Forskrift for studier og eksamen UiO

Forskrift om studier og eksamen ved UiO fastsetter reglementet rundt studenter og studierett, eksamen, vitnemål med mer. Studentparlamentet leverte vårt høringssvar til UiOs Studieavdeling 1. oktober 2010.

Studentparlamentets høringssvar

Studentparlamentet (SP) ved Universitetet i Oslo (UiO) takker for muligheten til å svare på høringen.

    

Forskrift for studier og eksamen ved Universitetet i Oslo er av vesentlig betydning for studenters rettigheter og plikter ved institusjonen. Det er vår oppfatning at forskriften i dagens form er unødvendig vanskelig å sette seg inn i og dermed også lite tilgjengelig for de den gjelder. SP ser derfor med glede på studieavdelingens initiativ til endringer for en mer ”helhetlig og brukervennlig utforming” av reglementet.

 

Vi vil i dette høringssvaret gi våre innspill på de endringer som vi mener er av viktigst karakter.

 

§ 4.4 Obligatorisk undervisningsaktivitet

Informasjon i program- eller emnebeskrivelser om hvor lenge godkjenning av obligatorisk undervisningsaktivitet skal være gyldig er etter SPs mening informasjon som burde være tilgjengelig for studentene i det man begynner på et studieprogram eller et emne. Dette vil medvirke til bedre tilrettelegging, og forhindre misforståelser blant studentene. SP finner det mer hensiktsmessig og tidsbesparende for administrasjonen å inkludere denne informasjonen i beskrivelsene, enn at man vil være nødt til å besvare på enkelthenvendelser.

 

Til forslaget til punkt 7 Fakultetet kan… ønsker SP å endre punktet til ”Fakultetet skal i program- eller emnebeskrivelsen fastsette hvor lenge godkjenning av obligatorisk undervisningsaktiviteter skal være gyldig.

 

Dette vil spesielt gjelde emnebeskrivelser.

 

§ 5.5 Utsatt eksamen, ny eksamen, ny praksisperiode og ekstraordinær eksamen

Det er SPs mening at fakultetene under punkt  1, i likhet med punkt 2, skal avholde utsatt eksamen, ny eksamen, ny praksisperiode og ekstraordinær eksamen. Dette for at fakultetene bør legge til rette for at studenter som ikke består ordinær eksamen skal ha mulighet til å følge anbefalt studieløp og normert studieprogresjon.   

 

 

§ 7.1. Krav til en programstudent mht. studierett

SP stiller seg positive til endringsforslagene til § 7.1.1 - § 7.1.5. Endringsforslagene innebærer slik vi ser det en mer brukervennlig paragraf som det vil være enklere å forholde seg til.

 

§ 7.1.9 Behov for tilrettelagt undervisning eller deltidsopplegg – Programstudent

Dagens praksis ved UiO hvor studenter med varige funksjonshemninger, helsetilstand eller andre grunner som har behov for tilrettelegging må søke om tilrettelegging hvert semester, er ikke tilfredsstillende. Det bør være tilstrekkelig at studenter søker om tilrettelegging det første semesteret man studerer ved UiO. SP tror at en ordning hvor studentene bare behøver å søke om tilrettelegging en gang vil være besparende for studieadministrasjonen. SP ønsker med dette at UiO utbedrer de dataløsninger som vil være nødvendige for å praktisere en slik ordning, slik at informasjonen kan deles mellom fakulteter/institutter og gjelde studieløpet igjennom.

 

SP fremmer med dette forslag om endring av § 7.1.9 a) Tilrettelagt undervisning til ”En programstudent som på grunn av funksjonshemming, helsetilstand eller annen spesiell grunn trenger tilrettelagt undervisning, må på fastsatt måte i søknad til fakultetet og innen fastsatt frist, jf. §10.1, søke om tilrettelagt undervisning. En programstudent som på grunn av varig funksjonshemming, helsetilstand eller annen spesiell grunn trenger tilrettelagt undervisning skal etter søknad få innvilget tilrettelegging for hele studieløpet. En programstudent som får behov for tilrettelagt undervisning etter den fastsatte fristen, må sende søknaden snarest mulig etter at behovet oppsto.

 

Endringsforslaget innebærer også endring av § 7.3 punkt 2.

 

§ 7.2. Krav til en programstudent mht. studieprogresjon

SP er positive til endringsforslaget i punkt 1. SP er her enige i forslaget i siste leddsetning, eller må etter hvert studieår ha bestått emner tilsvarende minst halvparten av den fastsatte studieprogresjonen, og ser denne leddsetningen som avgjørende i punktet.

 

Til punkt 2 i denne paragrafen har studieavdelingen presentert tre alternative forslag. SP vil her gi våre kommentarer til hvert av disse alternativene.

 

(2, alternativ a) En programstudent i et masterprogram eller i et seksårig studieprogram må ordinært følge den fastsatte studieprogresjonen for studieprogrammets fastsatte emner for det enkelte semester.

 

SP er for en forskrift som i større grad legger opp til at masterstudenter fullfører graden på normert tid. Samtidig finner vi det nødvendig å se forskriften i sammenheng med studentenes studieforhold. For at flere masterstudenter ved UiO skal ha mulighet til å fullføre graden på normert tid finner SP det helt avgjørende at fakultetene tilbyr masterstudenter (bedre) oppfølging og veiledning fra og med første semester, og at masterstudenter i større grad knyttes til fagmiljøet og forskningsprosjekter. Forslaget som her legges frem i alternativ a legger alt ansvaret for gjennomføringen på studentene. SP ser dette forslaget som et pressmiddel overfor masterstudenter om å fullføre på normert tid, eller miste studieretten. For å kunne fullføre på normert tid er det avgjørende at masterstudenter ved UiO får bedre oppfølging enn det mange får i dag. Med tanke på hvor mange masterstudenter som i dag klarer å levere på normert tid fremstår dette forslaget i SPs øyne som urealistisk. SP ønsker å presisere behovet for bedre oppfølging av masterstudenter før man stiller strengere krav til studieprogresjon. Dette forslaget innebærer etter SPs mening at en betydelig del av masterstudentene ved UiO aldri vil kunne klare å gjennomføre en mastergrad ved UiO. SP stiller seg derfor negative til alternativ a.

 

(2, alternativ b) En programstudent i et masterprogram eller et seksårig studieprogram har ordinært bare etter søknad anledning til å fravike den fastsatte studieprogresjonen for studieprogrammets fastsatte emner for det enkelte semester, jf. § 7.3.

 

Dette forslaget åpner, til motsetning fra forslag a, for at masterstudenter kan overskride normert tid etter søknad. Med tanke på at masterstudenter ved UiO i 2009  i gjennomsnitt produserte 38,0 studiepoeng per programstudent (UiOs studiekvalitetsrapport for 2009) anser SP det som urimelig å kreve at masterstudenter som ikke klarer å fullføre på normert tid skal søke om utsettelse allerede for første semester på overtid. SP frykter at en slik endring vil føre til en omfattende økning i arbeidsmengde for administrasjonen, og at grunnlag for innvilgelse av søknad vil kunne komme til å variere fra behandler til behandler – også internt på instituttene. SP stiller seg negative til alternativ b.

 

(2, alternativ c) En programstudent i et masterprogram eller i et seksårig studieprogram må ordinært følge den fastsatte studieprogresjonen for studieprogrammets emner for det enkelte semester, og kan etter hvert semester /studieår være forsinket med maksimalt xx studiepoeng pr det aktuelle semester/studieår.

 

SP ser alternativ c som en bedre løsning enn de to øvrige alternativene. Alternativ c tar etter vår mening større hensyn til den realiteten at en stor del av masterstudentene ved UiO i dag ikke har mulighet til å fullføre på normert tid. Det er SPs mening at masterstudenter flest, med den oppfølgingen man får i dag, har behov for å bruke mer enn normert tid for å fullføre mastergraden. Dette tar alternativ c hensyn til. Det er derfor vår mening at alternativ c er det forslaget i høringsdokumentet som i størst grad passer til realiteten ved UiO i dag.

SP ser behovet for at reglementet for studieprogresjon for programstudenter i et masterprogram eller i et seksårig studieprogram strammes inn. Det er likevel SPs oppfatning at en innstramming av reglementet krever en omfattende gjennomgang av oppfølgingen og veiledningen av masterstudenter for å kunne tilby tilfredsstillende rammevilkår for masterstudenter ved UiO. Det er etter vår oppfatning av større betydning for studentens evne til å levere på normert tid at institusjonen tilbyr tilfredsstillende rammevilkår for studentene, som at studentene må forholde seg til et strengt reglement. Med tanke på antallet masterstudenter som i dag leverer på normert tid er heller ikke alternativ c et godt nok forslag. SP ønsker derfor å fremme et fjerde alternativ.

 

SPs endringsforslag:  En programstudent skal ordinært følge den fastsatte studieprogresjonen for studieprogrammets emner, og kan maksimal overskride normert studieprogresjon med ett semester for toårige masterprogrammer. En programstudent kan etter søknad få innvilget ytterligere utvidet studieprogresjon. Profesjonsstudier krever særskilte progresjonsregler og disse fastsetets av fakultetene.

 

§ 7.7. Krav til en eksamenskandidat

 

I likhet med § 7.1.9 og § 7.3 punkt 2 finner SP det her ønskelig med en endring av forskriftene slik at studenter med varige funksjonshemminger, helsetilstand eller andre spesielle grunner kun behøver å søke om tilrettelagt eksamen en gang for sitt studie, og ikke hvert semester.

SP foreslår derfor at § 7.7. punkt 2 endres til ”En eksamenskandidat som har behov for tilrettelagt eksamen, må søke fakultetet på fastsatt måte og innen fastsatt frist. En eksamenskandidat som på grunn av varig funksjonshemming, helsetilstand eller annen spesiell grunn trenger tilrettelagt eksamen skal etter søknad få innvilget tilrettelegging for hele studieløpet. En eksamenskandidat som får behov for tilrettelagt eksamen etter fristen og kan dokumentere at behovet oppstod etter fristen, må sende søknad snarest mulig etter at behovet oppsto.

 

Generelle betraktninger

 

SP ser at endringsforslagene slik de er lagt frem i forslagene fra studieavdelingen legger opp til en mer brukervennlig forskrift. Vi ser likevel at dette vil kunne medføre at deler av innholdet i dagens forskrift, her spesielt forskriftene som gjelder for bestemte fakulteter, vil kunne måtte innlemmes i utfyllende regler til forskriften og vedlegg. I forbindelse med dette ønsker vi å oppfordre studieavdelingen til å synliggjøre i forskriftens innledning hvordan utfyllende regler og vedlegg supplerer selve forskriften.

 

SP er kritiske til å bli målt opp mot en ”norm” som er langt fra realiteten over de siste år. Det viser seg at gjennomsnittet avviker i vesentlig grad fra studieprogresjonsnormen. Det kan derfor være grunn til å  vurdere realismen i målet.

 

SP ønsker å poengtere at forskrift for studier og eksamen ikke innehar regler for veiledning, selv om programstudenter på masterprogram ved UiO er pålagt å gjennomføre masteroppgaver under veiledning. SP benytter denne muligheten til å oppfordre studieavdelingen til å kartlegge rutiner og regler for veiledning og oppfølging av masterstudenter ved UiO, og i den sammenheng utarbeide forskrift for veiledning av masterstudenter i den videre prosessen med revisjon av forskrift om studier og eksamen ved UiO. Videre ønsker SP å påpeke det problematiske ved at UiO innfører innstramninger i forskriften før man har igangsatt positive tiltak for å bedre gjennomføringsgraden, en problematikk UiO i alle tilfeller har et eget ansvar for.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

                                                          

 

 

Aksel B. Sterri

Leder i Studentparlamentet

 

 

 

 

Publisert 1. okt. 2010 11:00 - Sist endret 13. nov. 2013 12:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere