1.0 Studentparlamentet

Studentparlamentet velger på sitt konstituerende møte studenter som skal sitte i ulike styrer, råd og utvalg ved UiO.

Representanter for Studentparlamentet ved UiO:
 

To representanter til universitetets utdanningskomitè 2019-20

 • Susann Andora Biseth-Michelsen (For to år)
 • Christen Andreas Orvin Wroldsen (For et år)

Varaer:

 • Kari Anne Andersen (1. Vara)
 • Peter Linge Hessen (2. vara) 
 • Marius Frans Linus Hillestad (3. vara)

I tillegg sitter Johannes Saastad i studiekomitéen i kraft av å være studie- og læringsmiljøansvarlig 2019-20.

 

En representant til universitetets læringsmiljøutvalg (LMU) 2019-20:

 • Susann Andora Biseth-Mkkelsen 

Varaer:

 •  Frida Rasmussen (1. vara) 
 • Marcus Christoffer Barknæs (2. vara) 
 • Ingrid Uleberg (3.vara)
 • Didrick Kruse (4.vara)

 

To representanter til Ressursgruppe for tros- og livssynsutfoldelse 2019-20: 

 

To representanter til Bibliotekstyret 2019-20: 

 • Eva Strømme Mohus
 • Ingrid Uleberg

Varaer:

 • Susann Andora Biseth-Michelsen
 •  Marius Frans Linus Hillestad

 

En representant til Styret for Uniforum og Apollon 2019-20:

 • Karl Henrik Storhaug Reinås

 

To representanter til Den sentrale klagenemnd 2019-20:

 • Ingrid Uleberg  (vara: Susann Andora Biseth-Mikkelsen)
 • Markus Leira Asprusten (vara: Jonas Danielsen Virtanen)

 

En representant til Det sentrale valgstyret 2019-20: 

 • Karl Henrik Storhaug Reinås

 

To representanter til Skikkethetsnemnda 2019-20:

 • Runa Risa Bakke
 • Barzan Naif Karim

 

En representant til Priskomiteen 2019-20:

 • Dorthea Enger

 

En representant til Styret for forum for vitenskapsteori 2019-20

 • Vemund Haugevik Jernsletten (vara: Karl Henrik Storhaug Reinås)

 

En representant til styret for Senter for tverrfaglig kjønnsforskning 2019-20: 

 • Ane Granli Kallset (vara: Karl Henrik Storhaug Reinås)

 

To representanter til Styret for Naturhistorisk museum 2019-20: 

 • Jeanette Viken (vara: Gunvor Evenrud)
 • Amund Reigstad (vara: Eskild Berge)

 

To representanter til Styret for Kulturhistorisk museum 2019-20:

 • Henrik Paulsen Mandelid (vara: Marius Frans Linus Hillestad)
 • Helene Sagen Salvesen (vara: Felicitas Scheffknecht)

 

En representant til Senterrådet på Norsk senter for menneskerettigheter 2019-20: 

 • Bjørn Stabursvik (vara: Louise Marøy Bårdsen)

 

En representant til Styret i UiO:Energi 2019-20: 

 • Erlend Hall (vara: Vemund Haugevik Jernsletten)

 

En representant til Utvalget for nord/sør-samarbeid 2019-20: 

 • Vemund Haugevik Jernsletten (vara: Lars Oskar Slatlem Vik)

 

To representanter til Styret i Den internasjonale sommerskolen 2019-20:

 • Kristine Berg Heggelund (vara: Eva Strømme Moshuus)
 • Truls Olaussen Sætrang 

 

En representant til Sasakawafondet 2019-20: 

 • Janicke Eckhoff (vara: Mathias Meyer)

 

En representant til Scholars at Risk-komitéen 2019-20: 

 • ARoya Shahibzadeh(vara: Peter Linge Hessen)

 

To representanter til UiO: Livsvitenskap 2019-20:

 • Kari Anne Andersen (vara: Vebjørn Andersson)
 • Axel Klanderud

 

En representant til UiO: Norden 2019-20: 

 • Markus Christopher Barkenæs (Vara: Dorthea Enger)

 

En representant til tilsettningsutvalget for vitenskapelige stillinger uten fakultetstilknyttning 2019-20: 

 • Dorthea Enger (Vara: Markus Christopher Barkenæs)

En representant til kunstfaglig råd 2019-20: 

 • Amund Solvik Aasheim (vara: - Eskild Berge)

En representant med vara til tildelingskomiteen for UiOs aktivitetsmidler 2018-19: 

 • Idun Kløvstad (vara: Markus Christopher Barkenæs)

To representanter med vara til LINK 2018-19:  

 • Felicitas Scheffknecht (vara: Frida Rasmussen)
 • Johannes Saastad (vara: Markus Christopher Barkenæs)

En representant med vara til Osloforskning-styret 2019-20

 • - Lars Oskar Slatlem Vik

En representant til Styret for den Weis - Rosenkroneske stiftelse 2018-19:

 • Helge Schwittersn (vara: Håkon Borgos)

 

1.1 Arbeidsutvalget

 • 5 representanter som sitter på heltid
  • Studentparlamentsleder
  • Studie- og læringsmiljøansvarlig
  • Kommunikasjonsansvarlig
  • To representanter i Universitetsstyret
 • Ingen vararepresentanter
 • Blant AU og universitetsstyrerepresentantene velges en en nestleder
 • Kjønnskvotering: Det skal være minst to personer av hvert kjønn i AU, der universitetsstyrerepresentantene skal være en av hvert kjønn, og der de resterende AU-medlemmene skal være minst en av hvert kjønn)
 • Funksjosperioden er fra 01.07 – 30.06 (inkludert en overlappsperiode fra 01.- 15.07)

 

AU konstituer selv en økonomiansvarlig og en likestillingsansvarlig. Leder kan ikke inneha et av disse vervene.

Jamfør «Reglement for studentparlamentet ved Universitetet i Oslo»§ 8 velger Studentparlamentet tre medlemmer til AU, deretter leder, studie- og læringsmiljøansvarlig og kommunikasjonsansvarlig hver for seg blant de tre som er valgt. Begge kjønn skal være representert blant disse tre. Deretter velges de to universitetsstyremedlemmene i eget valg. Begge kjønn skal være representert blant disse to.

 

Beskrivelse av vervene:

Arbeidsutvalget er Studentparlamentets utøvende organ og de som tar seg av daglige gjøremål. Dette vil si at det kun er AU-medlemmene som kan representere Studentparlamentets syn utad i media og i form av lobbyvirksomhet. Lederen er Studentparlamentets ansikt utad, og fungerer også som lokallagsleder i Norsk Studentorganisasjon (NSO). AU har møter ca. 1 gang i uken der større og mindre saker tas opp. AU innstiller overfor Studentparlamentet til vedtak i saker som er behandlet i Studentparlamentets komiteer og har avgjørelsesmyndighet i saker som er delegert til dem av Studentparlamentet.

AU er sammensatt etter formannskapsmodellen. Dette betyr at flere av de ulike fraksjonene i Studentparlamentet skal være representert, i stedet for den fraksjonen (eller gruppen av fraksjoner) som har flest stemmer i Studentparlamentet. Alle 5 plassene står på valg hvert år. AU-medlemmene trenger ikke være valgt inn i Studentparlamentet, og har plassfratredelse hvis de er det. For å være valgbar til AU må man være registrert student våren samme år som representanten blir valgt, eller registrert i permisjon.

 

1.2 Fagkomiteene

Studie- og forskningskomitè (SFK), Internasjonal komité (IK) og Miljøkomiteen (MK)

 

Studie- og forskningskomitè (SFK):

5 representanter

Ingen vararepresentanter

Antall møter i året (ca): 5

Kvotering: Det skal tilstrebes en kjønnsmessig fordeling og en rimelig representasjon fra de forskjellige fakulteter

Funksjonsperioden er fra 01.07 – 30.06

 

Ifølge «Reglement for Studentparlamentet ved Universtitetet i Oslo» §9-2 består SFK av 9 medlemmer.  4 medlemmer skal velges fast. I tillegg består komiteen av studentrepresentantene fra Universitetets Studiekomité, hvor Studié – og forskningsansvarlig allerede sitter i kraft av sitt verv (komitéleder) og Universitetets forskningskomité. Studentparlamentets vararepresentanter i UiOs forskningskomité og UiOs studiekomité har møterett i Studie- og forskningskomiteen.

 

Internasjonal komité (IK):

5 representanter  

Antall møter i året (ca): 5

Kvotering: Det skal tilstrebes en kjønnsmessig fordeling og en rimelig representasjon fra de forskjellige fakulteter

Funksjonsperioden er fra 01.07 – 30.06

 

IK består av 5 medlemmer.  4 av disse er faste medlemmer, i tillegg til Internasjonalt ansvarlig som også er komitéleder.

 

Miljøkomitéen (MK):

5 representanter 

Antall møter i året (ca): 7

Kvotering: Det skal tilstrebes en kjønnsmessig fordeling og en rimelig representasjon fra de forskjellige fakulteter

            Funksjonstiden er fra 01.07.2016 – 30.06.2017

 

Promoteringskomitéen:

5 representanter  

Antall møter i året (ca): 5

Kvotering: Det skal tilstrebes en kjønnsmessig fordeling og en rimelig representasjon fra de forskjellige fakulteter

Funksjonsperioden er fra 01.07 – 30.06

 

IK består av 5 medlemmer.  4 av disse er faste medlemmer, i tillegg til Internasjonalt ansvarlig som også er komitéleder.

 

Internasjonal komité består av 5 medlemmer.  4 av disse velges på konstituerende møte, og i tillegg sitter AU-representanten med miljøansvar som komitéleder i kraft av sitt verv.

 

Beskrivelse av vervene i Internasjonal komite, Studie- og forskningskomiteen og Miljøkomiteen:

Komiteene er satt sammen politisk og representerer Studentparlamentets fraksjonspolitiske sammensetning. Formelt skal komiteene holde møter hvis komiteleder eller minst tre av komiteens medlemmer krever det, men normalt settes det opp en møteplan i begynnelsen av hvert semester. Det har tidligere vært tradisjon at komiteene har ulike saksordførere på de forskjellige sakene, slik at komiteene jobber mer effektivt mellom komitémøtene. Det er anledning til å velge sin egen nestleder og sekretær i komiteen, men det viktigste er at komiteene finner sin egen møtestil. Referat fra komitémøtene skal leveres Studentparlamentet, og inngår da som orienteringer.

 

SFK, IK og MK får gjennom Arbeidsprogrammet i oppdrag å utrede diverse saker gjennom året, for deretter å legge sakene frem for behandling i Studentparlamentet. Antallet saker som SFK, IK og MK skal produsere avhenger av sakenes omfang. Komiteene står også selv fritt til å ta opp saker som de selv ønsker.

 

Alle plassene i komiteene står på valg hvert år, og man må være Studentparlamentsmedlem eller vara for å være valgbar.

 

 

1.3 Kontrollkomiteen (KK)

 

3 representanter

Ingen vararepresentanter

Velges for perioden 01.07 - 30.06

Møtes på oppfordring fra AU eller SP, eller på eget initiativ

 

 

Må fratre sin plass i Studentparlamentet

Kvotering: Det skal tilstrebes en kjønnsmessig fordeling og en rimelig representasjon fra de forskjellige fakulteter

 

 

Jamfør «Reglement for Studentparlamentet ved Universtitetet i Oslo» §10 består KK av 3 representanter valgt fra Studentparlamentet, konstituerer seg selv og velger en leder blant de tre . De går gjennom AUs disposisjoner og beslutninger, og kontrollerer at disse er innenfor retningslinjer og vedtak fattet i Studentparlamentet. Videre kontrollerer de Studentparlamentets økonomiske disposisjoner og kontrollerer om disse er i tråd med vedtatt budsjett. Komiteen innstiller overfor Studentparlamentet i disse sakene.

 

Beskrivelse av vervet:

 

KK uttaler seg og om fortolkninger av reglement, og innstiller på endringsforslag til eksisterende reglementer/forskrifter.

KKs leder honoreres flatt 1 500 kr i semesteret for det arbeidet han/hun gjør utenom Studentparlamentsmøtene., KKs leder må kunne svare på spørsmål utenom Studentparlamentsmøtene. Ingen av kandidatene til KK trenger å være Studentparlamentsmedlemmer, men de som velges har plassfratredelse det året de sitter der. De to andre medlemmene i KK honoreres med 750 kr flatt i semesteret.

 


 

2.0 Norsk Studentorganisasjon

 

Norsk Studentorganisasjon (NSO) er studentenes fremste interesseorganisasjon i forhold til Storting, regjering og departementer. NSO er godt representert i ulike nasjonale og internasjonale råd, styrer og utvalg. NSO har generelt et større fokus på god kontakt og gjennomslagskraft i nasjonale media.

 

Studentparlamentet er NSOs største lokallag. De andre lokallagene er studentorganene ved de andre institusjonene som er med i NSO, til sammen 43.

 

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte.

 

Landsmøte er øverste organ for NSO, og avholdes i mars eller april hvert år. På Landsmøte velges et politisk program for kommende år, samt 6 personer som skal sitte på heltid i NSOs Arbeidsutvalg. Møtet varer i 3 dager, og medlemslagene har ett delegat per 1 000 studenter. De siste årene har dette for Oslos del vært omkring 28 delegater. Disse velges av Studentparlamentet på et møte rett over jul.

 

Sentralstyret (her mangler det info).

 

 

            

 

3.0 Velferdstinget

Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) er en interesseorganisasjon og et studentpolitisk organ for de ca. 60 000 studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Det er til sammen 24 læresteder som er tilknyttet SiO. I Velferdstinget (VT) sitter det 37 representanter som alle har 1500 studenter hver i ryggen. VT er det styrende og lovgivende organet ovenfor samskipnaden. Gjennom Velferdstinget har studentene makt over sine egne velferdstilbud.

VT velger studenter til Samskipnadens hovedstyre, samt legger de politiske rammene for hva Samskipnaden skal fokusere på og prioritere i sitt tilbud til studentene. VT fastsetter i dette arbeidet summen for semesteravgiften og hva den skal gå til.

Universitetet i Oslo er klart største institusjon i dette samarbeidet, med ca. 17 av ca 37 representanter (tallet avhenger av studentantall). Disse velges på årets siste studentparlamentsmøte og sitter i kalenderåret fra januar til desember.

 

4.0 Universitetet i Oslo

Studenter skal ifølge «Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)», Kapittel 4. Studentenes rettigheter og plikter, § 4-4. Studentenes representasjon i institusjonens organer  ha minst 20 prosent av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet. Der dette ikke utgjør mer enn ett medlem, skal studentene ha rett til å møte med ytterligere en student med tale- og forslagsrett.

Dette betyr at studenter være representert ved alle bestemmende råd, komiteer og utvalg ved Universitetet i Oslo (UiO).  Studentparlamentet oppnevner de studentrepresentantene som skal representere studentene ved UiO i sentrale verv, som for eksempel de råd og komiteer som er direkte underlagt Universitetsstyret.

Studentparlamentets medlemmer kan i løpet av valgåret fremme mistillit til de representanter Studentparlamentet har i ulike verv – også ved UiO. Medlemmene i Universitetsstyret er her i en særstilling, da man etter lov ikke kan avsette disse medlemmene.

De fleste vervene har funksjonsperioden 01.07 – 30.06, dvs. de følger studieåret, og de fleste er ikke honorert. Det er forventet at studentrepresentantene i ulike råd/utvalg/komiteer leverer orientering om sitt arbeid to ganger i året (januar og siste møte i vårhalvåret).

Første del av denne listen dreier seg om verv ved UiO som har med rene universitetssaker å gjøre. Neste del dreier seg om verv som har med internasjonale forhold ved UiO å gjøre.

Der dette ikke er oppgitt er det ingen krav til kjønnskvotering, annet enn at det ifølge Studentparlamentets reglement §5-4 skal tilstrebes en kjønnsmessig fordeling og en rimelig representasjon fra de forskjellige fakulteter.

4.1 Vervene ved UiO – universitetssaker

UNIVERSITETSSTYRET

2 studentrepresentanter (en av hvert kjønn)

2 personlige vararepresentanter

Antall møter i året (ca): 10

Sitter heltid i SP/AU

Kjønnskvotering: Begge kjønn skal være representert (i henhold til universitets- og høyskoleloven, §9.4 -8)

Funksjonsperioden er fra 01.07 – 30.06

 

Styrets oppgaver og sammensetning står beskrevet i «Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)», i Kapittel 9: Styret., der § 9-3  Styrets sammensetning sier at vi har krav på to representanter i styret. Les mer her:  http://www.uio.no/om/organisasjon/ledelsen/styret/index.html

Beskrivelse av vervet:

Universitetsstyret er Universitetets øverste organ. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, samt de rammer og mål som gis av overordnet myndighet. Styret skal trekke opp strategien for institusjonens utdannings-, forsknings-, og formidlingsvirksomhet, samt sikre at denne følges opp.

Styret har og ansvar for institusjonenes økonomiske ressurser og eiendom, samt at den interne organiseringen av institusjonens virksomhet er hensiktsmessig og kostnadseffektiv.

Universitetsstyret har 11 medlemmer, hvorav rektor er styrets leder. For øvrig sitter det to (valgte) representanter for de vitenskapelig ansatte, en (valgt) representant for de teknisk/vitenskapelig ansatte, en (valgt) representant for de midlertidig ansatte (stipendiater), to (valgte) representanter for studentene, og fire eksterne (oppnevnt av departementet). Universitetsdirektøren (og hennes administrasjon) er styrets sekretær, uten stemmerett. Styret skiftes i sin helhet ut hvert fjerde år, siste gang i 2009.

En av studentene sitter i Universitetsstyrets tilsettingsutvalg.

 

UNIVERSITETETS  UTDANNINGSKOMITÉ

3 studentrepresentanter

3 vararepresentanter, velges i prioritert rekkefølge

Antall møter i året (ca): 8

Funksjonsperioden er fra 01.07 – 30.06

 

Komiteens oppgaver og sammensetning blir beskrevet i universitets reglementshåndbok, punkt 5.11: «Funksjonsbeskrivelse for Universitetets utdanningskomité». http://www.admin.uio.no/admhb/reglhb/orgadm/funksjonsbesk-studkom.xml

Beskrivelse av vervet:

Utdanningskomiteen skal være et rådgivende organ for universitetsstyret/universitetsledelsen i spørsmål som gjelder universitetets studie- og utdanningstilbud, herunder sammensetningen av universitetets studie- og utdanningstilbud, universitetets system for kvalitetssikring, tiltak som fremmer internasjonalisering og andre aktuelle utdanningspolitiske spørsmål.

Utdanningskomiteen ledes av viserektor for utdanning, og består av dekaner/studiedekaner fra alle fakultetene og tre studenter. Studie- og forskningsansvarlig i SP/AU har en av disse plassene i kraft av sitt verv.

 

UNIVERSITETSSTYRETS FORSKINGSKOMITÉ

1 studentrepresentant

1 vararepresentant

Antall møter i året (ca): 8

Funksjonsperioden er fra 01.07 – 30.06

Komiteens oppgaver og sammensetning blir beskrevet i universitets reglementshåndbok, punkt 5.12: «Funksjonsbeskrivelse for Universitetets komité for forskning og forkerutdanning». http://www.admin.uio.no/admhb/reglhb/orgadm/funksjonsbesk-forskkom.xml


Beskrivelse av vervet:

Forskningskomiteen skal være et rådgivende organ for universitetsstyret/universitetsledelsens forskningspolitikk, herunder kvalitetssikring av forskerutdanningen. Dette innebærer å ivareta et utstrakt samarbeid med fakultetene i forskningspolitiske spørsmål og gi universitetsstyret/universitetsledelsen råd om tiltak som kan fremme internasjonalisering innenfor forskning.

 

Forskningskomiteen ledes av prorektor for forskning, og består av dekaner/forskningsdekaner fra alle fakultetene, representanter fra andre enheter og en student. Om denne studenten ikke sitter i SP/AU forventes det at han/hun skriver jevnlige orienteringer til Studentparlamentet. Det kan være en fordel at Studie- og forskningsansvarlig velges som vara – ettersom han/hun uansett forventes å møte som observatør.

 

LÆRINGSMILJØUTVALGET

2 studentrepresentanter for to år(hvorav det ene medlemmet er en AU-representant)

2 personlige vararepresentanter for to år

Antall møter i året (ca): 6
Funksjonsperioden er fra 01.07 - 30.06

Utvalgets oppgaver og sammensetning blir beskrevet på LMUs hjemmeside http://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/laringsmiljoutvalget/

Beskrivelse av vervet:
Læringsmiljøutvalget skal være rådgivende organ for universitetsstyret/universitetsledelsen i spørsmål som gjelder studentenes fysiske og psykososiale læringsmiljø. Læringsmiljø forstås som aktivitet tilknyttet de områder som UiO disponerer og områder hvor det skjer undervisningsaktiviteter i regi av UiO, dvs. alt som ikke er direkte faglig.

Læringsmiljøutvalget skal i sitt arbeid ha kontakt med studentorganene sentralt og på fakultetsnivå om spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd, aktivt innhente informasjon fra miljøene ved å gjøre seg kjent med aktuelle studentevalueringer og lignende, ha et særlig ansvar for oppfølging av handlingsplan for studenter med funksjonshemming, aktivt holde universitetsledelsen orientert om områder med særlig behov for tiltak for bedre læringsmiljø, og bidra til å styrke det studentsosiale miljø ved studieprogrammene.

Læringsmiljøutvalget består av fire representanter fra institusjonen (Universitetet) og fire representanter fra studentene. Ledervervet går på omgang mellom de to gruppene hvert annet år. Studentparlamentet velger hvert år to studenter som sitter i to år, hvor av den ene plassen går automatisk til ett av AU-medlemmene.

.

 

RESSURSGRUPPE FOR TROS- OG LIVSSYNSUTFOLDELSE VED UIO

2 studentrepresentanter

2 personlige vararepresentanter

Antall møter i året (ca): 6

Funksjonsperioden er fra 01.07 – 30.06

Gruppens oppgaver og sammensetning blir beskrevet på Ressursgruppens religions- og livssynspraksis sin hjememside:  http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/laeringsmiljo/ressursgrupper/livssynsgruppen/

Beskrivelse av vervet:

Ressursgruppen skal, innenfor rammene av overordnede føringer og plandokumenter ved UiO legge til rette for religions og livssynsmangfoldet ved UiO ved å:

 

 • ivareta de praktiske utfordringene ved å utrede, foreslå og gjennomføre praktiske tiltak ved behov, samt evaluere disse.
 • fremme saker av prinsipiell karakter til overordnede organer og ved behov delta i drøftinger.
 • være i dialog og samarbeid med religions- og livssynsmangfoldet ved UiO og holde seg orientert om miljøer, aktuelle saker, lovgivning, politikk og erfaringer innenfor arbeidsfeltet.
 • kartlegge og systematisere erfaringer og utfordringer. Innhente intern og ekstern kompetanse fra for eksempel relevante fagmiljøer, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).
 • tilrettelegge for erfaringsutvekslingsseminar en gang i året med de instanser som gjennom sitt arbeid med læringsmiljøet kommer i berøring med religions- og livssynsmangfoldet, for eksempel UiOs fakultet, sentre og aktuelle administrative enheter, SiO, og eventuelt andre aktuelle samarbeidspartnere.

Ressursgruppen repporterer årlig til Læringsmiljøutvalget om sitt arbeid..

 

BIBLIOTESTYRET

2 studentrepresentanter

2 vararepresentanteri prioritert rekkefølge 

Antall møter i året (ca): 4

Funksjonsperioden er fra 01.07 – 30.06

 

Bibliotekstyret sine oppgaver og sammensetning står beskrevet her: http://www.ub.uio.no/om/organisasjon/biblioteksstyret/

Beskrivelse av vervet:
Biblioteksrådet er styrende organ for Universitetsbiblioteket, med underliggende avdelinger på fakultetene. Rådet består av representanter fra ulike fakulteter, samt to studenter.Tidligere ble det valgt personlig vara, men den ordningen er avviklet.

 

STYRET FOR UNIFORUM OG APOLLON

1 studentrepresentant

1 vararepresentant

Antall møter i året (ca): 3-4

Funksjonsperioden er fra 01.07 – 30.06

 

Les mer om Uniforum her: http://www.uniforum.uio.no/om/ og Apollon her: http://www.apollon.uio.no/om/

 

Beskrivelse av vervet:

Styret for Uniforum er Universitetets styre for universitetetsavisene Uniforum og Apollon. Uniforum ble skilt ut i 2009 som en egen selvstyrt enhet, og har da opprettet et styre hvor det er en studentrepresentant.

 

DEN SENTRALE KLAGENEMNDA

2 studentrepresentanter

2 personlige vararepresentanter

Antall møter i året (ca): 4

Funksjonsperioden er fra 01.07 – 30.06

 

 

Nemdas oppgaver og sammensetning står beskrevet i «Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)», i Kapittel 5: Klage.

 

§ 5-2  Klagenemnd og særskilte nasjonale klageorgan sier at vi har krav på to representanter i nemda.

Beskrivelse av vervet:

Studenter har rett til å klage hvis de mener de er urettferdig behandlet. Den sentrale klagenemnda er siste klageinstans ved UiO. Før man kommer så langt må man klage til institutt og fakultet før studenten kan oversende sin klage til klagenemnda. Den som blir valgt må ha god kjennskap til reglene til universitetet, særlig de regler som ofte brukes i forbindelse med fusk, dårlig karakter, utestengning, opptak osv.

 

DET SENTRALE VALGSTYRET

1 studentrepresentant

1 vararepresentant

Antall møter i året (ca): 2

Funksjonsperioden er fra 01.08 – 30.07

 

Les mer om valgstyret her: http://www.uio.no/om/organisasjon/valg/valgstyre-og-sekretariat.html


Beskrivelse av vervet:

Valgstyret er øverste organ for klagesaker ved valg på UiO, og innstiller på godkjenning til aktuelt organ.

Valgstyret består av fire personer, en vitenskapelig ansatt, en teknisk/administrativt ansatt, en midlertidig ansatt (stipendiat) og en student. Den som blir valgt bør ha god kjennskap til UiOs valgreglement. Studentparlamentet innstiller til Universitetsstyret på dette vervet, som igjen oppnevner til styret.

 

DEN FELLES OPPTAKSKOMITÉ FOR GRUNNSTUDIER

2 studentrepresentanter

2 personlige vararepresentant

Antall møter i året (ca): 3

Funksjonsperioden er fra 01.06 – 30.05

 

Beskrivelse av vervet:

Komiteen møtes for å avgjøre særskilt vanskelige søknader om opptak til studier ved

UiO. Komiteen avgjør også søknader om opptak fra internasjonale studenter.

 

SKIKKETHETSNEMNDA

2 studentrepresentanter

2 personlige vararepresentanter

Antall møter i året (ca): 4. Behandler saker ved behov

Funksjonsperioden er fra 01.07 – 30.06

Nemdas oppgaver og sammensetning står beskrevet i «Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning ».

§ 6 Skikkhetsnemd sier at vi har krav på to representanter i nemda.

Beskrivelse av vervet:

Skikkethetsnemnda ble opprettet i 2007, og skal vurdere saker der studenter blir ansett ikke skikket til å inneha en jobb de utdanner seg for etter studiet. Det er utarbeidet en forskrift fra departementet som fastsetter hvilke studier som krever skikkethetserklæring, dette er i hovedsak helse- og sosialfagsutdanninger og pedagogiske studier rettet mot barn. Det er en fordel om studentene i Skikkethetsnemnda har bakgrunn fra de studieretningene som dekkes av forskriften.

 

STIPENDKOMITEEN

2 studentrepresentanter

2 personlige vararepresentanter

Antall møter i året (ca): 1-3

Funksjonsperioden er fra 01.07 – 30.06

Beskrivelse av vervet:

UiO sitter som forvalter av en rekke stipender, for eksempel Jahre-fondet og Tullin-fondet. Komiteen behandler søknader som kommer inn til de forskjellige stipendene, og innstiller på tildeling overfor Universitetsstyret.

 

PRISKOMITEEN

1 studentrepresentant

1 vararepresentant

Antall møter i året (ca): 2

Funksjonsperioden er fra 01.07 – 30.06

 

Beskrivelse av vervet:

Komiteen deler ut priser som er nedsatt av UiO, og innstiller til Universitetsstyret der det kreves at avgjørelsen tas i Universitetsstyret.

 

KVALIFIKASJONSRAMMEVERKET

               

2 studentrepresentanter

2 personlige vararepresentanter

          Antall møter i året (ca): -

Funksjonsperioden er fra 01.07 – 30.06

 

 

UiO ved Studieavdelingen har satt ned en prosjektgruppe som skal se på kvalifikasjonsrammeverket til UiO. Prosjektgruppen vil bli bredt sammensatt og det vil være representanter fra fakulteter, studieavdelingen og rektoratet. Gruppen skal bistå enheter i innføringen av kvalifikasjonsrammeverket – rammeverket for utformingen av emner og vurderinger for alle høyere utdanningsinstitusjoner ved UiO.

 

STYRET FOR FORUM FOR VITENSKAPSTEORI

1 studentrepresentant

1 vararepresentant

Antall møter i året (ca): 3

Funksjonsperioden er fra 01.07 – 30.06

 

Beskrivelse av vervet:

Området for virksomheten omfatter alle former for vitenskapelig studier av vitenskap, samt vitenskapsfilosofi og organiserer seminarer knyttet til fagfeltene. Styret er tilknyttet Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, og arrangerer seminarer innenfor temaet vitenskapsteori 1-2 ganger i året.

 

STYRET FOR FORUM FOR UNIVERSITETSHISTORIE

1 studentrepresentant

1 vararepresentant

Antall møter i året (ca): 3-4

Funksjonsperioden er fra 01.07 – 30.06

 

Les mer om forum for universitetshistorie her: http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/prosjekter/ffu/

Beskrivelse av vervet:

Forum for universitetshistorie ved Universitetet i Oslo ble opprettet av Det akademiske kollegium i 1993 og har som formål å stimulere og legge til rette for forskning, undervisning og formidling innen universitets- og vitenskapshistorie.

Styret administrerer universitetets historieprosjekter.

 

STYRET FOR SENTER FOR TVERRFAGLIG KJØNNSFORSKNING

1 studentrepresentant

1 vararepresentant

Antall møter i året (ca): 6-8

Funksjonsperioden er fra 01.07 – 30.06

 

Les mer om styret her:  http://www.stk.uio.no/om/organisasjon/styret/index.html

 

Beskrivelse av vervet:
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) er et universitetssenter som har som overordnet formål å drive tverrfaglig forskning, undervisning og formidling innen kjønnsforskningsfeltet, samt å stimulere til kjønnsforskning ved universitetets grunnenheter.

 

Senteret skal være utadvendt, medvirke aktivt til å utvikle tverrfaglige arenaer og nettverk, og søke kontakt og samarbeid med andre forskningsinstitusjoner i inn- og utland, og med myndigheter og samfunnsinstitusjoner for øvrig.

 

I styret møter to studentrepresentanter, en fra Studentparlamentet og en fra STK.

 

STYRET FOR DE NATURHISTORISKE MUSEER

2 studentrepresentanter

2 personlige vararepresentanter

Antall møter i året (ca): 5

Funksjonsperioden er fra 01.07 – 30.06

 

Les mer om styret ved Naturhistorisk museum her: http://www.nhm.uio.no/om/styret/index.html

 

Beskrivelse av vervet:
Styret administrerer de naturhistoriske museene knyttet til UiO. Vervet er honorert, og det skal velges en av hvert kjønn til dette styret.

 

STYRET FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER

2 studentrepresentanter

2 personlige vararepresentanter

Antall møter i året (ca): --

Funksjonsperioden er fra 01.07 – 30.06

Kjønnskvotering:  Det skal velges en av hvert kjønn til dette styret.

 

Les mer om styret her: http://www.khm.uio.no/om/styre/

 

Beskrivelse av vervet:

Kulturhistorisk museums øverste organ er styret. Styret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter, regler og vedtak fattet av universitetsstyret.

 

SENTERRÅDET FOR NORSK SENTER FOR MENNESKERETTIGHETER

 

2 studentrepresentant

2 personlige vararepresentaner

Antall møter i året (ca): 2-3

Funksjonsperioden er fra 01.07 – 30.06

 

Les mer om styret og styrets sammensetning her: http://www.jus.uio.no/smr/om/organisasjon/vedtekter/


 

Beskrivelse av vervet:

Norsk senter for menneskerettigheter har som formål å bidra til realiseringen av de internasjonalt vedtatte menneskerettighetene. Dette skal skje gjennom forskning og utredning, ved undervisning, rådgivning, informasjon og dokumentasjon.

 

Senteret er tverrfaglig og skal fremme menneskerettighetsfaget som akademisk arbeidsfelt ved Universitetet i Oslo.

Som nasjonal institusjon for menneskerettigheter skal senteret overvåke menneskerettighetssituasjonen i Norge og på selvstendig basis samarbeide med lignende forskningsmiljøer, med frivillige organisasjoner og med internasjonale og nasjonale organer som arbeider med menneskerettighetsspørsmål.

REFERANSEGRUPPE FOR GRØNT UIO

 

2 studentrepresentant

2 vararepresentant

Antall møter i året (ca): 3-4

Funksjonsperioden er fra 01.07 – 30.06

 

Beskrivelse av vervet:

Gruppen skal koordinere arbeidet innenfor UiOs satsing på miljø og bærekraftog være rådgivende overfor universitetsledelsen.

 

Koordineringsgruppens mandat er å fremme UiOs miljøsatsing Grønt UiO – bærekraft i forskning, utdanning og praksis ved å

 • koordinere arbeidet og bidra til symmetri innenfor forskning, utdanning og drift/infrastruktur,
 • fungere som en rådgivende ressursgruppe for universitetsledelsen,
 • bidra til å sette temaer relatert til miljø og bærekraft på dagsorden,
 • fungere som talspersoner for miljøsatsingen innen sine fagområder

Et AU-medlem sitter også i gruppa i kraft av sitt verv som miljøansvarlig.

 

 

4.2 Vervene ved UiO – internasjonale saker

 

UTVALGET FOR NORD-SØR SAMARBEID

1 studentrepresentant

1 vararepresentant

Antall møter i året (ca): 3- 4

Funksjonsperioden er fra 01.07 – 30.06

 

Les mer om styret her: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/utvalg/nord-soer-utvalget/

 

Beskrivelse av vervet:

Utvalget koordinerer UiOs samarbeid med universiteter i utviklingsland og innstiller på søknader om økonomisk støtte fra Nasjonalt Utvalg for Utviklingslandsrelatert forskning (NUFU). Utvalgets administrasjon er Senter for Utvikling og Miljø (SUM).

 

STYRET I DEN INTERNASJONALE SOMMERSKOLEN

2 studentrepresentanter

2 personlige vararepresentanter

Antall møter i året (ca): 3

Funksjonsperioden er fra 01.07 – 30.06

 

Beskrivelse av vervet:

Den internasjonale sommerskolen (ISS) arrangeres hvert år fra slutten av juni til begynnelsen av august, og har over 500 studenter fra hele verden. Styret er det øverste organet for ISS.

 

SASAKAWAFONDET

1 studentrepresentant

1 vararepresentant

Antall møter i året (ca): 2

Funksjonsperioden er fra 01.07 – 30.06

 

Beskrivelse av vervet:

Fondet besitter studentstipender knyttet til bl.a. humaniora og samfunnsvitenskapelige fag.

 

 

Scolars at Risk-KOMITEEN

1 studentrepresentant

1 vararepresentant

Antall møter i året (ca): Minst ett

Funksjonsperioden er fra 01.07 – 30.06

 

Les mer mo SAR-komiteen her: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/utvalg/uios_komite_for_scholars_at_risk/

 

Beskrivelse av vervet:

SAR-komiteen er en rådgivende komité for Universitetsdirektøren i spørsmål knyttet til UiOs samarbeid med universitetsnettverket Scholars at Risk. Komiteen skal koordinere UiOs aktiviteter i tilknytning til Universitetet i Oslos medlemskap i Scholars at Risk, deriblant:

 

 • Vurdere potensielle SAR-kandidater til å hospitere ved UiO samt rekruttere og følge opp mottakerenheter.
 • Initiere og koordinere eventuelle andre aktiviteter ved UiO relatert til Scholars at Risk.
 • Søke samarbeid med andre organisasjoner som kan støtte opp om universitetets arbeid for akademisk frihet og samarbeid med Scholars at Risk.

 

Alle komiteens medlemmer meldes på Scholars at Risks interne kommunikasjonskanaler, som også gir tilgang til sensitiv informasjon som må behandles konfidensielt. Komiteen velger selv egnede samarbeidsmåter, men det skal holdes minst ett møte per år. 

4.1 Vervene ved UiO – andre

STYRET FOR DEN WEIS-ROSENKRONESKE STIFTELSE

1 studentrepresentant

1 vararepresentant

Antall møter i året (ca): 2

Funksjonsperioden er fra 01.07 – 30.06

 

Beskrivelse av vervet:

UiO eier Baroniet i Rosendal. Stiftelsen har ansvar for driften. Det er vanlig at kandidater til dette vervet lanserer seg selv på konstituerende møte, her forhandles det ikke. Tradisjonelt har det vært et for studenttillitsvalgte som tidligere har hatt andre verv. Den som stiller til styret holder en brennende valgtale.

 


Verv som oppnevnes etter konstituerende møte

 

STYRET FOR SENTER FOR UTVIKLING OG MILJØ

2 studentrepresentaner

2 vararepresentanter

Antall møter i året (ca):

Senter for utvikling og miljø er en internasjonal forskningsinstitusjon som fremmer vitenskapelig arbeid rundt bærekraftig utvikling. Studentrepresentantene velges på høsten, på bakgrunn av forslag fra studentene ved senteret. De forsøker å velge en førsteårsstudent og en andreårsstudent ved masterprogrammet

STYRET FOR SENTER FOR UTVIKLING OG MILJØ

2 studentrepresentaner
2 vararepresentanter
Antall møter i året (ca):

Senter for utvikling og miljø er en internasjonal forskningsinstitusjon som fremmer vitenskapelig arbeid rundt bærekraftig utvikling. Studentrepresentantene velges på høsten, på bakgrunn av forslag fra studentene ved senteret. De forsøker å velge en førsteårsstudent og en andreårsstudent ved masterprogrammet

 

                                                                                                                                          

 

Publisert 9. mars 2011 11:21 - Sist endret 17. juli 2019 11:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere