Universitetsstyret og utvalg

Universitetet har en rekke styrer og utvalg som tar avgjørelser eller debatterer saker som angår studentene. Universitets- og høyskoleloven sikrer studentene 20% representasjon i alle styrer, råd og utvalg som behandler saker som angår studenter.

Universitetsstyret

Universitetsstyret er øverste organ ved UiO. Alle beslutninger i andre organer ved UiO skjer på fullmakt delegert av styret. Styret behandler store saker for virksomhet, blant annet det strategiske arbeidet, UiOs samlede budsjett, faglig utvikling ved UiO og den interne organiseringen ved UiO.
 

Sakskart og møtereferater finner du her.

Universitetsstyret består 2016-2017 av følgende medlemmer:

Styreleder: Rektor Ole Petter Ottersen

Representanter valgt av studentene
Vebjørn Andersson, Studentparlamentets Arbeidsutvalg
Kristine-Petrine Sollid Olthuis, Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Representanter valgt av de vitenskapelige ansatte
Kristian Gundersen, professor ved Institutt for biovitenskap
Karin Widerberg, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Sofie Høgestøl, stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter

Representant valgt av de teknisk-administrativt ansatte
Ole Martin Nodenes, Hovedtillittsvalgt Parat

Eksterne medlemmer
Idar Kreutzer, Adm. direktør Finans Norge (FNO)
Anne-Marie Engel, forskingssjef for Lundbeckfonden
Kjetil Trædal Thorsen, Snøhetta
Anne Aasheim, direktør Norsk kulturråd

 

 

Utdanningskomitéen

Utdanningskomitéen er et rådgivende organ for Universitetsstyret, i saker som angår Universitetets studie- og utdanningstilbud. I denne komiteen har studenter mulighet til å ta opp saker og komme med innspill til saker som blir tatt opp av fakultetene. For mer informasjon se UiOs nettsider her.
Det sitter tre studentrepresentanter i Utdanningskomitéen, og du kan kontakte disse om det er noe du lurer på:

Ingvild Leren Stensrud

Ruben Haugland

Mirela Cacan

Dersom du har saker som du lurer på om man kan ta opp i komiteen eller du har forslag til saker som bør tas opp:ta kontakt med Studie- og læringsmiljøansvarlig for Studentparlamentet Ingvild Leren Stensrud

 

Læringsmiljøutvalget

LMU behandler alle saker som angår læringsmiljø ved Universitetet. I mandatet til LMU fra Universitetsstyret står det at:

Læringsmiljøutvalget skal:
- Arbeide i kontakt med studentorganene sentralt og på fakultetsnivå om spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd.
- Aktivt innhente informasjon fra miljøene ved å gjøre seg kjent med aktuelle studentevalueringer og lignende.
- Ha et særlig ansvar for studenter med funksjonshemming.
- Aktivt holde universitetsledelsen orientert om områder med særlig behov for tiltak for bedre læringsmiljø.
- Bidra til å styrke det studentsosiale miljø ved studieprogrammene.
- Avgi årlig rapport til universitetsstyret om sin virksomhet og forslag til tiltak. Rapporten skal foreligge før budsjettbehandlingen finner sted.
- I saker hvor det finnes hensiktsmessig skal utvalget samarbeide med universitetsstyrets studiekomité og et eventuelt permanent kvalitetssikringsutvalg.

Har du spørsmål om LMU, kontakt Ingvild Leren Stensrud, Studie- og læringsmiljøansvarlig


Se mer informasjon på UiOs nettsider her.
 

 

Av Grete Godtland Noem
Publisert 9. mars 2011 11:17 - Sist endret 10. nov. 2016 11:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere