette ikke alltid er tilfellet ved Universitetet i Oslo, eller så er nynorsk-eksamenssettet så dårlig oversatt at det er ubrukelig for kandidaten. Det fremgår tydelig av forskriften at UiO skal lage to- eller flerspråklige eksamenssett, med nynorsk, bokmål og ev. engelsk, og det dermed noe vi forventer at UiO sørger for uten videre.

Vi ønsker oss et universitet som imøtekommer alle kandidater, uavhengig av språk. Vi har forståelse for at ikke alle faglærere er like kyndige i begge målformer. Et konkret grep man kan ta for å kvalitetssikre språket i begge eksamenssett, er å la en annen part med bedre kjennskap til den aktuelle målformen se over eksamenssettet. I tillegg mener vi at UiO i større grad bør benytte felles eksamenssett eller tillate at kandidaten har tilgang på eksamenssett på begge målformene under eksamen. Studenter har kommet til oss med konkrete eksempler på at de blir nektet å sitte med begge eksamenssettene samtidig under eksamen.  Vi mener det bør være mulig for kandidaten å konsultere med den andre målformen der hun/han er ukjent med terminologien i sin egen, eller der omsettingen er utilstrekkelig.

Vi ønsker dere lykke til med den videre prosessen, og håper dere vil ta med innspillene våre videre i arbeidet.

 

Med vennlig hilsen

Arbeidsutvalget
Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo

Av Ådne Hindenes
Publisert 17. juli 2013 14:50 - Sist endret 13. nov. 2013 12:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere