Valgprogram 2015

Liberal liste har forankring i sosiale og liberale verdier. Vi ønsker et universitet med høy akademisk standard hvor studentenes frihet står i sentrum og det finnes en fri forskningskultur.

Fra planer til tiltak for økt studiekvalitet

  • Opprop fra Studentparlamentet
  • Krav om tiltaksplan
  • Praksismuligheter i alle studieprogram

Vi i Liberal Liste ser det som grunnleggende at institusjoner innen høyere utdanning har et sterkt fokus på å utvikle enkeltindivider både på et faglig og personlig plan. Fokuset på individet er en selvfølge i videregående utdanning og senere i arbeidslivet, vi mener derfor at det er merkelig at dette ikke er et tydelig fokusområde ved Universitetet i Oslo. Tiltak som mer og bedre seminarundervisning, problembasert læring som caseløsning og muntlige presentasjoner ville gitt en stor del av studentene en helt annen utviklingsplattform.

UIO har en rekke mål og planer, som Strategi 2020.  Målsetningene her er gode, men vi savner konkrete tiltak som skal ta UiO videre. Derfor krever vi en tiltaksplan for undervisning på universitets- og fakultetsnivå. Første steg på veien er et opprop fra studentparlamentet for å vise at studenttillitsvalgte bryr seg om konkrete undervisningstiltak - vi bryr oss om deg.

Å lære skal alltid være en kombinasjon av teori og praksis. For mange universitetsfag legger kun opp til teori. Dette er et problem fordi studenter i stor grad blir overlatt til seg selv når de ønsker praktisk kompetanse innenfor sitt fagfelt. Liberal liste vil at alle studieprogrammer skal tilby studentaktiv forskning som undervisningsmetode, og samarbeid og praksismuligheter hos arbeidslivet som en del av graden.

Det bør opprettes flere tverrfaglige grader på både bachelor- og mastergradsnivå.

 

ET GODT STUDENTLIV

●        Økt fokus på psykisk helse

●        Forsvar for dine rettigheter

●        Bedre kjønnsbalanse

Alle har en psykisk helse, ikke nødvendigvis bare de som kan defineres som psykisk syke. De aller fleste studenter vil i løpet av studietiden slite med eksamensangst, kjærlighetssorg, ensomhet eller bare trenge noen å snakke med. En god studenthelsetjeneste er viktig for å møte behovene til hver enkelt student og for å forebygge at noen må avbryte studiene på grunn av alvorlig psykisk sykdom. Liberal liste vil utvide tilbudene til studenthelsetjenesten. Vi vil øke bevilgningene til psykisk helse i SiO, slik at kapasiteten blir større. Et best mulig velferdstilbud på UiO vil gi deg trygge rammer rundt dine studier.

Det må bli lettere å si ifra når dine rettigheter som student blir brutt, og UiO skal jobbe for at det på alle fakulteter og institutter skal være en kultur der ingen er redde for å få reprimander.

Bedre kjønnsbalanse er kvalitetsfremmende. Arbeidsmiljøet er bedre når det er jevn representasjon av begge kjønn. Liberal liste vil jobbe for tiltak for god kjønnsbalanse ved UiO, særlig ved høyere universitetsstillinger, hvor det i dag er stor overvekt av menn. Liberal liste er likevel ikke for radikal kjønnskvotering, da vi mener man alltid skal velge den best kvalifiserte kandidaten.

For en del studenter er friheten til å ha kjæledyr viktig. Vi mener derfor at dyrehold bør være tillatt i noen studentboliger og noen innendørs arealer på UiO.

 

FREMTIDSUNIVERSITETET

●        Digitalisering

●        Personvern

●        Grønn forskning

 

UiO må henge med i tiden. Selv om UiO er landets eldste universitet, er det ingen grunn til å være gammeldags. Digitale læremidler må brukes når det kan forbedre kvaliteten utdanningen for studentene, og på sikt bør alle forelesninger bli tilgjengelig på nett som videopodcast. For å fortsette sin status som et ledende nordisk universitet må UiO ha oppdatert utstyr til forskning, undervisning og læring. Dette må være en del av en helhetlig tiltaksplan for økt kvalitet.

Samtidig med denne utviklingen må man ta nye utfordringer på alvor. Med en stadig digitalisering av samfunnet må også studenters personvern beskyttes. Studenter skal til enhver tid være klar over opplysningene som er lagret om dem av UiO og SiO.

UiO er en stor institusjon og må kontinuerlig jobbe for å være mest mulig miljøvennlig. Dette innebærer alt fra enkle miljøtiltak som kildesortering, et bedre vegetartilbud, strømsparing til større prinsipielle avgjørelser. Grønn, miljøvennlig og bærekraftig forskning skal alltid prioriteres over forskning på fossilt brensel ved tildelinger av forskningsmidler og forskningsprosjekter. UiO skal ikke drive med forskning som øker eller forlenger petroleumsutvinning. UiO må jobbe for at flere institutter skal få status som miljøfyrtårn.

Publisert 27. feb. 2015 22:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere