Studentpolitisk plattform 2019-2020

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO) representerer om lag 28000 studenter. Studentpolitisk plattform er vårt øverste politiske dokument, med vår visjon for UiO og høyere utdanning.

Last ned Studentpolitisk plattform 2019/2020 i pdf her.

1. Grunnprinsipper

Universitetet i Oslo skal være åpent for alle. Alle skal ha lik rett og tilgang til høyere utdanning, og gratisprinsippet skal ligge til grunn. Inntak til høyere utdanning må være basert på et opptakssystem som er rettferdig og etterprøvbart.

Offentlige støtteordninger må være så gode at alle får muligheten til å være heltidsstudenter, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn.

Universitetet i Oslo skal være internasjonalt ledende innenfor utdanning, forskning, formidling og innovasjon. Utdanning må prioriteres slik at UiO på sikt er like anerkjent for sin utdanningskvalitet som for sin forskning.

Alle studenter skal bli utfordret. Utdannelsen skal fostre kritisk tenkning og refleksjon. Studentene skal inkluderes i et akademisk felleskap kjennetegnet ved gjensidig respekt, toleranse, saklighet og debatt. Studenter skal gis kunnskap og ferdigheter til å skape en bedre, bærekraftig og rettferdig framtid, og utvikle faglig innsikt, kritisk sans og akademisk dannelse.

Universitetet i Oslo skal ha høy grad av institusjonell autonomi og forvalte sine egne eiendommer. UiO skal være et breddeuniversitet og studieporteføljen skal ikke styres etter kortsiktige næringslivsinteresser. Studentparlamentet er prinsipielt imot foretaksmodellen.

Akademisk frihet, bærekraft, likestilling, mangfold og solidaritet er sentrale grunnverdier for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo.

 

2. Utdanning

2.1 Studier og opptak

 • Bachelorprogrammer må bygges opp til å kunne kvalifisere til en større bredde av masterprogrammer.
 • Spesifikke fagkrav til masteropptak må mykes opp betraktelig, slik at flere studenter fra institusjoner i inn- og utland kan kvalifisere seg til masterstudier ved UiO.
 • Alle studieprogrammer skal legge opp til at 30 frie studiepoeng samles i ett semester, hvor studenter får muligheten til å dra på utveksling, ta frie studiepoeng, eller ta poenggivende praksis.
 • Det må finnes måter å kvalifisere seg til emner med spesielle opptakskrav når man er tatt opp som student ved UiO.
 • Aktive studenter skal ikke få studieretten sin innskrenket.
 • Det må etableres et system som gjør det enklere å ta etter- og videreutdanning ved UiO. Studenter som tar etter- og videreutdanning bør blant annet kunne fritas fra obligatorisk undervisning og tillates større fleksibilitet.
 • Kurs og utflukter som er en obligatorisk eller naturlig del av et utdanningsløp skal ikke ha egenandel.
 • Det skal gis mulighet til å benytte seg av alternative opptakskrav hvis det er grunnlag og behov for det.
 • Opptakssystemet for høyere utdanning må evalueres, i særlig grad for studier med svært høyt karaktersnitt.
 • Studentparlamentet stiller seg sterkt kritisk til honoursprogrammet.

 

2.2 Undervisning

 • All undervisning skal være basert på oppdatert og kvalitetssikret forskning innen fagdidaktikk, og undervisere skal jevnlig kurses i pedagogikk.
 • Undervisningskompetanse må vektlegges ved ansettelser der undervisning vil inngå som en del av stillingen.
 • Undervisningsformene må være varierte og tilrettelagte slik at studentene får faglig og personlig utvikling.
 • Digitale hjelpemidler skal tas i bruk der det er relevant, og undervisere skal kurses i hvordan disse kan benyttes.
 • Fagmiljøene skal meritteres for god undervisning.
 • Alle forelesninger ved UiO skal pod- eller screencastes, med mindre særskilt fritak er innvilget (opt-out). Fag som ikke anvender casting skal kommunisere dette på fagsiden.
 • All undervisning ved UiO skal være forskningsnær.
 • UiO skal tilby klasseromsundervisning (seminarer, lab, case, osv.) på alle emner der det er hensiktsmessig.
 • Undervisningsmateriale som skal brukes i undervisningen skal være tilgjengelig for studentene senest ved undervisningens start.
 • UiO må sikre at bruk av engelsk i undervisning og pensumlitteratur ikke hemmer studentenes evne til å bruke fagkunnskap på norsk.
 • UiO må sikre at emne- og midtveisevalueringer skjer på alle emner hvert semester.
 • UiO må benytte fagfelle-evaluering (peer review) av undervisningen i alle emner minst én gang i semesteret for kvalitetssikring og for å gi undervisere formativ tilbakemelding.

 

2.3 Vurdering og tilbakemelding

 • Karakter i et emne bør ikke baseres 100% på eksamen. Eksamen bør suppleres av minst ett annet grunnlag for å sette karakter (f.eks. semesteroppgave e.l.).
 • Alle studenter skal automatisk få en individuell, læringsfremmende begrunnelse på innleverte arbeidskrav og eksamen.
 • Frem til tilbakemeldinger gis skriftlig, skal studenten ha rett til å dokumentere muntlig tilbakemelding og må gjøres kjent med denne rettigheten før tilbakemeldingen gis.
 • Tilbakemeldingen på eksamen og innleverte arbeidskrav skal alltid være skriftlig, og skal gis uavhengig av om vurderingen er summativ/avsluttende.
 • Alle sensorer og undervisere må få opplæring i formativ og læringsfremmende vurdering og tilbakemelding.
 • Forsinket sensur skal rapporteres og sanksjoneres ved brudd på treukersregelen.
 • UiO må opprette et eget register over forsinket sensur, slik at alle tilfeller registreres.
 • Eksamen skal ikke finne sted på lørdager, 2.- eller 18. mai.
 • Alle studenter ved UiO skal ha rett til å ta konteeksamen i tilfelle stryk på første eksamensforsøk, dersom man trekker seg under eksamen eller er registrert med gyldig fravær.
 • Det må åpnes for at muntlig eksamen kan tas opp, dersom kandidaten ønsker dette, slik at man får klagemulighet også på muntlig eksamen.
 • Det må innføres strengere krav til behandlingstid og rutiner ved anklager om fusk. Dagens ordninger kan medføre store konsekvenser for den anklagede student, selv i tilfeller som ender med full frifinnelse.
 • Plagiat ved hjemmeeksamen skal ved studentens første overtredelse utelukkende resultere i annullering av eksamen, og ikke i utestengelse.
 • Studenter ved UiO bør få erfaring med å gi/motta formativ tilbakemelding fra sine medstudenter.
 • Kolliderende eksamener skal være gyldig grunn til utsatt eksamen.

 

2.4 Nye studenter og veiledning

 • UiO må starte pilotprosjekter med akademisk ansatte som mentorer for studenter for å finne et format som fungerer. Mentorprogrammet skal virke som en støtte for studenten og oppleves meningsfylt for både student og mentor.
 • I tillegg til faglig mentor bør studenter få tilbud om en studentmentor, gjerne i form av en student på samme eller beslektet studieprogram.
 • Det må opprettes en fadderordning for masterstudenter. Den skal skje i samme tidsperiode som fadderukene for bachelorstudenter og ha de samme rettighetene og mulighetene.
 • Velkomstordninger som ForVei bør innføres på alle fakulteter.
 • UiO må tilby studenter opplæring i studieteknikk og akademisk skriving, særlig i første studieår. Tilbudet må promoteres aktivt og være lett tilgjengelig.
 • UiO må sikre kvaliteten i fadderordningen, sørge for at faddernettverket har tilstrekkelige økonomiske ressurser og får nødvendig støtte til å gjennomføre sitt arbeid på en god måte.
 • Alle 1000-emner skal gjøre det tydelig hva som forventes av studenten, og hva studenten kan vente av undervisere og emneansvarlige. Forventningsavklaringen skal være tilgjengelig på emnesiden.
 • UiO sentralt må gi studiestartnettverket ressurser til å etablere en database med ressurser for å kunne planlegge bedre studiestartuker med flere alkoholfrie og alkoholfokusfrie programposter.
 • Alle studenter ved et studieprogram skal inviteres til et seminar som skal ha til hensikt å etablere et godt psykososialt læringsmiljø tidlig i første semester.
 • Faddervaktordningen må videreføres og utvides.

 

2.5 Akademisk fellesskap

 • UiO må iverksette en målrettet satsning for å bedre studentopplevelsen. UiO skal være kjent som Norges beste studiested sett fra et studentperspektiv.
 • UiO må arbeide aktivt med å skape en følelse av tilhørighet til et bredt akademisk felleskap, der fagfolk, studenter og alumni er en integrert og naturlig del.
 • UiO må etablere et aktivt alumni-nettverk som gjør det naturlig for tidligere studenter å returnere regelmessig til Universitetet for å interagere med nåværende studenter og ansatte.
 • UiO må etablere og støtte opp om flere arenaer der det er naturlig for studenter og vitenskapelig ansatte å møtes for faglig debatt, gjerne med et sosialt element.
 • UiO skal legge opp til livslang læring gjennom alumni-ordninger og etter- og videreutdanning for deres studenter.

 

2.6 Samarbeid med samfunn og arbeidsliv

 • Instituttene må sørge for at det går klart fram hvilke arbeidslivsmuligheter som finnes innenfor utdanningene, samt kartlegge veien inn i arbeidslivet.
 • UiO må etterstrebe at alle studenter får tilbud om å ta poenggivende praksis i løpet av graden sin.
 • Karriererådgivingen må være en integrert del av utdanningene som tilbys ved Universitetet. Rådgivningen skal være tilgjengelig for studenter ved UiO, og skal tilbys i ett år etter endt utdanning.
 • Karrieresenteret skal involveres og inkluderes på alle fakulteter og institutter.
 • UiO må ha et tett samarbeid med de organiserte aktørene i arbeidslivet for å sikre studenters rettigheter i møte med arbeidsliv og praksis.

 

2.7 Læringsmiljø

 • Alle studenter må ha tilgang til et veiledningstilbud som berører alle aspekter ved studiehverdagen.
 • Det fysiske læringsmiljøet må være forsvarlig, og fremme interaksjon og læring.
 • Det må være utvidet tilbud og åpningstider i eksamensperioden.
 • Retten til et godt læringsmiljø må lovfestes i en ny læringsmiljølov for studenter.
 • Dekningsgraden av lesesalsplasser i eksamensperiodene må økes.
 • Studentparlamentet støtter opprettelsen av fysiske læringssentre og mener slike må prioriteres i fremtidige bygge- og renoveringsprosjekter.
 • Alle studenter skal ha et fysisk læringssenter de har en naturlig tilhørighet til.
 • De store bibliotekene og lesesalene må holde åpent minimum 07:00-01:00 i eksamensperioden.
 • Det bør gjennomføres prøveprosjekt med døgnåpen lesesal.
 • Studenter skal ha en intuitiv, personlig inngangsportal til sin digitale studiehverdag.
 • UiO må vie mer oppmerksomhet til å heve kvaliteten på det organisatoriske læringsmiljøet.
 • UiO må drive aktivt kvalitetsarbeid for studieadministrative funksjoner.
 • Ingen saker som mottas av studieadministrative funksjoner skal stå uløst i mer enn to måneder. Avvik skal rapporteres.
 • Det skal komme forsøksordning på terapihund i eksamensperioden høsten 2019 eller våren 2020.

 

2.8 Pensum

 • Det er nødvendig med heldekkende tilbud av digitalt pensum. E-bøker og e-kompendier bør være tilgjengelige for alle emner, og de bør være rimeligere enn papirbøker.
 • Der hvor digitalt pensum ikke er tilgjengelig må fysisk pensum være lett tilgjengelig på UiOs bibliotek.
 • UiO skal tilby studentene e-kompendier med mindre de ønsker å få kompendiet skrevet ut. E-kompendium skal være gratis.
 • Alle emner må etterstrebe et pensum med bred representasjon av kjønn og etnisiteter, samt at perspektiver fra ulike deler av verden er representert.
 • Open Source skal benyttes der det finnes alternativer som er like gode eller bedre enn lisensierte løsninger.
 • UiO må få fortgang i innføring av pensumlistesystemet Leganto.

 

2.9 Tilrettelegging

 • Ordningen med følgebrev skal gjeninnføres slik at sensor får vite om studenten har utfordringer med å skrive.
 • UiO må opprette en ekstra veiledningsordning for studenter som trenger ekstra oppfølgning, og som har utfordringer med å gjennomføre studiene sine. UiO skal være universelt utformet.
 • Søknad om tilrettelegging skal følge studenten uavhengig fakultet og fag.
 • UiO skal tilby søknadsbasert tilbud om bytte av eksamensform, f.eks. skriftlig til muntlig eksamen.
 • Studenter med permanente eller vedvarende funksjonsnedsettelser bør ikke behøve å søke hvert semester for tilrettelagt eksamen.
 • Det skal være synsmarkering på trapper for svaksynte ved UiOs bygg.

 

3. Forskning, formidling og innovasjon

3.1 Forskning

 • Det må legges til rette for studentaktiv forskning på lavere grad, og det må opprettes emner eller prosjekter som har som hensikt å gi innblikk i forskning.
 • Det må gjøres enklere å inkludere studenter i forskningsmiljøer.
 • Alle egenproduserte kompendier må kvalitetssikres av fagfeller.
 • Alle samarbeidsavtaler mellom UiO og ulike bedrifter, næringer og organisasjoner må offentliggjøres. Før inngåelse av samarbeid bør det gjennomføres høring og gjennomføres en etisk vurdering. De nasjonale forskningsetiske retningslinjene må følges.
 • Forskningen må følge internasjonale etiske retningslinjer og skal aldri bidra til ødeleggelse av klima, andres livsgrunnlag eller brudd på menneskerettigheter.
 • UiO må til enhver tid følge de gjeldende etiske retningslinjene for dyreforsøk som fastsatt av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT).
 • Finansieringsavtalene innen forskning skal som minimumskrav være i tråd med anbefalingene fra den forskningsetiske komité med ansvar for fagområdet/ne avtalen dekker.
 • Universitetet i Oslo skal ha som mål å bli internasjonalt ledende på miljøforskning.
 • UiO må implementere en ordning for samarbeid og kompensasjon med utenlandske universiteter og forskere som kan utføre feltarbeid og annet arbeid på vegne av UiO og UiOs ansatte slik at arbeidet kan utføres uten stor reisevirksomhet.
 • Open Access-tidsskrifter skal være standard for publisering og pensum på UiO.

 

3.2 Formidling

 • Studentrettet formidling må gi bedre uttelling i finansieringssystemet for forskere og vitenskapelig ansatte.
 • Formidling må være en sentral del av utdanningen til studenter, og man må få god støtte og veiledning i denne prosessen.

 

3.3 Innovasjon

 • Universitetet i Oslo må styrke satsingen på studentdrevne innovasjonsmiljøer, som for eksempel Insj UiO.
 • Emner som setter studenter i stand til å utvikle og realisere egne idéer skal gjøres mer kjent på studieprogramnivå.

 

4. Bærekraft, klima og miljø

4.1 Et grønt universitet

 • Klima- og miljøarbeidet på Universitetet skal ha fire pilarer: grønn utdanning, grønn forskning, grønn formidling og grønn drift.
 • Studentparlamentet støtter studiestreiken for klima og krever at UiO skal være fleksible og legge til rette for at både studenter og ansatte kan delta.
 • Det må opprettes flere grønne tverrfaglige studieprogrammer, gjerne i tett samarbeid med UiO: Energi.
 • UiO bør snakke mye og åpent om hvilke tiltak de gjør for klimaet overfor andre universiteter og samfunnet, og lære av samfunnet og de andre universitetene som kutter utslipp på andre måter enn dem selv.

 

4.2 Grønn organisasjon og drift

 • UiO må utarbeide en helhetlig klima- og miljøstrategi som dekker utdanning, forskning, formidling og drift.
 • Bærekraft, miljø- og klimahensyn må stå sentralt i UiOs Strategi2030.
 • Klimagassregnskapet må gjøres til fast ordning og oppdateres årlig eller oftere.
 • Det bør opprettes en miljøavdeling på UiO med fokus på tverrfaglige arbeidsoppgaver knyttet til miljøarbeidet på Universitetet.
 • UiO skal kutte 50% av sine utslipp innen 2025, og være klimanøytralt innen 2030.
 • UiO må miljøsertifiseres.
 • BREEAM excellent må være minstestandard for alle bygg ved UiO, og plusshus bør etterstrebes.
 • Det må utarbeides miljørapporter for alle fakulteter ved UiO.
 • UiO må jobbe aktivt med å redusere sitt energiforbruk.
 • Alt materiell som kjøpes inn/distribueres av UiO bør være av beste miljøstandard, i tillegg må Universitetet vektlegge klima- og miljøhensyn tungt i alle innkjøpsprosesser.
 • UiO må sikre at alle innkjøp er etisk forsvarlige.
 • UiO må gjennom UNIFOR investere på en måte som stimulerer til grønn vekst og sosial likhet.
 • UiO må sørge for at internasjonalisering ikke går på bekostning av klima- og miljøarbeidet.
 • UiO skal kartlegge egne utslipp tilknyttet kopiering og papirbruk.
 • UiO skal ha som mål og begrense innkjøp når det ikke er strengt nødvendig. Gjenbruk og reparasjon skal prioroteres.
 • Universitetet i Oslo skal kartlegge bruk av produkter som bidrar til avskoging og ødeleggelse av sårbare naturområder i verden. Disse produktene skal fases ut.

 

4.3 Reise, sykkel og parkering

 • Alle kjøretøy eid av UiO må være fossilfrie.
 • UiOs flyreiseutslipp skal kuttes med 70% innen 2026. 10% i 2020, så 12% hvert år fra 2019-nivå.
 • For å redusere antall flyreiser må hvert fakultet og institutt ha fasiliteter slik at man kan gjennomføre videomøter.
 • UiO må erstatte bestillingstjenesten Egencia med en tjeneste som tar høyde for miljøvennlig transportmidler som for eksempel tog eller buss.
 • UiO skal kun benytte tog eller buss ved interne seminarer og møter.
 • Universitetet må redusere antall parkeringsplasser uten handicapsymbol. Gjenværende parkeringsplasser skal omgjøres til ladestasjoner for el- og hybridbiler.
 • Det skal ikke være gratis å parkere på UiO sine områder, med unntak av HC-parkering.
 • Arealet utenfor Villa Eika som i dag er parkeringsplass må omgjøres til grøntareal.
 • Det skal opprettes sykkelhotell med ladeplasser for el-sykkel på campus.
 • UiO bør stoppe bruk av taxikort.
 • UiO skal tilby ansatte med særskilte behov korttidslån/leie av el-bil.
 • Studenter må kunne benytte seg av el-ladeplasser beregnet til ansatte etter klokken 15:00.

 

4.4 Et miljøvennlig campus

 • Det må legges til rette for mer funksjonelle lese- og sosiale møteplasser på grønne områder på campus.
 • Det må legges til rette for gjenbruk blant studentene og de ansatte ved UiO, for eksempel gjennom bruktbutikk og gjenbruksstasjoner ved studentbyene.
 • Det skal opprettes en miljøpott hvor studenter og ansatte som vil iverksette miljøtiltak kan søke om midler.
 • UiO skal kontinuerlig arbeide for å redusere matsvinn. Spiselig mat skal ikke kastes.
 • Mengden emballasje i kantinene må reduseres, og bruk av plast må fases ut.
 • Alle UiOs kantiner skal ha et fullverdig vegetar- og vegantilbud. Det bør vurderes tiltak for å gjøre vegetarmat rimeligere i forhold til kjøtt.
 • UiO skal opprette et gjenbrukslager for møbler og utstyr. Det som ikke blir gjenbrukt kan gis bort.
 • Vegetarmat skal være utgangspunktet ved bestilling av catering.
 • Vegetarmat skal være standard i alle kantiner på UiO.
 • Studentparlamentet skal ikke servere kjøtt ved sine arrangementer.
 • Søppelkasser på UiOs uteområder skal ha pante-ringer eller tilsvarende.
 • UiO må skape et mer variert biologisk mangfold på campus, blant annet ved å dedikere 50% av plenarealet til utmagringsprosjektet for etablering av blomstereng. Campus skal beplantes med pollinatorvennlige planter. Gamle trær skal få stå med mindre de utgjør et betydelig risikoelement.
 • UiO må utnytte takarealet på campus bedre, for eksempel til grønne tak, solceller eller takterrasser med hager.
 • UiO skal ikke være en gjennomfartsåre for biler, og det skal iverksettes forbud mot gjennomkjøring for kjøretøy uten dispensasjon. Tillatelse for kjøring skal gis til leveranser, ansatte, studenter og annen transportvirksomhet som er nødvendig for Universitetet.
 • UiO bør opprette et reparasjonsverksted for alt fra klær til elektronikk som kan brukes av ansatte og studenter.
 • UiO må installere glass- og metallresirkuleringskasser ved hovedbygninger på alle fakulteter.

 

5. Likestilling, mangfold og inkludering

5.1 Likestilling

 • Uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, etnisitet, hudfarge og funksjonsevne skal alle studenter og ansatte føle seg velkommen og trygge på UiO.
 • Ingen studenter må utsettes for usaklig forskjellsbehandling på grunnlag av personlige valg rundt bekledning og kjønnsuttrykk.
 • Kjønnsbalanse må tilstrebes i alle fora, og det må iverksettes tiltak for å gjøre akademia til en attraktiv karrierevei for kvinner.
 • Kjønnspoeng eller kvoter bør innføres på studier med over 70 % representasjon av ett kjønn over tid.
 • Faste, hele stillinger skal være normen på UiO.
 • UiO må innføre tiltak som reduserer lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.
 • Det må bli enklere for studenter, midlertidig og faste ansatte å ta barsel- og foreldrepermisjon.
 • Det skal etterstrebes lik representasjon av kjønnene i alle UiOs styrer, komiteer og utvalg.
 • UiO må utarbeide en handlingsplan for å ivareta LHBT+ personer i studentmassen og blant ansatte.
 • UiO må ta i bruk «hen» som kjønnspronomen.
 • UiO må innføre et kjønnsmangfoldig alternativ ved all registrering.
 • Det må finnes kjønnsnøytrale toaletter i alle UiOs bygninger.

 

5.2 Mangfold og inkludering

 • UiO må sørge for at alle bygg er universelt utformet.
 • UiO må styrke arbeidet med rekruttering av studenter med ulik sosial bakgrunn.
 • UiO skal sørge for god rekruttering av unge med minoritetsbakgrunn.
 • Studieprogrammene må være inkluderende overfor studenter med minoritetsbakgrunn.
 • UiO må ansette en mangfoldskoordinator.
 • Forbudet mot ansiktsdekkende plagg i UH-sektoren må fjernes. Dette strider med prinsippet om lik rett til utdanning.
 • UiO må installere ståpulter på alle større forelesningssaler.

 

5.3 Trakassering og diskriminering

 • UiO må ha nulltoleransen for trakassering.
 • UiO må oppfylle sin plikt til å undersøke mistanker om trakassering og diskriminering.
 • Alle studenter skal informeres om UiOs varslingssystem for læringsmiljø ved oppstart av alle emner.
 • UiO må gi ansatte og studenter god opplæring i hva trakassering og diskriminering er. De må også få opplæring i hvilke fremgangsmåter man har for varsling og behandling.
 • Det skal tilbys kurs knyttet til grensesetting, skjeve maktforhold, alkoholinntak og lignende til studentforeninger, Studentparlamentet og andre relevante aktører.
 • Det må være rask saksbehandling i diskriminerings- og trakasseringssaker, uavhengig av hva slags tilfelle som blir avdekket.
 • UiO skal ikke subsidiere mer enn to enheter alkohol per deltaker under interne sammenkomster.

 

6. Internasjonalt

6.1 Samfunnsansvar og solidaritet

 • UiO må ha som mål at internasjonalisering av forskning og utdanning har positive ringvirkninger i land vi samarbeider med, spesielt land i det globale sør.
 • Det må tilrettelegges for at flyktninger som kommer til Norge skal kunne fortsette sin høyere utdanning og inkluderes i det akademiske miljøet. Det skal bli mulig for asylsøkere å fortsette sin utdanning i Norge mens de venter på å få behandlet asylsøknad.
 • UiO skal bidra med validering av flyktningers og innvandreres høyere utdanning, slik at dette arbeidet går raskere.
 • UiO skal ikke samarbeide med aktører som bidrar til eller begår krigsforbrytelser og folkerettsbrudd.
 • Studentparlamentet skal engasjere seg i prosjekter som fremmer studentsolidaritet.
 • «Students at Risk» må utvides til å bli en permanent ordning, og bør innføres i resten av Norden.
 • UiO må utvide og fortsette arbeidet med «Scholars at Risk».
 • Det må finnes gode stipendordninger for at studenter fra land i det globale sør skal kunne ta en hel grad i Norge.
 • All høyere utdanning skal være gratis, og derav skal verken norske eller internasjonale studenter betale skolepenger.
 • UiO skal styrke sitt arbeid med kapasitetsbygging for høyere utdanningsinstitusjoner i det globale sør, blant annet gjennom felles prosjekter som NORHED.
 • UiO skal vise varsomhet i samarbeid med regimer som bryter akademisk frihet.
 • UiO må styrke sin forpliktelse til FNs bærekraftsmål.

 

6.2 Inkludering og tilrettelegging

 • Universitetet i Oslo skal etterstrebe at internasjonale studenter og forskere skal kunne delta i styrer og utvalg.
 • De mest sentrale strategiske dokumentene må oversettes til engelsk slik at de er tilgjengelige for internasjonale studenter og ansatte.
 • Det må tilbys gratis nivåtilpasset norskkurs til alle internasjonale studenter og ansatte.
 • Fadderordning for internasjonale og utvekslingsstudenter må forbedres, og faddergruppene må integreres bedre med norske studenter ved semesterstart.
 • SiO må tilby kurs om arbeidsmiljøloven på engelsk.
 • UiO må sørge for at studenter får informasjon om deres språklige rettigheter.
 • Det må opprettes en permanent fysisk møteplass for stedbundne og internasjonale studenter - i form av for eksempel en språkkafé.

 

6.3 Utdanning

 • Flere emner bør undervises på engelsk og UiO må opprette minst ett bachelorprogram på engelsk.
 • UiO må tilrettelegge for kortere studierelevante utenlandsopphold, for eksempel feltarbeid, sommerskoler, språkkurs osv.
 • Alle studenter ved UiO skal ha en reell mulighet til å ta hel- eller delgradsstudier i utlandet, for eksempel gjennom Europa-universitetsprosjektet.
 • Det må utarbeides et heldigitalt system for forhåndsgodkjenning og ettergodkjenning av emner. Systemet må gjøre det enkelt for studenter å se progresjonen til godkjenningssakene sine.
 • UiO må sikre at samarbeidsinstitusjoner har forhåndsgodkjente semester- og årsløp før studenter sendes på utveksling.
 • UiO må sikre at utvekslingsopphold sent i en grad ikke hindrer studenten i å bli tatt opp til videre studier.
 • UiO må forbedre veiledningstilbudet til studenter som skal på utveksling. Alle veiledere må kurses.
 • Studenter som skal på utveksling, felt og praksis i utlandet, spesielt til utviklingsland, bør ha relevante forberedelser med retningslinjer og verktøy for bruk av sosiale medier. Spesielt knyttet til å fremme verdighet, respekt og en nyansert fremstilling av lokalbefolkning og omgivelser.
 • UiO må formidle et mangfold av perspektiver og kunnskap som ikke ensidig fremmer en vestlig kunnskapsforståelse.
 • UiO må sikre fortsatt samarbeid med universiteter i Storbritannia om utveksling etter Brexit og beholde Erasmusstipendet for studenter som vil til Storbritannia.

 

7. Velferd

 • Studentparlamentet skal samarbeide med Velferdstinget i Oslo og Akershus og de øvrige studentdemokratiene i byen opp mot Oslo kommune og andre relevante aktører for at Oslo skal bli Norges beste studentby.
 • UiO og SiO må ta særlig ansvar for å ivareta studenters psykiske helse.
 • Det offentlige må i større grad ta ansvar for å sikre god studenthelse.
 • Det bør opprettes et lavterskeltilbud på campus for rådgivning, med faste åpningstider hvor studenter kan droppe innom om de trenger noen å prate med.
 • Semesteravgiften skal gå uavkortet til tiltak og tilbud som kommer studentene til gode.
 • SiO må underlegges offentlighetsloven.
 • Det offentlige skal legge til rette for at tomter nær utdanningsinstitusjonen skal benyttes til studentformål.
 • Boliggarantien for internasjonale studenter må opprettholdes.
 • Studentparlamentet ved UiO støtter det nasjonale kravet om 4000 nye studentboliger årlig inntil behovet er dekket.
 • Studiestøtten må knyttes til grunnbeløpet i folketrygden, utvides til 12 måneder og økes slik at studentene kommer over fattigdomsgrensen.
 • Studentparlamentet er imot regjeringens endring av stipendordningen og mener denne må reverseres.
 • Det må innføres en yrkesskadeforsikring som er tilpasset studenter.
 • Det må etableres en klinikk for seksuell helse på Blindern campus.
 • Studentparlamentet skal samarbeide med relevante aktører for å styrke studentkulturen og studentfrivilligheten ved UiO.
 • Øvre aldersgrense for studentrabatt på kollektivtransport skal økes til 35 år.
 • Tilbud om hvilerom bør forbedres og reklameres for ytterligere. De må samtidig tilrettelegges på en slik måte at det kun er hvile som er tillatt på disse rommene.
 • Det skal tilstrebes å ha bysykkelstativ i nærheten av alle studentrelaterte bygninger inkludert studentbyene.
 • Det må opprettes direkte morgen-busslinjer mellom Blindern og områder hvor det bor mange studenter (Bjølsen, Grünerløkka osv.).
 • Nattkollektivtilbudet fra campus må utvides, spesielt på fredager og under semesterstart.
 • UiO må sørge for at Chateau Neuf er i forsvarlig og god stand så lenge bygget benyttes som studenthus.
 • UiO må ikke selge eiendom som innsnevrer studentenes aktivitet så lenge Universitetet ikke kan sikre fullgod erstatning for arealene.
 • Oslo bysykkel må tilby rabatt for studenter.
 • Studenter skal være en del av gruppen som omfattes av tannhelsetjenesteloven og en del av det fylkeskommunale tilbudet. Det skal i det minste delvis finansieres offentlig.
 • Studenter skal opptjene statlige pensjonspoeng ved å studere der 30 studiepoeng per semester tilsvarer en fulltidsjobb.
 • UiO skal etablere ForVei eller et annet samtaletilbud på alle fakulteter.
 • UiO skal fortsette å tilrettelegge for studentsamskipnadens tilstedeværelse på campus.
 • UiO må i samarbeid med aktører som f.eks. Karrieresenteret og de store fagforeningene på Universitetet sørge for at studenter gjøres bevisst på sine rettigheter i arbeidslivet. Dette gjelder særskilt internasjonale studenter.
 • UiO må tilrettelegge for at serveringstilbud på campus kan holde åpent lenger i eksamensperiodene.
 • Studenter bør ha tilgang på enkle kjøkkenfasiliteter som vannkoker, mikrobølgeovn og kjøleskap på campus. Læringsarealer skal ha et tekjøkken tilknyttet.

 

8. Studentdemokratiet

 • UiO må ikke innføre valgmodeller som forhindrer studenter i å stille til valg.
 • Informasjon om UiOs studentdemokrati skal være lett tilgjengelig på norsk og engelsk.
 • Universitetet i Oslo skal ha valgt rektor.
 • Studenters samlede stemme skal telle ⅓ av de samlede stemmene ved valg på UiO.
 • Studentlister og studentforeninger skal kunne drive aktivitet og aktivisme på Universitetet hele året.
 • Studentparlamentet skal ha sine grunndokumenter tilgjengelig på engelsk.
 • Studentparlamentet skal samarbeide tett med studentkulturen, bistå studentforeninger ved Universitetet i aktuelle saker og sikre at disse har gode rammebetingelser.
 • UiO må ta ansvar for opplæring og oppfølging av studenttillitsvalgte, samt opplyse godt om opplæringstilbud.
 • Studentparlamentet skal samarbeide tett med alle nivåer i studentdemokratiet, tilby opplæring og bistå utvalgene i deres arbeid.
 • Studentledere skal være representert i ledermøte/ledersamling på den enheten de har tillitsverv. Studentparlamentets leder skal sitte i rektors ledergruppe.
 • UiO og Studentparlamentet skal samarbeide for å sikre økt valgdeltakelse i alle valg ved Universitetet og særlig ved valg til Studentparlamentet.

 

9. Studentkultur og –frivillighet

 • Studentparlamentet støtter et felles, studentstyrt studenthus for Oslos studenter.
 • Det må utarbeides en helhetlig plan for lokaler og finansiering av studentkulturen og foreningslivet i Oslo.
 • UiO skal stille lokaler til disposisjon til foreninger og utvalg som driver studentrettet aktivitet. Avtale om bruk av disse lokalene skal utarbeides i et samarbeid mellom Eiendomsavdeling, fakultet og forening. Der UiO har fristasjonsavtaler med foreninger skal forhandlingen om disse avtalene skje på begge aktørenes premisser.
 • Studentparlamentet krever at UiO sikrer forutsigbarhet for foreninger tilknyttet Universitetet.
 • UiO må sikre at foreninger tilknyttet UiO opplever likebehandling uavhengig av hvilket fakultet eller institutt de forholder seg til.
 • UiO må aktivt informere om UiOs aktivitetsmidler ut mot foreninger tilknyttet Universitetet.
 • UiO skal ikke unødig gjøre det vanskeligere for studentforeninger å drifte.

 

10. Campus

 • Området rundt Frederikkeplassen må utvikles til et levende studentsentrum, med flere servicetilbud på̊ både dag- og kveldstid.
 • Studenters arealer skal ikke nedprioriteres ved oppgradering av bygg.
 • Det må tilrettelegges for trygg ferdsel på campus og studentbyer, gjennom blant annet tilstrekkelig belysning døgnet rundt på campus, studentbyer og veien ned til Chateau Neuf.
 • Fakultetene skal ha ansvar for å stille egnede lokaler til disposisjon til utvalg og foreninger tilknyttet fakultet.
 • Studentdrevne initiativer skal ha konkurransefortrinn ved UiO.
 • Ingen studentarealer skal ha en vesentlig lavere standard enn UiOs vedtatte gjennomsnittlige tilstandsgrad på 1,2. Alle arealer med tilstandsgrad 1,5 eller høyere skal ha en konkret plan om utbedringer.
 • UiO bør lage et fysisk møtepunkt på campus for norske og internasjonale studenter.
 • Det skal etableres fotgjengerfelt i krysset mellom Geologisk institutt og ZEB-bygget.
 • Det må etableres en skybar på toppen av det nye livsvitenskapsbygget.

Vedtatt av Studentparlamentet 21.09.19

Publisert 29. okt. 2019 11:42 - Sist endret 4. feb. 2020 05:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere