Høringssvar NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

NOU 2011:6 ser på finansieringssystemet for forskning. Studentparlamentet sendte inn høringssvar til utvalget 03. november 2011.

Høringssvar til NOU 6:2011 Et åpnere forskningssystem


Studentparlamentet ved Universitet i Oslo takker for muligheten til å kommentere NOU:2011:6, et åpnere forskningssystem.


Studentparlamentet stiller seg kritisk til utvalgets begrensing i fokus innenfor det gitte mandatet.
Mange av tiltakene som presenteres vil i varierende grad også påvirke arenaer utenfor Universitets og høyskolesektoren (UH), og vi savner derfor en nærmere utredning spesielt om samspillet mellom forskingsinstitutter, helseforetak og UH sektoren. De forslagene studentparlamentet ønsker å kommentere nærmere er videre oppført.

Forskerfunn og RBO-ordningen:

Studentparlamentet støtter forslaget om ekstratildelinger til aktive forskere/forskergrupper, men ønsker å påpeke at en slik bevilgning må skje via institusjonen.
Det bør være opp til den overordnede institusjon hvordan pengene fordeles, men samtidig i tråd med forslagets utgangspunkt om at midlene må komme forskerne til gode. Studentparlamentet ønsker at midler til en slik ordning bevilges som en ekstra stønad fra Kunnskapdepartementet (KD) og ikke går utover allerede eksisterende bevilgninger.

Angående tid til forskning ønsker Studentparlamentet aktive og gode forskere som undervisere under hele studieløpet.
Vi ønsker ikke en ordning der undervisningstid blir frikjøpt i forskningsøyemed. Formidling av pågående forskning er en viktig ressurs både for rekruttering og kvaliteten på studiene. Vi ser også muligheten for at eventuelle ekstrabevilgninger via forskerfunn kan lette arbeidet rundt søknadskrivning, og således minske tiden som brukes av vitenskaplige ansatte til administrasjon.

Studentparlamentet ønsker ikke at en større del av bevilgningene til UH sektoren skal være resultatbasert.
En styrkning av RBO ordningen må ikke skje på bekostning av grunnbevilgningene institusjonene mottar.

Åpen konkurransearena:

Studentparlamentet støtter forslaget om en åpen konkurransearena for prosjekter uavhengig av tematisk orientering, underlagt forskningsrådet.
Vi anser dette som godt tiltak som spesielt kan støtte grunnforskning og prosjekter med høy risiko som kan falle igjennom ved andre søknadsintsanser.
Finansieringen av en slik arena krever en satsning fra KD, og bør i liten grad gå utover den tematiske forskningen og i den anledning savner vi også en nærmere analyse av ressursbruk rundt tematisk forskning, og mulighetene for å frigjøre midler til en åpen konkurransearena.

Forskerutdanningen:

Studentparlamentet er delvis enig med forslaget om en opptrapping av doktorgradstillinger, men ønsker ikke å støtte spesifikke tall foreløpig. Vi er enige i at en satsning innenfor teknologiske fag er nødvendig, og ønsker å påpeke at dette må starte tidlig i studieløpet. Interesse for og ønsket om en forskerkarriere kan styrkes ved kjennskap til og erfaringer med forskning allerede på bachelornivå. Vi støtter også forslaget om at PhD studenter i langt større grad må inkluderes i forskningsprosjekter og knyttes opp mot aktive forskere, vi anser dette som en selvfølge i en tidlig fase av forskerutdanningen. Lignende tiltak bør også i langt større grad iverksettes på master-nivå for å motivere og inspirere til en forskerkarriere.

Når det gjelder antallet nye stillinger som bør opprettes mener vi at en nærmere utredning om faktiske behov i arbeidsmarkedet er nødvendig, og ønsker ikke å støtte spesifikke tall på stillinger foreløpig.


Forskningsbarometer og indikatorer:

Studentparlamentet avviser forslaget om et forskningsbarometer, da vi anser dette som et lite egnet verktøy for å måle forskningsinnsats- og resultater. Effekten av forskning i bred forstand er vanskelig å måle og blir spesielt problematisk når det skal gjøres kvantitativt igjennom indikatorer. Samfunnsnytten av forskning må sees i et bredere perspektiv enn bare data som publiseringshyppighet og siteringer. Utvalget presiserer at barometeret må kontinuerlig videreutvikles, men som et effektiv styringsverktøy mener studentparlamentet at det er utilstrekkelig. Det bør også være opp til den enkelte institusjon hvordan man måler og vurderer forskning, og da spesielt om barometeret skal ligge til grunn for tildeling av forskningstid og ekstra bevilgninger.

Forslaget utvalget presenterer baserer seg også på allerede eksisterende data, og vi savner et mer helhetlig forslag rundt hvilke indikatorer utvalget kunne anset som realistiske til å måle forskningsresultater i et bredere perspektiv.

På vegne av studentparlamentet ved universitetet i Oslo:
Jørgen Traasdahl
Studie- og forskningsansvarlig

Av Ådne Hindenes
Publisert 11. juli 2013 16:20 - Sist endret 13. nov. 2013 12:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere